สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :บุคลากร กศน.ตำบลโคกก่องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

         บุคลากร กศน.ตำบลโคกก่องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้อธิบายถึงกรอบแนวคิดและจุดเน้นการดำเนินงานของ กศน. ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยกล่าวว่า การจัดการศึกษาตลอดชีวิตต่อจากนี้ไปจะต้องใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้ง และให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 40 ล้านคน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายทั่วไป 30 ล้านคน และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 10 ล้านคน ที่มีปัญหาในเรื่อง การไม่รู้หนังสือ  ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ อ่านหนังสือน้อย ยากจน ขาดทักษะชีวิต ครอบครัวแตกแยก ชุมชนอ่อนแอ และปัญหา ยาเสพติด ซึ่ง กศน.ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาคิดเป็น มุ่งหวังให้คนในสังคมรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ มาใช้เป็นหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ โดยให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ อาทิ หมู่บ้านตามรอยยุคลบาท หมู่บ้านแห่งการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน แหล่งการเรียนรู้ชุมชน การจัดการศึกษาทางไกล รวมถึงส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ จะดำเนินได้นั้นต้องผ่านกลไก การขับเคลื่อน โดยส่วนกลาง ลงไปสู่พื้นที่ทั้งในระดับภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน และครอบครัวเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ

  


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.180.174
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 05/12/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 11497646