สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลบ้านต้อง
Untitled Document
ประวัติสถานศึกษา

 กศน.ตำบลบ้านต้อง  สถานที่ตั้ง อาคารศูนย์เด็กเล็กเดิม บ้านดอนเสียด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต้อง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ             กศน.ตำบลบ้านต้อง  จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๒  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการปฏิบัติรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( พ.ศ.  ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ )       ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  โดยให้ความสำคัญกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเท่าเทียมกับการศึกษาในระบบ  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  พร้อมทั้งให้ปรับบทบาทสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นสำนักงานการศึกษาตลอดชีวิต  เพื่อเติมเต็มระบบการศึกษาให้รองรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

                   เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายการจัดให้มี  กศน.ตำบล  และข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง ( พ.ศ.  ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ )  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา  จึงได้ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนดอนเสียดให้เป็น  กศน.ตำบลบ้านต้อง  โดยมี  นายชินกร สอนโพธิ์  เป็นหัวหน้า กศน.ตำบล  และมีครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  ๒  คน  คือ  นายธานี ทองใบ  ประจำศูนย์การเรียนชุมชนบ้านต้อง  และนายเนรมิต  ประสานส่วน  ประจำศูนย์การเรียนชุมชนทุ่งทรายจก  โดยให้ กศน.ตำบลเป็นหน่วยงานในสังกัด กศน.อำเภอ  มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 14115899