สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลวิศิษฐ์
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ ศกร.ตำบลโนนสว่าง ศกร.ตำบลไคสี จัดโครงการสร้างจิตสาธารณะรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ความสำคัญในการสร้างกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งปลูกฝังให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและเป็นผู้มีระเบียบวินัย สุจริต จิตอาสา สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าสะอาด ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :117
ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๑ คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ ณ บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :86
ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั้วโมง หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐ คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ ณ บ้านแสนเจริญ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :94
ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ ณ บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :83
ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ในวันที่ ๑๘ -สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๘ คน
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :284
ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรข้าวเกรียบสมุนไพร ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ คน
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :220
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลวิศิษฐ์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ุ640 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :225
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 640 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :255
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ( ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านหนองนาแซง หมู่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑ คน
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :175
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรการทำปลาร้าสมุนไพรสองฝั่งโขง ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านเหล่าถาวร หมู่ ๖ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ คน
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :208
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :299
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :289
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ( ๓๑ ชั่วโมง ขึ้นไป) หลักสูตรตระกร้าหวายเทียมพลาสติก ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บ้านหนองนาแซง หมู่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒ คน
โพสเมื่อ :2023-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :229
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรการทำไข่เค็มสมุนไพร ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ กุุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ คน
โพสเมื่อ :2023-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :234
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรข้าวเกรียบสมุนไพร ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ กุุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บ้านพันลำ หมู่ ๒ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ คน
โพสเมื่อ :2023-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :250
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2023-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :243
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรการทำไข่เค็มสมุนไพร ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ กุุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ คน
โพสเมื่อ :2023-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :251
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ กศน.ตำบลไคสี กศน.ตำบลโนนสว่าง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและเป็นผู้มีระเบียบวินัย สุจริต จิตอาสา มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๘ คน ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :240
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการสูงวัยหัวใจสมาร์ท ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน
โพสเมื่อ :2023-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :176
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอารมณ์ดีชีวีมีสุข ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ในวันที่ 2๓ มีนาคม 256๖ จำนวน 2 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจำนวน ๖๖ คน รับการนิเทศจาก อ.รัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครฯ
โพสเมื่อ :2023-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :186
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมงหลักสูตรการแปรรูปปลา ณ บ้านหนองแวง กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :309
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการสูงวัยอย่างสง่าอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ในวันที่ ๖ กันยายน 2565 จำนวน 2 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจำนวน ๑๓๖ คน
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :318
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการสูงวัยหัวใจสมาร์ท ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ในวันที่ ๕ กันยายน 2565 จำนวน 2 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจำนวน ๑๕๐ คน
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :325
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอารมณ์ดีทุกชีวีมีสุข ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจำนวน ๙๕ คน
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :305
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการให้ความรักพิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 จำนวน 2 รุ่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาดูแลตัวเองได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :287
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการศนย์ดิจิทัลชุมชนโครงการ Digital Literacy ณ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :313
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล มีผู้เข้าร่วมโครงการ 18 คน ณ พันจำรัสฟร์าม ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :325
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและเป็นผู้มีระเบียบวินัย สุจริต จิตอาสา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 21 คน ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :307
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการนวดเพื่อสุภาพ (๓๕ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑ คน ณ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :286
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๙ คน ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ กศน.โนนสว่าง
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :379
โครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :362
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ ริมโขงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :362
๑๗- ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน ณ บ้านหนองนาแซง หมู่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :347
๑๙- ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า ณ บ้านหนองแวง หมู่๓ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :357
๑๙- ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า ณ บ้านหนองแวง หมู่๓ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :352
นางอัมพา สุมุกดา ครู กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :374
นางอัมพา สุมุกดา ครู กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :354
นางอัมพา สุมุกดา ครู กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :336
กศน.ตำบลวิศิษฐ์นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการขยายผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชุน ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :338
๒๑- ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ ณ บ้านหนองแวง หมู่ ๓ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :307
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลโควิด 19 ณ บ้านแสนเจิญหมู่ ๑๐ ตำบลวิศิาฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รับ การนิเทศจาก อ.บุญรัตน์ สุขโสม
โพสเมื่อ :2022-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :326
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า ณ บ้านหนองแวง หมู่ ๓ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๔๗ คน ดำเนินการได้ ๕๑ คน วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ รับการนิเทศจาก นายไชยานันท์ มหิศนันท์ กำนันตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2021-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :446
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ บ้านพันลำ หมู่ ๒ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๔๗ คน จาก อ.บุญรัตน์ สุขโสม บรรณารักษ์ชำนาญการ
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :642
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล ณ บ้านหนองนาแซงหมู่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๗ คน ดำเนินการได้ ๒๑ คน รับการนิเทศจาก อ.รัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :431
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า ณ บ้านหนองแวง หมู่ ๓ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๔๗ คน ดำเนินการได้ ๕๑ คน วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ รับการนิเทศจาก นายไชยานันท์ มหิศนันท์ กำนันตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :442
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการเพาะเห็ด ณ บ้านนาเหนือหมู่ ๙ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนกลุ่มเป้าหมา๑๓ คน ดำเนินการได้ ๒๓ คน รับการนิเทศจาย ก อ.รัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :451
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ณ บ้านหนองนาแซงหมู่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๗ คน ดำเนินการได้ ๑๐ คน รับการนิเทศจาก อ.รัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :463
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด ณ บ้านหนองนาแซงหมู่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๑๒ คน ดำเนินการได้๒๕ คน วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ รับการนิเทศจาก อ.รัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :422
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการชุมชนร่วมใจห่างไกล Covid ๑๙ ณ บ้านแสนเจริญหมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๑๙ คน วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ รับการนิเทศจาก อ.บุญรัตน์ สุขโสม บรรณารักษ์ชำนาญการ
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :505
กศน.ตำบลวิศิษฐ์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประจำจังหวัด
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :499
กศน.ตำบลวิศิษฐ์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :502
กศน.ตำบลวิศิษฐ์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชุน
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :520
กศน.ตำบลวิศิษฐ์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประจำอำาเภอ
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :488
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ ริมโขงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :507
๙- ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการแปรรูปปลา ณ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รับ การนิเทศจาก อ.บุญรัตน์ สุขโสม บรรณารักษ์ชำนาญการ
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :590
๑๙- ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ณ บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รับ การนิเทศจาก อ.บุญรัตน์ สุขโสม บรรณารักษ์ชำนาญการ
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :540
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการวัยใสขับขี่ปลอดภัยเข้าใจกฏจราจร ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ หมู่ ๕ ตำบลวิศิาฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รับ การนิเทศจาก อ.บุญรัตน์ สุขโสม
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :520
๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเกษตรธรรมชาติ ณ แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรไทวรวรร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รับ การนิเทศจาก อ.รัศมี อืดผา
โพสเมื่อ :2021-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :526
๒๙ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิาฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รับ การนิเทศจาก อ.รัศมี อืดผา
โพสเมื่อ :2021-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :581
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ บ้านหนองนาแซง หมู่๕ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :569
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :601
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกล Covid ๑๙ ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :558
๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง )หลักสูตรปลาร้าสมุนไพรสองฝั่งโขง ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :572
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับมอบหมาย จาก ท่าน ผอ ณิชา คำชมภู นำนักศึกษา กศน.ตำบลวิศิษฐ์เข้าร่วมโครงการราชภัฎจิตอาสาสืบสานศาสตร์พระราชาดำนาอินทรีย์สู้ภัยเศรษฐกิจจากโควิค ๑๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :599
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่ายคนไม่ขายเสียงหมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ บ้านเหล่าถาวร หมู่ ๖ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :727
๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการค้าออนไลน์ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :693
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :576
๙ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(วิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป )หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง ณ บ้านนาสุขสันต์ หมู่ ๑๒ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :771
๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมโครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัย Covid ๑๙ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :597
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรม Digital Literacy
โพสเมื่อ :2020-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :579
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :579
บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :589
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2020-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :605
๓ - ๑๓ กุมภาพันธ์๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป)หลักสูตรช่างเชื่อม ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :607
๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง )หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์จากไหมพรม ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :591
๑๐ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง )หลักสูตรงานใบตอง ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :700
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :597
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :511
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :493
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :528
๗ มกราคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :518
๑๐ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง )หลักสูตรงานใบตอง ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :529
๑๐ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง )หลักสูตรงานใบตอง ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :536
๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการกินดีอยู่ดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :491
๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :510
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :523
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :504
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :660
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :609
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมหน่วยบริการเลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :711
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :635
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :674
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ นำนักศึกษาสมาชิกชมรม To be number one เข้าร่วมการแข่งขัน To be number one dancercise ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :672
กศน.ตำบลวิศิษฐ์นำนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :583
นางอัมพา สุมุกดา หัวหน้า กศน.ตำบลวิศิษฐ์ วิทยากรโครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :660
บุคลากร กศน.ตำบลวิศิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนา ปรับภูมิทัศน์
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :512
การศึกษาพื้นฐานภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :521
การศึกษาพื้นฐานภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :514
การศึกษาพื้นฐานภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :556
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการปลูกพืช ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :538
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :534
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ ระดับ ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :529
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง (ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร) ในระหว่างวันที่ ๑ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :587
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง (ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว) ในระหว่างวันที่ ๓ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :635
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมหลักสูตรการทำขดลวดรองถ้วยยางพารา ณ ศาลาประชาคมบ้านนาสุขสันต์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :633
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างเชื่อม) ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :573
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างเชื่อม) ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :563
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :548
20 - 21 มีนาคม 2562 กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรการค้าขายออนไลค์ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :793
20- 21 มีนาคม 2562 กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรการค้าขายออนไลค์ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :711
๑๑- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุม ๕๕ ชั่วโมง (หลักสูตรช่างทำฝ้าเพดานและโครงอะลูมิเนียม ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :881
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :743
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :723
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :740
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :728
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ นำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเข้าร่วมโครงการขยายผลดำเนินบ้านหนังสือชุมชน ณ ห้องสมุดอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :710
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ ระดับ ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :649
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :632
19 ธันวาคม 2561 กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการเกษตรธรรมชาติ M0A ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :640
19 ธันวาคม 2561 กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการเกษตรธรรมชาติ M0A ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :691
๑- ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมง (หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :666
๖- ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมง (หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :610
13 - 14 ธันวาคม 2561 กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม(เครื่องพ่นยุงเอนกประสงค์) ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-06
จำนวนผู้เข้าชม :582
โครงการขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก
โพสเมื่อ :2019-02-06
จำนวนผู้เข้าชม :807
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมร้านค้าออนไลค์
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :692
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :753
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :696
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :632
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :555
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561 ณ กศน. ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :630
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :530
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :572
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :596
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :590
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรการเพาะเห็ด ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :562
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :561
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการเกษตรธรรมชาติ (M0A)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :612
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ วันที่ 22 กรกฏาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :559
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างเชื่อม) ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :660
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฏาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :467
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน30 ชั่วโมง)หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :590
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :534
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :605
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :625
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :721
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :616
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :609
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :536
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งคามพอเพียงในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :617
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งคามพอเพียงในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :517
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :507
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในระหว่างวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :570
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในระหว่างวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :456
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นในระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :651
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในระหว่างวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :483
โครงการสร้างสุขด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :487
โครงการความรู้คู่คุณธรรม
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :466
โครงการบรรณสัญจร ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :580
บ้านหนังสือชุมชนตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :585
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :540
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :579
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นการทำพวงหรีด ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองนาแซง
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :597
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างไฟฟ้า)
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :568
โครงการเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :527
พัฒนาอาชีพระยะสั้นการทำดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :545
โครงการเดินตามคำสอนพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :444
กิจกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม(หลักสูตรเตาชีวมวล)
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :431
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :478
โครงการหฒุ่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :437
โครงการศีลธรรม นำความรู้สู่ชุมชน
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :471
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :436
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรช่างเชื่อม)
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :477
น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :431
น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :431
โครงการธรรมดี ที่พ่อทำ
โพสเมื่อ :2017-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :422
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :474
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2017-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :459
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล
โพสเมื่อ :2017-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :478
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล
โพสเมื่อ :2017-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :467
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :516
โครงการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :457
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :567
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :432
โครงการบ้านหนังสือชุมชน/ส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :437
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรช่างเชื่อม)
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :436
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรช่างเชื่อม)
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :436
โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :450
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :449
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :457
โครงการขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก
โพสเมื่อ :2017-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :476
โครงการบ้านหนังสือชุมชน ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :532
โครงการบรรณสัญจรกศน.ตำบลวิศิษฐ์อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :532
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2016-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :528
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2016-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :545
โครงการบรรณสัญจรกศน.ตำบลวิศิษฐ์อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :548
โครงการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :550
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :536
โครงการบรรณสัญจร ที่ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :541
จัดตั้งโครงการส่งเสริมหนังสือชุมชน ณ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :545
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :612
จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :478
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างปูกระเบื้อง กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :511
เทคโนโลยีที่เหมาะสม กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :525
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :512
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากเชือกฟาง กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :512
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากเชือกฟาง กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :495
โครงการทำดี ที่พ่อทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :507
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :528
โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :522
การทำปลาร้าบอง ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :529
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :503
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :518
การศึกษาตามอัธยาศัยโครงการส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน (ตำบลวิศิษฐ์)
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :515
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การทำขนมไทย)
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :515
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบครบวงจร)
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :482
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :519
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จักกิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :497
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :462
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ม.ปลาย ณ ศรช.หนองแวง
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :493
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ม.ปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกา
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :520
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ม.ต้นณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกา
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :482
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :493
พัฒนาทักะชีวิต โครงการขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :512
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2016-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :561

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 14118301