สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
เกี่ยวกับ กศน.

 ตามพระราชบัญญัติ ให้แยกอําเภอบึงกาฬ อําเภอเซกา อําเภอโซ่พิสัย อําเภอบุ่งคล้า อําเภอบึงโขงหลง อําเภอปากคาด อําเภอพรเจริญ และอําเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ ในพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔  นั้น

                   กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ เรียกชื่อย่อว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ  ขึ้นเมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  มีสถานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

                   โดยมอบหมายให้ นายบุญโชค พลดาหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา 

                   ปัจจุบันตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑๒ ตารางวา ณ บริเวณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เลขที่ ๔๕๖ หมู่ที่ ๑ ถนนบึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

                   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ มีหน้าที่ คือ

                   ๑.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

                   ๒.มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด โดยมีสถานศึกษาในสังกัด  ๘  แห่ง  ประกอบด้วย 

                   - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบึงกาฬ

                   - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาด

                   - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโซ่พิสัย

                   - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า

                   - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีวิไล

                   - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรเจริญ

                   - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงโขงหลง

                   - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา

                   นอกจากนั้น ยังมี กศน.ตำบล ซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยครบทุกตำบล รวม ๕๓ แห่ง และมีภาคีเครือข่ายที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ต่างๆ 

 

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.116.27
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 12
จำนวนผู้เข้า
: 13806379