สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลหอคำ
Untitled Document
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  ไตรมาสที่ 1 - 2 ปีงบประมาณ  2563

1.การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เป้า  23 คน  วันที่ 1 ม.ค. 63

2.การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

โครงการวิถีสุขภาพแบบองค์รวม  เป้า 13 คน  วันที่  23 - 24 ม.ค. 63 

3. การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญษของเศรษฐกิจพอเพียง  เป้า 7 คน  วันที่ 17 - 18 ม.ค. 63

3. วิชาชีพ  31 ชั่วโมง 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  "หลักสูตรการปักลวดลายบนผ้า"  เป้า  12 คน  วันที่ 6-18 ม.ค.63

4. พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง

"หลักสูตร  ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก"  เป้า  8  คน  วันที่ 7 - 13 ก.พ. 63

"หลักสูตร  สิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้า"  เป้า  8 คน  วันที่ 17 - 23 ก.พ. 63

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  ไตรมาสที่ 3 - 4 ปีงบประมาณ 2562

1.การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

โครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ  เป้า 25 คน วันที่ 5 เม.ย.2562

2.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

โครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป้า 8 คน วันที่ 25 - 26 เม.ย.2562

 โครงการทำถุงมือจากยางพารา  เป้า 8 คน วันที่ 7 - 8 พ.ค. 2562

 

3.การจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป้า 30 คน วันที่ 2 พ.คง 2562

 

 4.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 60 ชงม. เป้า 18 คน วันที่ 6 - 18 พ.ค. 2562

อาชีพระยะสั้น 30 ช.ม. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร  เป้า  7 คน วันที่ 17 - 22 มิ.ย. 2562

อาชีพระยะสั้น 30 ช.ม. กลุ่มการประดิษฐ์ของชำร่วย  เป้า 8 คน วันที่ 1 - 6 พ.ค. 2562

อาชีพระยะสั้น 30 ช.ม. กลุ่มการแปรรูปเห็ด เป้า 8 คน วันที่ 3 - 8 มิ.ย. 2562

 

 

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  ไตรมาสที่ 1 - 2 ปีงบประมาณ 2562

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เป้าหมาย  25  คน  วันที่  21  ธ.ค.2561

2.โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  เป้าหมาย  8  คน  วันที่  13 - 14 ธ.ค.2561

3.กิจกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม  หลักสูตรการทำขดลวดรองถ้วยยางพารา  เป้ามาย  8  คน  วันที่  10 - 11 ม.ค. 2562

4.โครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป้าหมาย  30  คน  วันที่  8 กงพ. 2562

5. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  การทอผ้า  เป้าหมาย 15 คน  วันที่  17 - 28 ธ.ค. 2561

6.อาชีพระยะสั้น  การเพาะเห็ดโคนน้อย  เป้าหมาย  8  คน  วันที่  11 - 16 ก.พ. 2562

7. อาชีพระยะสั้น  กลุ่มจักสาน  เป้าหมาย  7 คน  วันที่ 14 - 19  ม.ค. 2562

 

 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  ไตรมาสที่ 1 - 2  ปีงบประมาณ  2561

1.โครงการกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  หลักสูตรเครื่องอัดเชื้อเห็ด  เป้าหมาย  7 คน

2.โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป้าหมาย  30 คน

3.กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น  ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว  เป้าหมาย  10 คน

4.กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น  การเลี้ยงจิ้งหรีด  เป้าหมาย  9 คน

5.โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  เป้าหมาย  10 คน

6.โครงการสร้างสุขด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป้าหมาย  30 คน

7.โครงการสางเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เป้าหมาย  29 คน

8.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  เป้าหมาย  30 คน

9.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างพื้นฐาน  ช่างปูกระเบื้อง  เป้าหมาย  15 คน 

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  ไตรมาสที่ 3 - 4 ปีงบประมาณ  2561

1.โครงการกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  หลักสูตรเตาเผาไร้ควัน  เป้าหมาย  8 คน

2.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างพื้นฐาน  ช่างไฟฟ้า  เป้าหมาย 15 คน

3.โครงการ SMART  ONIE  เพื่อสร้าง  Smart  famer  เป้าหมาย  30 คน

4.พัฒนาทักษะชีวิต  โครงการส่งเสริมป้องกันไข้เลือดออก  เป้าหมาย  29 คน

5.การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการเกษตรธรรมชาติ  (MOA) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย 30 คน

6.พัฒนาสังคมและชุมชน  โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  เป้าหมาย 10 คน

7.พัฒนาอาชีพระยะสั้น  

*กลุ่มจักสาน   เป้าหมาย  10  คน

*การทำธาตุอาหารพืชจากวัสดุธรรมชาติ  เป้าหมาย  9  คน

8.โครงการอบรมหลักสูตร  Digital  Literacy  เป้าหมาย  22  คน

9.โครงการอบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์  E-Commerce  เป้าหมาย  22  คน


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 14116121