สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลท่าสะอาด
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ และความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ในวันที่ 18-19 เมษายน 2567 สถานที่ ศกร.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2024-07-12
จำนวนผู้เข้าชม :12
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ให้กับนักศึกษา ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2024-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :107
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับนักศึกษา ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2024-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :108
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ให้กับประชาชน ณ ตลาดคลองถมบ้านป่าก่อ-หัวแฮต ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :108
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2024-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :112
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านท่าสะอาด ม.1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :100
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ดำเนินการสอบซ่อม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2024-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :94
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในการทำโครงงานโคมไฟจากขวดพลาสติก ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :110
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด ได้ดำเนินการมอบใบสำคัญผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยมีนางณิชชา คำชมภู ตำแหน่ง ผอ.สกร.อำเภอเซกา เป็นประธานในพิธีการมอบใบสำคัญผู้ผ่านการฝึกอบรม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านท่าสะอาด ม.1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :96
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด นำประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรมวินัยใส่ใจกฎจราจร(การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :77
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาดร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผือ ระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2566 ณ บ้านท่าเชียงเครือ ม.2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :73
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด นำประชาชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :75
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด จัดกิจกรรม ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567 ให้กับประชาชน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566
โพสเมื่อ :2024-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :87
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ To Be Number One นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาประชาคม ม.7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :88
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายอบรมลูกเสือ สร้างวินัย ต้านภัยยาเสพติด สกร.อำเภอเซกา ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2566 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :89
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 22-25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โซนที่ 2 ประกอบด้วย ศกร.ตำบลท่าสะอาด ,ศกร.ตำบลท่ากกแดง,ศกร.ตำบลป่งไฮ สถานที่ ศกร.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :85
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคีอำเภอเซกา ประจำปี 2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดโนนงาม หมูที่ 11 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :77
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมพิธีแห่เงินขวัญถุงพระราชทานและพิธีแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :115
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาใอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำลูกประคบจากสมุนไพร ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2567 ณ บ้านท่าสะอาด ม.1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :83
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาใอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2567 ณ บ้านหัวแฮต ม.3 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :104
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน30 ชม.) หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากห่วงถุงเท้า ระหว่างวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 สถานที่ บ้านป่าก่อ ม.10 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :99
ศกร.ตำบลท่าสะอาด นำประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์(การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) ในวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :213
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :221
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ ระหว่างวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2566 ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :236
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :220
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :236
ศกร.ตำบลท่าสะอาด นำประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :267
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล นำประชาชนเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าและการบริการ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :229
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำพรมเช็ดเท้า วันที่ 7-10 สิงหาคม 2566 ณ บ้านป่าก่อ ม.10 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :229
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง รุ่นที่3 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :189
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจด้านการเงิน รุ่นที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าสะอาด ม.1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :195
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนในการทำโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :182
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการสูงวัยใส่ใจ ด้านการเงิน รุ่นที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านป่าก่อ ม.10 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :180
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ระดับ ม.ต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :177
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมหนองปราตอง วิทยาลัยเทคนิดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :191
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :184
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำขนมกระหรี่ปั๊ป วันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 สถานที่ บ้านอุดมพร ม.9 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :182
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามต่อความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :197
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การทำดอกไม้จากใบยางพารา วันที่่ 20-27 มิถุนายน 2566 สถานที่ ศกร.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :187
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ๒ เมษา วันรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :171
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผือ ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2566 สถานที่ บ้านอุดมพร ม.9 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :165
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :242
กศน.ตำบลท่าสะอาด ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล
โพสเมื่อ :2023-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :244
กศน.ตำบลท่าสะอาด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2023-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :260
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2023-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :236
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :240
กศน.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าก่อ ม.10 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :259
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :269
กศน.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำดอกไม้จากใบยางพารา ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2566 ณ บ้านอุดมพร ม.9 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :246
กศน.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผือ ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านอุดมพร ม.9 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :189
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :172
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565 ในระดับประถมศึกษา ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :190
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :167
กศน.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำน้ำพริกปลาแห้ง ในวันที่ 21 -22 ธันวาคม 2565 ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :178
กศน.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำหมี่กะทิ ในวันที่ 21 -22 ธันวาคม 2565 ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :185
กศน.ตำบลท่าสะอาด เข้าร่วมโครงการศาสตร์ของพระราชา (กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) โซนที่ 2 ประกอบด้วย กศน.ตำบลท่ากกแดง กศน.ตำบลท่าสะอาด และ กศนงตำบลป่งไฮ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านศรีอำนวยพร หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :181
กศน.ตำบลท่าสะอาด เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัย อย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) โซนที่ 2 ประกอบด้วย กศน.ตำบลท่ากกแดง กศน.ตำบลท่าสะอาด และ กศน.ตำบลป่งไฮ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม ม.1 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :176
กศน.ตำบลท่าสะอาด เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างปัญญามุ่งพัฒนาทักษะวิชาการ กศน.อำเภอเซกา ในวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :174
กศน.ตำบลท่าสะอาด เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.สัมพันธืสร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด บึงกาฬเกมส์ 2565 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาสถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :178
กศน.ตำบลท่าสะอาด เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กศน.อำเภอเซกา(ระดับโซน) โซนที่ 2 ประกอบด้วย กศน.ตำบลท่ากกแดง กศน.ตำบลท่าสะอาด และ กศน.ตำบลป่งไฮ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :186
กศน.ตำบลท่าสะอาด ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) โซนที่ 2 ประกอบด้วย กศน.ตำบลท่ากกแดง กศน.ตำบลท่าสะอาดและ กศน.ตำบลป่งไฮ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 สถานที่ กศน.ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-10-03
จำนวนผู้เข้าชม :325
กศน.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :332
กศน.ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาบ้านศรีพนา ม.7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :323
กศน.ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล(กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาบ้านศรีพนา ม.7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :319
กศน.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการบ้านหนังสือแห่งการเรียนรู้ต้นแบบรักการอ่านตำบลท่าสะอาด ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ บ้านท่าสะอาด ม.1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :329
กศน.ตำบลท่าสะอาด ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :348
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :316
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในภาคเรียนที่ 1/2565 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :313
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลท่าสะอาด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่1/2565
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :272
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลท่าสะอาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่1/2565
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :255
โครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Literacy)การใช้งานโปรเกรมสำนักงานเพื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม2565 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาดมีงานทำ
โพสเมื่อ :2022-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :284
กศน.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 16-23 สิงหาคม 2565 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :289
กศน.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2565 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :267
กศน.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร การทำแซนด์วิช ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :287
กศน.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร การทำลูกอมห้าสหาย ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม ม.1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :263
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :370
จัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนชุมชนม่วงคัน ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :369
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :392
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :373
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ในภาคเรียนที่2/2564 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2022-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :356
กศน.ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้นักศึกษาอาสาสมัคร กศน.อำเภอเซกา ในวันที 19 มกราคม 2565 ณ ศาลาประชาคม ม.7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :345
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ร่วมจัดกิจกรรมกับห้องสมุดประชาชน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :340
กศน.ตำบลท่าสะอาด ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านไทยเสรี ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :339
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :335
กศน.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 สถานที่ กศน.ตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :328
กศน.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 สถานที่ กศน.ตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :342
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลท่าสะอาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่2/2564
โพสเมื่อ :2022-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :318
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลท่าสะอาด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :308
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลท่าสะอาด ระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :323
กศน.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (การศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ :2022-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :309
กศน.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน)ในวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ :2022-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :323
กศน.ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดำนินการจัดเป็นโซน โดยแบ่งเป็น 3 โซน ซึ่งโซนที่ 2 ประกอบด้วย กศน.ตำบลท่ากกแดง กศน.ตำบลท่าสะอาด และ กศน.ตำบลป่งไฮ ดำเนินการในวันที่ 21 มกราคม 2565 สถานที่ กศน.ตำบลท่ากกแดง ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :290
กศน.ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ดำนินการจัดเป็นโซน โดยแบ่งเป็น 3 โซน ซึ่งโซนที่ 2 ประกอบด้วย กศน.ตำบลท่ากกแดง กศน.ตำบลท่าสะอาด และ กศน.ตำบลป่งไฮ ดำเนินการในวันที่ 22 กุมภาพนธ์ 2565 สถานที่ กศน.ตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :327
กศน.ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา กศน. "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ดำนินการจัดเป็นโซน โดยแบ่งเป็น 3 โซน ซึ่งโซนที่ 2 ประกอบด้วย กศน.ตำบลท่ากกแดง กศน.ตำบลท่าสะอาด และ กศน.ตำบลป่งไฮ ดำเนินการในวันที่ 28 กุมภาพนธ์ 2565 สถานที่ กศน.ตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :315
กศน.ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ดำนินการจัดเป็นโซน โดยแบ่งเป็น 3 โซน ซึ่งโซนที่ 2 ประกอบด้วย กศน.ตำบลท่ากกแดง กศน.ตำบลท่าสะอาด และ กศน.ตำบลป่งไฮ ดำเนินการในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สถานที่ วัดป่าศรีวิไลย์ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :313
กศน.ตำบลท่าสะอาด ได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :333
กศน.ตำบลท่าสะอาด ได้ดำเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :338
กศน.ตำบลท่าสะอาด ได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 11 - 18 มกราคม 2565 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :345
กศน.ตำบลท่าสะอาด ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำน้ำพริกกระชายผัด ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :327
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการฯ(งวดที่ 2)
โพสเมื่อ :2021-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :450
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการฯ(งวดที่ 1)
โพสเมื่อ :2021-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :446
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2021-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :443
โครงการลูกเสือนอกโรงเรียนนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2021-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :482
โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ พัฒนาชุมชน วันที่ 30 มิถุนายน2564 กศน.ตำบลท่าสะอาด โซน2
โพสเมื่อ :2021-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :467
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กศน. วันที่ 8 สิงหาคม 2564 กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2021-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :576
โครงการส่งเสริมอาชีพนักศึกษา กศน.ในช่วงสถานการณ์โควิด 2019 วันที่ 10สิงหาคม 2564 กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2021-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :526
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา กศน.ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2021-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :478
โครงการสอนเสริมวิชาภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด โซน2 กศน.ท่าสะอาด กศน.ตำบลท่ากกแดง ป่งไฮ
โพสเมื่อ :2021-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :452
โครงการเก่งและดี TO BE NUMBER ONE วันที่ 21กรกฎาคม 2564 โซน2 ท่าสะอาด ท่ากกแดง ป่งไฮ
โพสเมื่อ :2021-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :433
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำขนมแซนด์วิช วันที่ 16-19เดือนมิถุนายน 2564
โพสเมื่อ :2021-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :464
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2021-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :417
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2021-08-22
จำนวนผู้เข้าชม :441
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2021-08-22
จำนวนผู้เข้าชม :459
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2021-08-22
จำนวนผู้เข้าชม :386
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตร E-commerce การค้าออนไลน์)
โพสเมื่อ :2021-08-22
จำนวนผู้เข้าชม :411
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)
โพสเมื่อ :2021-08-22
จำนวนผู้เข้าชม :419
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างเชื่อม กศน.ตำบลท่าสะอาด วันที่22-29เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
โพสเมื่อ :2021-08-22
จำนวนผู้เข้าชม :419
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การสานกระเป๋าจากต้นกกและผือ
โพสเมื่อ :2021-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :745
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :516
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :502
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :539
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :561
โครงการรู้เท่าทันและป้องกันโรคติดเชื้อ"ไวรัสโคโรน่า2019" การทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ วันที่ 16กุมภาพันธ์ 2564 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2021-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :491
โครงการรู้เท่าทันและป้องกันโรคติดเชื้อ"ไวรัสโคโรน่า2019" การทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ วันที่ 4-5กุมภาพันธ์ 2564 ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :541
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 7 ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :752
กศน.ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอเซกา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :511
กศน.ตำบลท่าสะอานำนักศึกษาเข้าร่วมโครงอบรมการค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเซกา วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 7
โพสเมื่อ :2021-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :529
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนN-NET ของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :628
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและต้านภัยยาเสพติด วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :441
กศน.ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วัดอรัญญวิเวก ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :571
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและต้านยาเสพติด วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :445
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อด้วยGoogle fromเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วันที่ ๑-๒เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :442
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมนักศึกษา กศน.เรียนรู้ "เกษตรทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนอง นา โมเดล"วันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :464
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเซกา วันที่ 8-10เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
โพสเมื่อ :2021-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :472
พัฒนาอาชีะระยะสั้นไม่เกิน 30ชั่วโมง การทำพรมเช็คเท้าจากเศษผ้ารุ่นที่ 1 วันที่ 4-6เดือนกุมภาพันธ์2564
โพสเมื่อ :2021-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :431
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน วันที่ ๒๘-๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2021-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :445
โครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๑เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2021-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :415
โครงการอบรมการป้องกันภัยยาเสพติดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2021-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :449
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :540
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือกศน.เซกา วันที่ 8กันยายน2563
โพสเมื่อ :2020-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :565
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ช.ม.วิชาการถักผ้าพันคอไหมพรมด้วยมือ ระหว่างวันที่ 1-4กรกฎาคม2563 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :557
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างเชื่อม กศน.ตำบลท่าสะอาดและกศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :608
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืน (การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)วันที่ 6มิถุนายน 2563 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :575
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมนักศึกษา กศน. เรียนรู้ ศาสตร์พระราชา สู่โคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ :2020-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :859
ร่วมกิจกรรมรับผู้ตรวจราชการ กศน.
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :528
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :521
ร่วมกิจกรรมรํบผู้ตรวจราชการ กศน.
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :524
กศน.ตำบลท่าสะอาดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :485
ร่วมโครงการอบบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่ 25-26เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :514
ร่วมพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี2563
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :508
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการค้าออกนไลน์ วันที่่13-15เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 โซนที่ 2 ต,ท่าสะอาด ต.ท่ากกแดง ต.ป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :558
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วันที่ 27-28เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :577
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :506
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :494
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :500
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล(หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digiyal Literacy)วันที่ 17-18เดือนมิถุนายน 2563 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :470
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษประสบการณ์ชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความรู้คุณธรรม วันที่ ๑๔-๑๖เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :713
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการลูกเสือช่อสะอาด วันที่ 5-7เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อ.หนองหาร จ.อุดรธานี
โพสเมื่อ :2020-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :1214
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษประสบการณ์ชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความรู้คุณธรรม วันที่ ๑๔-๑๖เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :606
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพิ่มพันธุ์ไม้ในค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๓วันพุธที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :612
ครู กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจ้งแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๖๒ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :481
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :482
ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :533
ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :561
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืน (การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
โพสเมื่อ :2020-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :573
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และการจัดทำหน้ากากผ้า และเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง
โพสเมื่อ :2020-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :603
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุห่างจากโรคภัยในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :587
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรการค้าออนไลน์ (E-commerce)
โพสเมื่อ :2020-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :585
โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอเซกา เพื่อขับเคลื่อนองค์การคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :571
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างทาสีในอาคาร 35ชั่วโมง วันที่ ๒๐-๒๗กุมภาพันธ์2563
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :590
โครงการรู้รักษ์สามัคคีพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย วันที่ ๒๒-๒๓เดือนมกราคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :580
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :527
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :556
โครงการส่งเสริมสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด วันที่6กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :555
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคัดแยกจำกัดขยะ ณ ศาลาประชาคมหมู่7 ตำบลเซกา วันที่17ธันวาคม 2562
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :1012
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ป้องกันติอต่อไวรัสโควิค 19 ณ กศน,อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :569
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำเกษตรธรรมชาติ ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :478
บุคลากรกศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวินัยข้ารการที่ดีต่อการจัดการศึกษา วันที่9มกราคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :519
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนกศน.อำเภอเซกา วันที่ 9-11เดือนธันวาคม2562 ณ ค่ายไร่สักทองแคมป์ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :851
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากศน.อำเภอเซกาวันที่ 20พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :507
ครูกศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพสถานศึกษา วันที่ 28มีนาคม2563
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :511
กศน.ตำท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถเด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวันที่ 27-29เดือนกุมภาพันธ์2563 ณ กศนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :575
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง วันที่ 12-13เดือนกุมภาพันธ์2563 ณ ศาลาหมู่7
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :449
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :509
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการTO BE NUMBER ONE นักศึกษากศน.อำเภอเซกา วันที่ 23-24เดือนมกราคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :495
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษากศน.อำเภอเซกา วันที่ ๔ ธันวาคม2562
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :546
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :507
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :508
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :464
พบกลุ่มนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :506
วิชาชีพระยะสั้นการทำพรมเช็ดเท้ารุ่นที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านอุดมพรหมู่ 9วันที่20-27กุมภาพันธ์2563
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :480
วิชาชีพระยะสั้นการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้ารุ่นที่ 1และ2
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :666
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “ช่างเชื่อม”
โพสเมื่อ :2019-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :642
พบกลุ่มนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2019-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :624
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่าย STEM EDUCATION วันที่ 5-6กันยายน2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
โพสเมื่อ :2019-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :600
ครูกศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมแผนจัดการเรียนการสอนรายสัปดาห์และพัฒนาบุคลากรเด้านเทคโยโลยี
โพสเมื่อ :2019-09-02
จำนวนผู้เข้าชม :604
กศน.ตำบลท่าสะอาดนนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ณ หอประชุมอำเภอเซกา วันที่ 24พฤษภาคม2562
โพสเมื่อ :2019-09-02
จำนวนผู้เข้าชม :581
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปรับพืนฐานโซนที่๒ตำบลท่าสะอาด ตำบลป่งไฮ ตำบลท่ากกแดง
โพสเมื่อ :2019-09-02
จำนวนผู้เข้าชม :575
วิชาชีพระยะสั้นการทำพานบายศรี วันที่ 2-5กรกฏาคม2562
โพสเมื่อ :2019-09-02
จำนวนผู้เข้าชม :555
กศน.ท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชนเพื่อคนบึงกาฬเนื่องในงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปีการ๒๕๖๒วันที่ ๓๑สิงหาคม๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :678
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมกับสำนักงาน กกต.จังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรม รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต. ณ บ้านม่วงคันหมู่2ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2019-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :658
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้การเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 20-22สิงหาคม2562
โพสเมื่อ :2019-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :584
โครงการลดขยะเพื่อใส่ใจสิงแวดล้อมวันที่ 19-20มิถุนายน2562ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2019-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :583
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านท่าสะอาด วันที่ 23สิงหาคม2562
โพสเมื่อ :2019-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :695
คณะครูกศน.อำเภอเซกาเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น วันที่ 21-23มิถุนายน2562
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :589
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการTO BE NUMBER ONE นักศึกษากศน.อำเภอเซกา วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :600
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีงบประมาณ2562 วันที่ 3-5 กรกฎาคม2562 ณ ห้องคอนเวนชั้นฮอลล์โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :571
เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ่มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลคำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :461
โครงการอบรมแผนจัดการเรียนการสอนรายสัปดาห์และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี วันที่ 21-22กรกฎาคม2562 ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :685
คณะครูกศน.อำเภอเซกาเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 25กรกฎาคม2562
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :728
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25กรกฎาคม2562 ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคม์ จ.อุดรธานี
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :552
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษากศน.อำเภอเซกา วันที่ 15สิงหาคม2562 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :505
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายทักษะวิชาการ กศน.อำเภอเซกาวันที่ 10สิงหาคม2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :565
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิต สู่ผลสัมฤทธิ์การเรียนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2562 ณวัดมงคลสามัคคีธรรม ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :549
กศน.ตำบลท่าสะอาดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกฎหมายน่ารู้กับชีวิตประจำวันของนักศึกษากศน.อำเภอเซกาวันที่14-15สิงหาคม2562
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :572
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายลูกเสือช่อสะอาด ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ วันที่ ๒๖-๒๘มิถุนายน๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :1151
โครงการการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน๓๐ชั่วโมง การทอเสื่อรุ่นที่๑ จำนวน๒๓ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2019-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :623
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 14 มิถุนายน2562 ณ ศูนย์เรียนรู้งานเกษตรแบบผสมผสาน ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
โพสเมื่อ :2019-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :607
โครงการส่งเสริมสุขภาวะ สถานที่ กศน.ตำบลท่าสะอาด วันที่ 22พ.ค2562
โพสเมื่อ :2019-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :670
โครงการSmart ONIE เพื่อสร้างSmart Farmer ปีงบประมาณ2562เพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรต้นแบบ(Master Trainer)วันที่ นาคม256211-13มีนาคม2562
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :592
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำโครงงานของนักศึกษากศน.อำเภอเซกาวันที่ 11-12มีนาคม2562
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :649
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มช่างปูนพื้นฐานวันที่ 18-25กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :779
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรDigital Literacyวันที่ 27-28กุมภาพันธ์2562 และหลักสูตรE-Commerce การค้าออนไลน์วันที่ 6-7มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :577
ร่วมโครงการผลิตสือและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสส.
โพสเมื่อ :2019-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :636
โครงการอบรมวิจัยอย่างง่ายเพื่อจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและพัฒนากระบวนการสอนแบบโครงงาน ระหว่างวันที่4-5มีนาคม2562 ณห้องประชุมบีเค3โรงแรมบีเคเพลส
โพสเมื่อ :2019-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :594
โครงการอบรมวิจัยอย่างง่ายเพื่อจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและพัฒนากระบวนการสอนแบบโครงงาน ระหว่างวันที่4-5มีนาคม2562 ณห้องประชุมบีเค3โรงแรมบีเคเพลส
โพสเมื่อ :2019-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :647
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :552
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :449
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :536
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(กิจกรรมอบรมอาสาสมัคร ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :450
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :446
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :496
โครงการอบรมคลิบวีดีโอเพื่อการศึกษาของบุคลากรกศน.อำเภอเซกาวันที่ 27-28กุมภาพันธ์2562และวันที่1มีนาคม2562ณกศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :504
โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ช.มการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้ารุ่นที่ 2วันที่ 11-14กุมภาพันธ์2562
โพสเมื่อ :2019-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :618
อบรมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 25-26เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :527
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญกศน.อำเภอเซกาภาคเรียนที่2/2561วันที่ 27พฤศจิกายน2561
โพสเมื่อ :2019-02-24
จำนวนผู้เข้าชม :532
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการTO BE NUMBER ONE เพื่อความเป็น๑ ไม่พึ่งพายาเสพติดวันที่๒๐-๒๑กุมภาพันธ์๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-02-23
จำนวนผู้เข้าชม :499
โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ช.มการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้ารุ่นที่ 1 วันที่ 4-8กุมภาพันธ์2562
โพสเมื่อ :2019-02-22
จำนวนผู้เข้าชม :736
คณะครูกศน.อำเภอเซกาเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2019-02-22
จำนวนผู้เข้าชม :539
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษากศน วันที่ 20-21เดือนธันวาคมพ.ศ.2561
โพสเมื่อ :2019-02-22
จำนวนผู้เข้าชม :467
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนกศน.อำเภอเซกาวันที่ 23-25ธันวาคม2561
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :470
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเซกาเมืองนักอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่ 8 มกราคม2562
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :466
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้STEMวันที่12-13กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :467
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการการแข่งขันกีฬาระดับโซนภูลังกาวันที่ 5-6กุมภาพันธ์2562
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :506
พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :555
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน วันที่ 9 มกราคม 2562 กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2019-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :483
โครงการเพาะเห็นในตะกร้า วันที่ 18 มกราคม 2562 บ้านหัวแฮต หมู่3 ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2019-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :517
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรกรที่พึ่งตนเอง วันที่ 24-25มกราคม2562
โพสเมื่อ :2019-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :502
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการใส่ใจผู้สูงวัยในชุมชน ต.ท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :498
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :644
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวิถีเพศศึกษาและยาเสพติดในวัยเรียน วันที่ 17 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :604
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แกนนำชมรม To Be Number One วันที่ 11 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :564
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเองระหว่างวันที่ 10-11 ก.ค.2561
โพสเมื่อ :2018-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :520
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ระหว่างวันที่7-9 กันยายน2561
โพสเมื่อ :2018-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :522
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการค่าย STEM EDUCATION วันที่14-15สิงหาคม2561
โพสเมื่อ :2018-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :511
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการความรู้ คู่คุณธรรม ของนักศึกษากศน.อำเภอเซกา วันที่ 27-28 มิถุนายน2561 ณ วัดภูกระแต
โพสเมื่อ :2018-08-14
จำนวนผู้เข้าชม :548
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ช.ม.การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 2 วันที่16-21กรกฎาคม2561 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-08-14
จำนวนผู้เข้าชม :681
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ช.ม.การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 1 วันที่ 2-7กรกฎาคม2561 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-08-14
จำนวนผู้เข้าชม :556
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเองได้ ณ หอประชุมอำเภอเซกา วันที่ 10-11เดือนกรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-14
จำนวนผู้เข้าชม :444
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษากศน.ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561 โซน2ตำบลท่าสะอาด ตำบลป่งไฮ ตำบลท่ากกแดง ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-08-14
จำนวนผู้เข้าชม :478
นำนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการประวัติศาสตร์และบุญคุณพระมหากษัตรัย์นักศึกษากศน.อำเภอเซกาวันที่31กรกฎาคม2561
โพสเมื่อ :2018-08-14
จำนวนผู้เข้าชม :428
นำนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญวันที่1-3สิงหาคม2561 ณ ค่ายสักทองแคมป์
โพสเมื่อ :2018-08-14
จำนวนผู้เข้าชม :497
นำนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการพลเมืองดีวิธีประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกตั้งวันที่10สิงหาคม2561
โพสเมื่อ :2018-08-14
จำนวนผู้เข้าชม :421
นำนักศึกษานักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-08-14
จำนวนผู้เข้าชม :477
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-06-15
จำนวนผู้เข้าชม :498
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรE-Commerce:สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์รุ่นที่2
โพสเมื่อ :2018-06-15
จำนวนผู้เข้าชม :530
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลDigital Literacy Curriculum รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-06-02
จำนวนผู้เข้าชม :509
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :519
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด วันที่ 5-7 เมษายน 2561
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :485
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาระดับโซนสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด วันที่ 14มกราคม พ.ศ.2561
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :510
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :484
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :524
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :518
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :629
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :558
การศึกษาตามอัธยาศัยและกิจกรรมส่งเเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :441
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วันที่15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :529
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา วันที่ 13มกราคม พ.ศ.2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :488
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วันที่15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :479
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยื่น วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :479
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษากศน.อำเภอเซกา วันที่ 12ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :446
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา ศาลาประชาคมและศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรทีี่สูง จ.เลย
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :455
โครงการปฐมพยาบาเบื้องต้น วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2651 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :518
โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :531
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "การทำบัญชีครัวเรือน" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :501
โครงการปฐมพยาบาเบื้องต้น วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2651 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :509
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพืื่อการสื่อสารด้านอาชีพ การนวดแผนไทย วันที่ 1-6 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมไทรทองอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :510
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "ผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี" 51ชั่วโมง วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :821
กศน.ตำบลท่าสะอาด ร่วมโครงการอาสายุวกาชาด วันที่ 22-25 มกราคม2561 ณ ตชด244จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :957
กศน.ตำบลท่าสะอาด ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ป้องกันภัยพิบัติ วันที่13กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :486
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :483
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :495
โครงการแข่งขันกีฬากศน.สัมพันธ์อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :502
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง วิชาการสานตะกล้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่3
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :509
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง วิชาการสานตะกล้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่2
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :484
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง วิชาการสานตะกล้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่1
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :493
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติN-Net
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :482
โครงการวิทยาศาสตร๋เพื่อการเรียนรู้
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :503
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :500
กาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตำบลท่าสะอาด ศรช.ม่วงคัน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :538
โครงการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด (TO BE NUMBER)
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :470
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :461
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :438
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :469
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :452
โครงการอาสายุวกาชาดส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :445
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :662
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2017-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :568
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่สู่การปฏิบัติ
โพสเมื่อ :2017-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :507
โครงการติวเข้มเติมความรู้นักศึกษากศน.อำเภอเซกาประจำภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :504
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
โพสเมื่อ :2017-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :529
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
โพสเมื่อ :2017-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :499
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาชีพช่างพื้นฐาน การทำอิฐประสานรุ่นที่1และรุ่นที่2
โพสเมื่อ :2017-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :524
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :595
นักศึกษากศน.ตำบลร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ วิชานวดแผนไทย รุ่นที่ ๑ (๑๐๐ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :499
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :433
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :432
รับชมรายการ ETV
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :410
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :412
โครงการแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬสานสัมพันธ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :481
โครงการค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทยในวันที่ 12-13สิงหาคม2560
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :489
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้(STEM)
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :415
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :424
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการ ๒ เมษา วันรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :416
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมกิจกรรมวันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :457
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2560
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :404
โครงการศึกษาดูงาน เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2560"
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :453
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :426
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :417
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษากศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :427
โครงการ To Be Number One เพื่อความเป็น๑ ไม่พึ่งยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :405
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :470
ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :409
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตลาดสดตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :468
ศึกษาดูงานที่อำเภอนาหว้า จ.นครพนม
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :443
ร่วมโครงการ เปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียนเนื่องในงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี๒๕๖๐"
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :449
วิชาชีพระยะสั้นการทำดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :435
วิชาชีพระยะสั้นการทำดอกไม้โปรยทานรุ่นที่๒
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :422
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :417
โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม "นวัตกรรมเพื่อการเกษตรการปลูกผักไร้ดิน"
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :427
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินี
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :429
อบรมวิทยากรยุวกาชาด กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :451
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :428
ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :419
วิชาชีพระยะสั้นการทำดอกไม้โปรยทานรุ่นที่๒
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :419
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :405
ร่วมกิจกรรมออกกำลังทุกวันพุธ ณ ที่ว่าการอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :408
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :414
ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :407
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :446
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :508
ระยะสั้นการทำดอกไม้โปรยทานรุ่นที่1
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :432
ศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2017-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :451
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หนังสือ สื่อ กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :482
วิชาชีพช่างพื้นฐาน กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :447
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ต.ท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :465
โครงการกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :555
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน วิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :531
ปฐมนิเทศ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :421
โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์” กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :506
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :419
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :465
กศน.ตำบลท่าสะอาดจัดอบรมบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :430
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง กลุ่มการทำขนมไทย
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :641
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ต.ท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :508
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ต.ท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :484
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ต.ท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :542
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ต.ท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :536
โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ต.ท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :536
อบรมสร้างความเข้าใจในการทำบัญชีครัวเรือน ต.ท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :503
กศน.ตำบลท่าสะอาดจัดอบรมบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2016-07-08
จำนวนผู้เข้าชม :480
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มการทำขนมดอกจอก กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2016-07-08
จำนวนผู้เข้าชม :461
การศึกษาตามอัธยาศัยโครงการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :556
การศึกษาตามอัธยาศัยโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :674
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :621
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :513
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มการทำวุ้นกะทิ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :503

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 14118371