สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ของกศน.ตำบลบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-23 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :16
วันที่ 2 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยมีนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :35
วันที่ 2 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยมีนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :12
ประชาสัมพันธ์ การทดสอบทางการศึกษา (์N-NET)ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563.
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :34
วันที่ 1 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมเสริมเสร้างความเข้มแข็งศูนย์เสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมีกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ศส.ปชต. และการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :47
วันที่ 12 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :26
วันที่ 3 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
โพสเมื่อ :2020-09-21 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-21 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรช่างเสริมสวย (๕๕ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-21 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร วันที่ 3-9 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-09-20 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-20 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-09-20 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า วันที่ 12-19 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-09-20 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2020-09-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :15
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรการค้าขายออนไลน์)
โพสเมื่อ :2020-09-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :8
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน( หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง) 35 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-09-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :26
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกล Covid 19
โพสเมื่อ :2020-09-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการรู้เท่ารู้ทันป้องกัน Covid 19
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :39
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม-๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :17
กิจกรรมโครงการร่วมมือร่วมใจต้านภัยโควิด ๑๙
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ระหว่างวันที่ 3 - 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :32
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การทอเสื่อบึงกาฬ (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :90
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ( ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ( ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร การค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ( ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :12
โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ระหว่างวันที่ 3 - 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน/ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม. ขึ้นไป) - งวดที่ 2
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :9
โครงการ ชุมชนร่วมใจ ต้านภัย covid 19
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :23
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์ งวดที่ 2
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล - งวดที่ 2
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู้วิกฤต covid 19
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :8
การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/งวดที่ 2 (เม.ย. - ก.ย.) รู้เท่ารู้ทันป้องกัน Covid 19
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :20
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :44
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :32
วันที่​ 8 กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด และบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด จัดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด​ วิเคราะห์และส่งเสริมการอ่าน​ ของ​กศน.อำเภอปากคาด​ ในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ​ (8​กันยายน)​ ณ​ หอประชุมอำเภอปากคาด​ ได้รับเกียรติจาก​ นายธนาวุฒิ​ ทองทวี​ นายอำเภอปากคาดเป็นประธานเปิดโครงการ​ และชมนิทรรศการของศูนย์อาชีพชุมชน​ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีโรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม​ จำนวน​ 4​โรงเรียน​ได้แก่​ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร โรงเรียนเทศบาลปากคาด​ โรงเรียนเลิศปัญญา​ และโรงเรียนอนุบาลปากคาด​
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :35
วันที่​ 10 -​11 กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ บุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการวิจัยสำหรับบุคลากร​ กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ปีงบประมาณ​ 2563 โดยวิทยากร​ จาก​สถาบัน​กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ณ.ห้องประชุม​ กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลซาง ดำเนินการจัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :20
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :21
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :19
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถม 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มเลี้ยงสัตว์และศึกษาดูงาน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือป้องกันโรคโควิด 19 กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การปลูกหญ้าหวานอิสราเอลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกลโควิด 19 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกลโควิด 19 เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) วิทยากรจาก รพ.สต.ไคสี จัด ณ ศาลาประชาคมบ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :6
โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านท่าม่วงใต้ ม. 12 ต.น้ำจั้น
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :15
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)หลักสูตรการเลี้ยงกบ กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)หลักสูตรการเลี้ยงกบ ในระหว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2563 ได้รับการนิเทศจาก อ.รัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำหมื่น ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :4
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนผลิตภัณฑ์จากกกและผือ กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากกกและผือ มอบวัสดุฝึกให้กับกลุ่ม ได้รับการนิเทศจาก อ.บุญรัตน์ สุขโสม และ อ.ธนภัทร ดอกคำ ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2563 ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :4
๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่าน ผอ ณิชา คำชมภู มอบหมายให้ นางอัมพา สุมุกดา นำนักศึกษาเทียบระดับฯ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการครั้งที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :91
โครงการร่วมใจต้านภัยโควิด ๑๙
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :10
โครงการสร้างชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการดิจิทัล
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :11
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา สร้างคุณค่าสังคมไทย
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :25
เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.โคกก่อง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :25
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :10
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู้วิกฤต Covid 19
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :2
กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :2
กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการส่งเสริมการอ่านลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันควบคุมไวรัส โควิต 19
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ บ้านหนองนาแซง หมู่๕ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :39
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :26
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับประถมศึกษา 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการจักสาน (35ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :38
นางสาวพัชริดา ราษี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :13
นางสาวพัชริดา ราษี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :10
นางสาวพัชริดา ราษี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :12
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :11
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการกิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตร ช่างเสริมสวย
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :25
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกล Covid ๑๙ ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาร่วม กิจกรรมโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :12
โคงการพัฒนาทักษะชีวิตสู้วิกฤต Covid19
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลโนนสว่างจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการเพาะเห็ดโคนน้อย
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :12
โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :65
วันรักต้นไม้แห่งชาติ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :2
กศน.ต.โนนสว่างจัดกิจกรรมโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัย โควิด 19
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ.บ้านโนน ต.ศรีชมภู จ.บึงกาฬ วันที่ 3 กันยายน 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ และ ศูนย์ส่งเสริมพัฒาประชาธิปไตยตำบล(กศน)ตำบล ศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ต.โนนสว่าง จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศรช.โนนสว่าง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมโครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :25
ศรช.นาดี ต.โนนสว่าง จัดกิจการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :14
ศรช.นาดี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมเเละชุมชน โครงการ ชุมชนร่วมใจห่างไกล Covid 19 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมเเละชุมชน โครงการ ชุมชนร่วมใจห่างไกล Covid 19 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลบึงกาฬ ่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในนวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 7 คน
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัย Covid ๑๙ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 13คน
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ในวันที่ 23-29 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 9 คน
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย ในวันที่ 4-11 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 11 คน
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู้วิกฤต Covid ๑๙ในวันที่ 17พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 23 คน
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 15 คน
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างเชื่อม จำนวน 35 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "ช่างเชื่อม"
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล(การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ งวดที่ ๒ ณ กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมการอ่านลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ ณ.กศน.ตำบลโป่งเปื่อย กลุ่มเป้าหมาย๑๕ คน ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :20
อบรมโคตรงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการกินอยู่อย่างไรห่างไกล covid ๑๙ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๓ คน
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :29
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้การทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือป้องกันโรคโควิด-19
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :15
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :25
พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชม. (การปลูกหญ้าหวานเพื่อการเลี้ยงสัตว์)
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การค้าออนไล์ ในวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กลุ้มเป้าหมาย ๑๖ คน ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป โครงการศูนย์ฝึกอาชึพชุมชน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า (๓๕ ชั่วโมง) ในวันที่ ๕ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สมาชิกจำนวน ๑๑ คน ณ.ศาลาประชาคมบ้านนาล้อม ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :15
- อบรมโครงการประชุมจี้แจงโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป โครงการศูนย์ฝึกอาชึพชุมชน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า (๓๕ชั่วโมง) ในวันที่ ๕ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สมาชิกจำนวน ๑๑ คน ณ.ศาลาประชาคมบ้านนาล้อม ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :8
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :17
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มเลี้ยงสัตว์และศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :89
การพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :38
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน(โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า)
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :33
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์ งวดที่ 2
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :20
๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง )หลักสูตรปลาร้าสมุนไพรสองฝั่งโขง ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :32
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับมอบหมาย จาก ท่าน ผอ ณิชา คำชมภู นำนักศึกษา กศน.ตำบลวิศิษฐ์เข้าร่วมโครงการราชภัฎจิตอาสาสืบสานศาสตร์พระราชาดำนาอินทรีย์สู้ภัยเศรษฐกิจจากโควิค ๑๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่ายคนไม่ขายเสียงหมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ บ้านเหล่าถาวร หมู่ ๖ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :38
๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการค้าออนไลน์ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลซางนำนักศึกษาเข้าร่วมค่าย STEM EDUCATION
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการภาษาอังกฤษต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :27
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :29
กิจกรรมส่งเสริม การอ่านหนังสือชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :29
๙ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(วิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป )หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง ณ บ้านนาสุขสันต์ หมู่ ๑๒ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :57
๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมโครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัย Covid ๑๙ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :12
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกล Covid ๑๙ ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :11
โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลน้ำจั้น กศน.ตำบลบ้านต้อง และกศน.ตำบลโสกก่าม จัดอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :83
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลมอบสื่อให้บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :22
กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การค้าขายออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การค้าขายออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :30
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) กลุ่มแปรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ๒๐ ชั่งโมง ณ ศูนย์การเรียน
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างปูกระเบื้อง) ณ วัดวงค์สง่าวันทาราม บ้านสมพร หมู่ ๘ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :37
วันที่ 10 กันยายน2563.จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ 1พฤษภาคม2563-30กันยายน2563
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :102
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่1/2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่1/2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :41
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการการทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือป้องกันโรคโควิด 2019)
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :30
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง(การปลูกญ้าหวานอิสราเอลเพื่อการเลี้ยงสัตว์)
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :20
การศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มเลี้ยงสัตว์และศึกษาดูงาน)
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :18
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :20
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :13
วันที่​ 2 -​3​ กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ บุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าอบรมการวิจัยสำหรับบุคลากร​ กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ปีงบประมาณ​ 2563 โดยวิทยากร​ จาก​สถาบัน​กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ณ.ห้องประชุม​ กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :40
วันที่​ 2 กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ​ ครั้งที่1/2563​ ณ.ห้องประชุมชั้น2​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :37
การจัดการเรียนการสอนระดับม.ปลาย กศน.ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :25
วันที่​ 1​ กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้คณะครู​ กศน.​ ซึ่งทำหน้าที่เลขาฯศูนย์​ ศส.ปชต.ตำบล​ พร้อมกรรมการ​ตำบลละ2​คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)​กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาปนะชาธิปไตยและการขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง​ ณ.ห้องสิรินธารา2​ โรงแรมเดอะวัน​ อำเภอเมือง​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :33
การจัดการเรียนการสอนระดับม.ต้น กศน.ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :21
การจัดการเรียนการสอนระดับม.ต้น กศน.ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :30
วันที่​ 1​ กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ​ ประจำเดือน​ สิงหาคม​2563​ ณ.โรงเรียนบ้านโนนเสถียร​ ตำบลโนนศิลา​ อำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :38
วันที่​7-8​ สิงหาคม​ 2563 กศน.อำเภอปากคาด​ จัดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษา​ กศน.ปากคาด​ ภาคเรียนที่​1ปีการศึกษา​ 2563 โดยแบ่งจัดเป็น​ 2​แห่ง ได้แก่​ 1.ตำบลนากั้ง​ เป้าหมายเป็น​ผู้เรียนสูงอายุ​ จำนวน​ 50​ คน 2.ตำบลโนนศิลา​ ผู้เรียน​ 50​ คน รวมทั้งสิ้น​ 100​ คน
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :99
วันที่​ 18-21สิงหาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยนางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ, นายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ​ ครู​ กศน.ตำบล, นายพลวัฒน์​ ยืนชีวิต​ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอบรม​และวิทยากรประจำหมู่ลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดบึงกาฬ​ ในโครงการจัดอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดบึงกาฬ​ ณ.​ สโรชารีสอร์ท​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :196
วันที่​ 17-21สิงหาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ มอบหมายให้​ นายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาฯ, นายชัยณรงค์​ งอยกุดจิก​ ครู​ กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน​ กศน.​ กับมูลนิธิเอ็มโอเอไทยและ​ MOA international ณ​ ศูนบ์ฝึกและพัฒนาอาชีพราชฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร​ จังหวัดมุกดาหาร
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :130
วันที่​ 14 สิงหาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยนางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ, นายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ​ ครู​ กศน.ตำบล​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดบึงกาฬ​ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดบึงกาฬ​ วันที่​ 18-21​ สิงหาคม​ 2563 ณ.​ สโรชารีสอร์ท​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :59
วันที่​ 12 สิงหาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยนายวีระพงษ์​ ใจบุญ, ครู​กศน.ตำบล เข้าร่วมเป็นพิธีกร​ ในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด​ กองทุนแม่ของแผ่นดิน​ ณ​ อบต.ปากคาด​ บ้านห้วยไม้ซอด หมู่ที่9​ ตำบลปากคาด
โพสเมื่อ :2020-09-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :35
วันที่​ 10 สิงหาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ, นายสมนึก​ นาลาดทา, นายวีระพงษ์​ ใจบุญ, นายเอกพล​ วอนอก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา​ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน​ ประจำปี​ 2563 ณ​ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-09-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :35
วันที่​ 7​ สิงหาคม​ 2563 กศน.อำเภอปากคาด​ เป็นตัวแทน​(สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ)​มอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษา​กศน.อำเภอปากคาด​ ตำบลละ1ทุนละ1000​ บาท​ จำนวน6ตำบล​ รวมทั้งสิ้น​ 6, 000​ บาท​
โพสเมื่อ :2020-09-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :36
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31ชม.ขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2020-09-12 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-12 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลน้ำจั้น อบรมให้ความรู้เครือข่ายไม่ขายเสียง หมู่บ้านไม่ขายเสียง ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-12 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่าย STEM EDUCATION
โพสเมื่อ :2020-09-12 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทยในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-12 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักศึกษา
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน บรรณสัญจรมอบหนังสือแก่นักเรียนโรงเรียนประถม ในเขตตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการขับเคลื่อน หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :48
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :32
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาร่วมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการขับเคลื่อน หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :64
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล บ้านหนังสือชุมชน ตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูน จำนวน 66 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 2563 ให้กับนักศึกษา กศน.ในพื้นที่ทั้ง 7 ตำบล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :226
โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการขับเคลื่อน หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :50
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :57
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :51
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลซางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูนเบื้องต้น รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างปูน
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :75
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :55
กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :108
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :17
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :28
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการสร้างเสริมทักษะประสบการณ์ชิวิตพื้นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้คู่คุณธรรม
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :128
โครงการสร้างเสริมทักษะประสบการณ์ชิวิตพื้นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้คู่คุณธรรม
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :190
โครงการอบรมนักศึกษา กศน.เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่โคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการอบรมนักศึกษา กศน.เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่โคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :17
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :21
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :25
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1/63)/ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :11
โครงการส่งเสริมการอ่าน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง )
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :30
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :29
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง (กลุ่มการทำพรมเช็ดเท้า
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :43
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม. ขึ้นไป)วิชาช่างเชื่อม ระหว่างวันที่ 9-16 กรกฎาคม2563
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :57
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :11
ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :39
ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลการเข้าใจดิจิทัล รุ่นที่ 1 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :62
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :16
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :29
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :15
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :10
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรDigital Literacy
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :28
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลหนองทุ่มและศูนย์การเรียนชุมชนหนองทุ่ม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :16
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) การร้อยมาลัย (28 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์ ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากผ้าและเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ บ้านเหล่า หมู่ 8 ต.หนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือกศน.เซกา วันที่ 8กันยายน2563
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :11
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านเหล่า หมู่ 8 ตำบลหนองทุ่ม ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :201
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ได้มีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ บ้านเหล่า ม.8 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :31
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :24
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ช.ม.วิชาการถักผ้าพันคอไหมพรมด้วยมือ ระหว่างวันที่ 1-4กรกฎาคม2563 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :32
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :2
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :4
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมเครือข่ายคนไม่ขายเสียง หมู่บ้านไม่ขายเสียงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร การทำน้ำพริกกากหมู ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมเครือข่ายคนไม่ขายเสียง บ้านดอนจิก หมู่ 5
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมเครือข่ายคนไม่ขายเสียง หมู่บ้านไม่ขายเสียงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์ (E-Commerce)
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙และการจัดทำหนากากผ้าและเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :18
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :128
โครงการวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการร้อยมาลัย
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรหลักสูตรการค้าออนไลน์ (E-commerce)
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากผ้าและเจลล้างมือ เพื่อป้องกันตนเอง
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :53
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในครัวเรือน
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :27
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ในเขตพื้นที่ตลาดชุมชนตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :67
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :109
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ในพื้นที่ กศน.ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :54
ครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล - งวดที่ 2
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :39
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างเชื่อม กศน.ตำบลท่าสะอาดและกศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-09-06 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :49
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์
โพสเมื่อ :2020-09-06 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.อำเภอเซกา จัดอบรมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ "การเย็บกระเป๋าผ้า หลักสูตร 40 ชั่วโมง"
โพสเมื่อ :2020-09-06 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ "การเย็บกระเป๋าผ้า หลักสูตร 40 ชั่วโมง"
โพสเมื่อ :2020-09-06 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :108
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการตลาดเกษตรธรรมชาติวิถีพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-06 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :188
วันอังคาร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 คณะครู กศน.ตำบล กรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ณ.โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืน (การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)วันที่ 6มิถุนายน 2563 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมนักศึกษา กศน. เรียนรู้ ศาสตร์พระราชา สู่โคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ :2020-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :14
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-05 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :44
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-05 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูนเบื้องต้น รุ่นที่ 2 (40 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2020-09-05 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :51
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :25
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2020-09-05 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และการทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง
โพสเมื่อ :2020-09-05 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :70
ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ณ.โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ วันอังคาร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 30ชั่วโมง วันที่ 13-18 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :36
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :21
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :39
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การค้าออนไลน์โดยการเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :94
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการดูแลตนเองให้ห่างจากโรคภัยในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :61
ระหว่างวันที่ 16-19 มิ.ย. 63 กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการแปรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากกและผือ ณ บ้านท่าเซียงเครือ หมู่ 2 ต.ป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :21
วันที่๒๗ พ.ค.๖๓ กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย(กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :36
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการจัดทำหน้ากากผ้า และเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :41
วันที่๑๔ พ.ค.๖๓ กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการเรียนรู้คู่อาชีพเพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืน(กิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)ณ บ้านท่าเซียงเครือ หมู่ที ๒ ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :33
ร่วมกิจกรรมรับผู้ตรวจราชการ กศน.
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :14
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :27
ร่วมกิจกรรมรํบผู้ตรวจราชการ กศน.
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลท่าสะอาดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :17
ร่วมโครงการอบบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่ 25-26เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :21
ร่วมพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี2563
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :67
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการค้าออกนไลน์ วันที่่13-15เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 โซนที่ 2 ต,ท่าสะอาด ต.ท่ากกแดง ต.ป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.ตำบลซาง จัดกิจรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการดูแลตนเองให้ห่างจากโรคคภัยในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :129
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :189
ร่วมโครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :99
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาร่วมโครงการปลูกป่าเพิ่มพันธ์ไม้ในค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลซางจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :41
รับสมัครนักศึกษาสายสามัญภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :29
ร่วมพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :46
ร่วมรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :82
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการตลาดเกษตรธรรมชาติวิถีพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :117
ปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลซางนำนักศึกษาร่วมโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตรอาสาสมัคคีปองดอง
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วันที่ 27-28เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :8
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :32
ร่วมกิจกรรมรับผู้ตรวจราชการ กศน.
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :40
งานภาคึเครือข่ายจัดสถานที่
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในครัวเรือน
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการทำจัดหน้ากากผ้าและเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการเรียนรู้เกษตรที่ยั่งยืน โคก หนอง นา โมเดล
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :41
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :82
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy Curriculum
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล(หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digiyal Literacy) ณ กศน.ตำบลโสกก่า
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการลูกเสือช่อสะอาด วันที่ 5-7เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อ.หนองหาร จ.อุดรธานี
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :14
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม อ.หนองญาต จ.นครพนม
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :9
กศน.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพิ่มพันธุ์ไม้ในค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2563 วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :5
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุห่างจากโรคภัยในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรการค้าออนไลน์ (E-commerce)
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :93
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และการจัดทำหน้ากากผ้า และเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :46
ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลโสกก่าม ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :6
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :20
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :28
อบรมโครงการอบรมศาสตร์พระชาราเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติฯ
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล(หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digiyal Literacy)วันที่ 17-18เดือนมิถุนายน 2563 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-09-03 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลดงบังจัดโครงการยอระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ N-NET และการสอบปลายภาค ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-09-02 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :11
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลดงบัง
โพสเมื่อ :2020-09-02 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลดงบัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเฉลิมราชฯ กศน.ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-02 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-02 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชจังหวัดบึงกาฬ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-02 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
โพสเมื่อ :2020-09-01 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลบึงกาฬ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
โพสเมื่อ :2020-09-01 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลบึงกาฬ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โพสเมื่อ :2020-09-01 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า ณ.กศน.ตำบลดงบัง 28พ.ค 2563
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :11
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :159
ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการปฐมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :116
โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :11
นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงเสริมสร้างทักษะประสบการณ์บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้คู่คุณธรรม
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :89
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม. ขึ้นไป) - งวดที่ 2 การทำเตาชีวมูล
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :140
นำนักศึกษา ร่วมอบรมโครงการนักศึกษา กศนงเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นาโมเดล
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :33
อบรมโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากาผ้าและเจลล้างมือ
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :60
วิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการ การทำเตาชีวมวง 9-16 มิ.ย.2563 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการ การทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน 7-12 กรกฎาคม 2563 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการขยายพันธ์ุพืช (เมล็ดพันธุ์พระราชทาน) 4 มิ.ย.2563 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :84
โครงการอบรมทำหน้ากากอนามัยใช้เอง 2-3 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการกิจกรรมการอ่าน 1-2 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 17-18 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-08-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :19
ส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-08-30 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการ ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างบ้านห้วยหินลาด 13-14 ส.ค.63
โพสเมื่อ :2020-08-30 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการส่งเสริมการอ่าน 1-2 ก.ค.63 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-08-30 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการลููกเสือมัคคุเทศก์ 18-21 ส.ค.63 รีสอร์ทสุโรชา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-08-30 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :2
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร 31 ชั่วโมงขึ้นไป เตาชีวมวล 9-16 มิ.ย.63 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-08-30 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :1
โครงการขยายพันธุ์พิช(พระราชทาน)
โพสเมื่อ :2020-08-28 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :54
ครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์
โพสเมื่อ :2020-08-28 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการอบรมการทำหน้ากากอนามัยใช้เอง
โพสเมื่อ :2020-08-28 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งร่วมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์
โพสเมื่อ :2020-08-28 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งร่วมจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทำเตาชีวมวล
โพสเมื่อ :2020-08-28 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-08-28 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :12
โครงการรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า Covid-19
โพสเมื่อ :2020-08-28 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งร่วมจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-08-27 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :7
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-08-27 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยใช้เอง
โพสเมื่อ :2020-08-27 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งร่วมจัดกิจกรรมหลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2020-08-27 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :11
ขอประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ :2020-08-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :16
ขอประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ :2020-08-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ที่ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-08-27 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-08-27 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-08-27 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :19
หลักสูตรการค้าออนไลน์ หลักสูตรการค้าออนไลน์ e-commerce
โพสเมื่อ :2020-08-27 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-08-27 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2020-08-27 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กลุ่มอาชีพระยะสั้น การทกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน 7-12 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-08-27 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมโครงการป้องกันไวรัสโคโรน่า Covid-19
โพสเมื่อ :2020-08-26 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการลูกเสือมัคคุเทศน์
โพสเมื่อ :2020-08-24 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :29
อบรมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2563 ณ.ประชุมบีเคแกรนด์ โรงแรมบีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-08-18 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :120
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอพรเจริญ วันที่ 15 - 16 เดือนสิงหาคม 2563 ณ.โรงเรียนพรเจริญวิทยา
โพสเมื่อ :2020-08-18 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเลย วันที่ 7 - 8 เดือนสิงหาคม 2563 จุดแรก ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงเผือก ณ.บ้านวัฒนาภิรมย์ ต.บุฮม อ.เชียงคาย จ.เลย
โพสเมื่อ :2020-08-18 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :103
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมบีเคแกรนด์บอลลูม โรงแรมบีเคเพลส. จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-08-17 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :58
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพนักศึกษา กศน.อำเภอพรเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-08-17 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :51
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอพรเจริญ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดยการให้ความรู้ในรายวิชาพื้นฐาน 4 วิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2020-08-17 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :57
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 บุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมการอบรมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรม บีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-08-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :151
15-16 สิงหาคม 2563 กศน.อำเภอพรเจริญจัดโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอพรเจริญ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
โพสเมื่อ :2020-08-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :97
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 บุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนพรเจริญวิทยา
โพสเมื่อ :2020-08-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :164
กศน.อำเภอพรเจริญจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา กศน.อำเภอพรเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-08-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :97
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ :2020-08-13 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.อำเภอพรเจริญจัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเลย
โพสเมื่อ :2020-08-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :146
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทักษะวิชาการ
โพสเมื่อ :2020-08-11 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทักษะวิชาการ
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลวังชมภูจัดกิจกรรม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรช่างปูน จำนวน ๓๕ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านโนนสวาท ม.๔ ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-08-10 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :174
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษประสบการณ์ชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความรู้คุณธรรม วันที่ ๑๔-๑๖เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-08-08 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :84
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการลูกเสือช่อสะอาด วันที่ 5-7เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อ.หนองหาร จ.อุดรธานี
โพสเมื่อ :2020-08-08 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :480
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษประสบการณ์ชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความรู้คุณธรรม วันที่ ๑๔-๑๖เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-08-08 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :111
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพิ่มพันธุ์ไม้ในค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๓วันพุธที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-08-08 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :135
ครู กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจ้งแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๖๒ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-08-08 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-08-08 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพนักศึกษา ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-08-06 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :94
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรเจริญ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-08-06 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :134
กศน.ตำบลบึงกาฬ ผ่านการอบรมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-08-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :57
วันที่​ 4​-5 สิงหาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้คณะครู​ กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าอบรมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปนะกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย​ พ.ศ.2562 ณ​ ห้องประชุมโรงแรมอ​ BK.GRAND.​ BAIIROOM.​จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-08-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :97
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอปากคาดร่วมกับศูนย์บริการวิชาการที่4 จังหวัดหนองคาย จัดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่อนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย ผู้เข้าอบรม จำนวน 30คน โดยศูนย์บริการวิชาการที่4หนองคายเป็นวิทยากรและมอบวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้เข้าอบรมทุกคน ได้รับเกียรติจาก นายธนาวุฒิ ทองทวี นายอำเภอปากคาด เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากคาดหลังเดิม
โพสเมื่อ :2020-08-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :119
วันที่21-25​ กรกฎาคม​ 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้คณะครู​ จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ​ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน​ 18​คน โดยมี​ นางวาริน​ วรรณาวงค์​ ครู​ ชำนาญการพิเศษ​ เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2020-08-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :103
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ.วัดป่าบ้านหนองนาแซง
โพสเมื่อ :2020-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ.วัดป่าบ้านหนองนาแซง
โพสเมื่อ :2020-08-03 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :70
วันที่28​ กรกฎาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วยบุคลากร​ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ประจำปีพุทธศักราช​ 2563 ณ​ หอประชุมอำเภอปากคาด​ โดยในภาคเช้ามีพิธีทำบุญถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลฯ​ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
โพสเมื่อ :2020-08-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ พระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
โพสเมื่อ :2020-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดโครงการการศึกษาต่อเนื่อง ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า วันที่ 3 - 14 กรกฏาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านศรีวิชัย ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :134
วันที่28กรกฎาคม2563.เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด.ณ.ตลาดนัดบ้านบุ่งคล้า.อ.บุ่งคล้าจ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-31 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :156
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการ Sport Activity
โพสเมื่อ :2020-07-31 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :48
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพนักศึกษา กศน.อำเภอพรเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-07-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :253
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาแก่วัยรุ่น
โพสเมื่อ :2020-07-31 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-07-31 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :55
วันที่ 11-18 กรกฎาคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง ณ บ้านเหล่าใหญ่ ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-07-29 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :91
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดสอนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ระหว่างวันที่ ๑๖ -๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กศน.ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-07-29 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :104
บุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :196
กศน.ตำบลศรีชมภู ศูุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพชั้นเรียน หลักสูตร การทำพรมเช็คเท้า จำนวน ๓๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนน หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๔ เดือน. กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-07-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ..กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-07-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :75
วันที่ 24 กรกฎาคม2563. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ร่วมกับครูกศน.ตำบลหนองเดิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ.กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2020-07-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :151
วันที่ 24 กรกฎาคม2563. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ออกหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน ณ.บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-07-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :91
กศน.ศรีสำราญ กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเลี้ยงกบในขวดพลาสติก ขึ้นในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-07-24 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :102
กศน.ตำบลวังชมภูจัดกิจกรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุกในโอ่ง วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านบุ่งคล้า หมู่ ๖ ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2020-07-24 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :259
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น การทำการบูรแฟนชี
โพสเมื่อ :2020-07-24 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :62
วันที่​ 23-24​ กรกฎาคม​ 2563 นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ​ พร้อมด้วย​ นายธนุสรณ์​ เหมืองทอง, นายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ, นายชัยณรงค์​ งอยกุดจิก, นายปัญญา​ ศรีมังคละ, นายสมนึก​ นาลาดทา, นายวีระพงษ์​ ใจบุญ​, นางสาวจินดานุช​ ขุ่ยคำมี​, นายเอกพล​ วอนอก​ ครูกศน.​ อำเภอปากคาด นำนักศึกษา​ กศน.จำนวน6คน​ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์​ สำหรับนักศึกษา​ กศน.ระดับพื้นที่​ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมประเภทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย​ ณ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2020-07-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :139
วันที่​ 21​ กรกฎาคม​ 2563​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ​ ครูกศน.ตำบลสมสนุก​ กศน.อำเภอปากคาดเข้ารับการประเมิน​ กศน.ตำบลต้นแบบ​ 5​ ดีพรีเมี่ยน​ ระดับกลุ่มฯ โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มศูนย์ภูธานี​ 5​ จังหวัด​ เป็นคณะกรรมการในการประเมิน.. ​
โพสเมื่อ :2020-07-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :110
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนรั้วกินได้ วันที่ 21 ก.ค. 63 ณ ศาลาประชาคมบ้านพัฒนา
โพสเมื่อ :2020-07-24 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :85
เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักปลอดสารพิษ วัน วันที่ 21 กรกฏาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ การทำปุ๋ยอิททรีย์ ให้กับประชาชนบ้านหนองบัวน้อย ณ.วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-07-23 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :144
วันที่15​ กรกฎาคม​2563 นายเอกพล​ วอนอก, นายชัยณรงค์​ งอยกุด​จิก, นายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ​ ครูกศน.อำเภอปากคาด​ ได้นำนักศึกษา​ กศน.​ อายุระหว่าง​ 19-20​ ปี เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่​ ห้องประชุมชั้นสอง ที่ว่าการอำเภอปากคาด อำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดอบรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านและการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ กศน.ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :140
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กศน.ตำบลพรเจริญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ให้กับประชาชน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านอุดมพร หมู่ 9 ต.พรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-07-23 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :169
วันที่​ 17​ กรกฎาคม​ 2563​ กศน.อำเภอปากคาด​ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะอนามัยและการป้องกันตนเองจากชื้อไวรัส​โคโรน่า2019​ สำหรับนักศึกษา​ กศน.​ โดยใช้สถานที่​กศน.ตำบล​ ทั้ง​6แห่ง
โพสเมื่อ :2020-07-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-07-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :147
วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้าคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-07-21 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :202
21 กรกฎาคม2563. ห้องสมุดประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019
โพสเมื่อ :2020-07-21 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :119
วันที่ 21 กรกฎาคม2563. หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น.
โพสเมื่อ :2020-07-21 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :118
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563. หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น.
โพสเมื่อ :2020-07-21 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :186
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.40 น. บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้าร่วมเป็นเกียรติและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเดิ่นหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยฯ ได้ชี้แจงวัถุประสงค์ในการพบปะพี่น้องประชาชนครัังนี้เกี่ยวกับ โครงการส่งเสริมศิษย์นายร้อยสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยเศรษฐกิจ พอเพียงตามรอยพระบาท
โพสเมื่อ :2020-07-21 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :242
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการค่ายคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2020-07-20 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโครงการณรงค์การลดใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อนแทนการใช้ถุงพลาสติก ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-07-20 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :95
กศน.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-07-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมการป้องกันเชื้อไวรัส COVID19 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ...กศน.อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 ณ...กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-07-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :125
กศน.ตำบลศรีชมภูร่วมกับบรรณษรักษ์ห้องสมุดประชาชน ร่วมกิจกรรมบริจาคหนังสือเพื่อน้อง บรรณสัญจร ณ.โรงเรียนบ้านโนน ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-15 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :130
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-07-14 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :110
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส (covit-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-07-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :394
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชา การทำไม้กวาดดอกหญ้า เปิดสอนระหว่างวันที่ 1-11 กรกฎาคม 2563 ณ.ศาลากลางบ้านโคกอุดม ม.1 ตำบลพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :146
วันที่27 และ29 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดวิชาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน30 ชั่วโมง)หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ณ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่2
โพสเมื่อ :2020-07-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :116
กศน.ตำบลวังชมภูจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการผูกผ้าประดับในงานพิธี จำนวน๑๐ ชั่วโมง วันที่ ๒๐-๒๑มิถุนายน ๒๕๖๓ บ้านวังยาว ม.๑ ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2020-08-10 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :104
กศน.ตำบลวังชมภูจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการพับเหรียญโปรยทาน จำนวน ๑๐ ชั่วโมง วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางบ้านบุ่งคล้า ม.๖ ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2020-07-12 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :92
กศน.ตำบลวังชมภูจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการถักพรมเช็ดเท้า จำนวน ๑๐ ชั่วโมง วันที่ ๑๖ -๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บ้านโนนสวาท ม.๔ ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2020-07-12 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :97
ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-07-11 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :61
ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-07-11 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืน (การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
โพสเมื่อ :2020-07-11 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :78
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และการจัดทำหน้ากากผ้า และเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง
โพสเมื่อ :2020-07-11 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :96
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุห่างจากโรคภัยในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-07-11 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :96
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรการค้าออนไลน์ (E-commerce)
โพสเมื่อ :2020-07-11 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
โพสเมื่อ :2020-07-11 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :53
วิชาชีพชั้นเรียนหลักสูตร ๓๑ ชม.ขึ้นไป การเลี้ยงไก่พื้นเมืองระหว่าง ๒๑-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-10 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :120
โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนาธรรมและศาสนาสถาน วันที่ 3 ก.ค.2563
โพสเมื่อ :2020-07-09 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :72
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านเศรษฐกิจพอเพียงและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโควิท-19แก่ประชาชนและเข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง (การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
โพสเมื่อ :2020-07-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :299
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2020-07-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :137
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และสถานศึกษาในสังกัด รับการตรวจเยี่ยมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :360
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำสบุ่สมุนไพร หมู่ 2 บ้านปรารถนาดี
โพสเมื่อ :2020-07-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :115
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยพัฒนา หมู่ 4
โพสเมื่อ :2020-07-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :119
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการจับจีบผ้าเพื่อใช้ในงานพิธี หมู่ 3 บ้านไชยศรี
โพสเมื่อ :2020-07-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :106
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัล หลักสูตรระบบการค้าออนไลน์ วันที่ 25 -26 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-07-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :167
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำสบู่สมุนไพร หมู่ 1 บ้านใหม่ศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-07-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :110
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำผ้ากันเปื้อน ณ บ้านนางาม ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-07-08 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :80
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำผ้ากันเปื้อน ณ บ้านนาคำ ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-07-08 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :86
การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การถักเปลจากห่วงถุงเท้า อาชีพระยะสั้น การทำไม้กวาดทางมะพร้าว วันที่27-30 มิถุนายน 2563 ณ.บ้านนาล้อม ต.หนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2020-07-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :91
อาชีพระยะสั้น การถักเปลจากห่วงถุงเท้า อาชีพระยะสั้น การทำลูกประคบ วันที่27-30 มิถุนายน 2563 ณ.บ้านหนองหัวช้าง ต.หนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2020-07-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :86
อาชีพระยะสั้น การทำลูกประคบ วันที่27-30 มิถุนายน 2563 ณ.บ้านนาทอง ต.หนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2020-07-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :81
เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายใน
โพสเมื่อ :2020-07-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :106
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัณย์ ) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนและติดตามภารกิจงานของ กศน.ภายใต้สถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา covid 19
โพสเมื่อ :2020-07-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :174
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอพรเจริญร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้านปรารถนาดี ตำบลป่าแฝก จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ณ กศน.ตำบลป่าแฝก, วัดสว่างอรุณ บ้านปรารถนาดี หมู่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :150
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและศาสนสถาน ณ.วัดสว่างอรุณ ต.ป่าแฝก วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-07-05 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :104
กศน.ตำบลศรีชมภูและกศน.อ.พรเจริญ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนและติดตามภารกิจงานของ กศน. ภายใต้สถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา covid 19 วันที่ 2 ก.ค 63 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-05 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :100
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนน หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓ เดือน. กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-07-05 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :116
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษา กศน.ตำบลบึงกาฬทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ปี๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-07-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :74
วันที่​ 2​ กรกฎาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอ​ปากคาด พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่​ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตาม​ภารกิจ​ กศน.ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19​ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางกนกวรรณ​ วิลาวรรณ)​ ณ​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :186
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ :2020-07-03 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-06-30 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :158
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุใชนระดับตำบล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย
โพสเมื่อ :2020-09-07 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :126
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต "โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการดูแล ตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยในชุมชน "
โพสเมื่อ :2020-06-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :276
กิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2020-06-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :125
กิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2020-06-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :118
กศน.ตำบลวังชมภู จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรDigtal Literacy วันที่ 23-24มิถุนายน 2563 ณ บ้านพูนผล หมู่ที่5 ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-06-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :94
กศน.ตำบลวังชมภู จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์ วันที่ 25-26มิถุนายน 2563 ณ บ้านพูนผล หมู่ที่5 ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-06-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :138
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การทอผ้าพันคอลายพื้นเมือง จำนวน ๓๕ ชั่วโมง วันที่ ๒๒ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-06-29 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :90
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การค้าออนไลน์ วันที่ 25-2ุ6 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-06-29 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :235
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-06-29 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :92
กศน.ตำบลดงบังร่วใจัดกิจกรรมโครงการณรรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-28 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :75
กศน.ตำบลพรเจริญจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรระบบการค้าออนไลน์ Digital Marketing วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ กศน.ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-09-13 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :191
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy ทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี ในวันที่ 23-24 มิ.ย 63 ณ กศน.ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-06-28 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :278
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์ Digital Marketing ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ.บ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-27 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :129
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-06-26 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :123
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตร Digital Literacy ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-06-26 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :71
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการขยายพันธ์ุพืช พระราชทาน วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ..กศน.ตำบลดงบัง
โพสเมื่อ :2020-06-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :185
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำเตาชีวมวล ณ...กศน.ตำบลท่าสดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างที่ 9-16 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-06-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :85
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพระยะสั้น โครงการการทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน 15-19 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-06-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :121
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณศาลาประชาคมบ้านศรีอุดม ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-06-26 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :126
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ 18-19 มิถุนายน 2563ณ...กศน.ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :78
พัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง (กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า
โพสเมื่อ :2020-06-26 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :91
วิชาชีพชั้นเรียน 31 ชั่วโมงขึ้นไป กลุ่มทำเตาชีวมวล
โพสเมื่อ :2020-06-26 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :89
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ :2020-06-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :258
โครงการดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 2563
โพสเมื่อ :2020-06-26 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :88
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย Digital literacy วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 ณ.บ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-25 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :157
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น การแปรรูปปลา
โพสเมื่อ :2020-06-24 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :87
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมกับภาคีเครือข่าย นำโดยนายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอพรเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กรมการปกครอง โรงพยาบาล อสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากจน ในเขตพื้นในตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-06-24 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :99
วันที่​ 19​ ​มิถุนายน​ 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา​ ครั้งที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2562​ ระหว่างวันที่​ 19-21​ มิถุนายน​ 2563 ณ​ ห้องประชุม​ กศน.อำเภอปากคาด​ โดยมี​ ผู้เข้ารับการเทียบระดับ​ จากอำเภอปากคาด​ 4​ คน​, อำเภอโซ่พิสัย​ 5​ คน, อำเภอเมืองบึงกาฬ​ 1คน, อำเภอบึงโขงหลง​ 1​คน, รวมทั้งสิ้น​ 11​คน​
โพสเมื่อ :2020-06-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :104
โครงการชุมชนห่างไกลไวรัสโคโรน่า(covid19) ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2020-06-24 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :93
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านลดเวลาเรียนเพ่ิ่มเวลารู้
โพสเมื่อ :2020-06-24 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :76
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ :2020-06-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :333
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นายสมชัย ศรีวะสุทธิ์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ
โพสเมื่อ :2020-06-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :183
ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ :2020-06-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :288
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างคุณธรรม
โพสเมื่อ :2020-06-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :238
นที่ 16 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน ในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-06-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :459
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2020-06-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :74
กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ.กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-22 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :108
กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการ กศน.ร่วมใจต้านภัย COVID 19 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ.กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-22 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :74
กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานิาชีพ วันที่ 1-7 มิถุนายน 2563 ณ.บ้านหอคำ ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-22 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :295
กศน.ตำบลหอคำจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกล COVID 19 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ.กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-22 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :89
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการสมุนไพรเพื่อชีวิต วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563 ณ.บ้านโนนยาง ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-22 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :105
กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 ณ.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-22 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :112
กศน.ตำบลจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจหลักสูตรการค้าออนไลน์ วันที่ 19-20 มิถุนายน 2563 ณ.กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-22 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :128
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก วันที่ 15-20 มิถุนายน 2563 ณ. บ้านม่วงมีชัย ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-21 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :109
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า วันที่ 1-8 มิถุนายน 2563 ณ.บ้านโคกสะอาด ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-21 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :84
กศน.ต.วังชมภูจัดกิจกรรม โครงการชุมชนห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ศาลากลางบ้านบุ่งคล้า ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2020-06-21 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :152
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ.บ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-06-20 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :195
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดโครงการชุมชนห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า Covid-19 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-06-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :124
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการชุมชนห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรน่า covid ณ.ศาลาบ้านโนน ต.ศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-06-19 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :225
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดโครงการชุมชนห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า (covid 19)
โพสเมื่อ :2020-06-19 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :377
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดโครงการชุมชนห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรน่า covid 19 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณศาลาบ้านเอราวัณ ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-06-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :296
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง นางสาววันวิสาข์ เติมประชุม ครู กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ได้รับมอบหมายจากท่าน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ตำบลดอนหญ้านาง วันที่ 9 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-06-19 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :97
กศน.ตำบลดอนหญ้านางเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ สวนสาธารณะหนองเลิง บ้านดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 3 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-06-19 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :105
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมงหลักสูตรการทำหม่ำหมู วันที่ 15 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-06-19 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :97
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมงหลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าแฟนตาซี วันที่ 18 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-06-19 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :101
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมงหลักสูตรการผูกผ้าประดับมนงานพิธี วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-06-19 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :89
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการชุมชนห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนน้อย
โพสเมื่อ :2020-06-19 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :89
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนเพื่อควบคุมป้องกันไข้เลือดออก วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านพัฒนา
โพสเมื่อ :2020-06-18 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :108
กศน.ต.วังชมภูจัดกิจกรรมโครงการกำจัดยุงลายในชุมชนเพื่อป้องกันควบคุมไข้เลือดออก วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาบ้านโนนสวาท ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-06-18 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :108
วันที่​ 18 มิถุนายน​ 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วย​ บุคลากร​ กศน.ปากคาดได้เข้าร่วมเป็นเกียรติ​และจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านออนไลน์​ ในการประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น​ ระดับจังหวัด ประจำปี​ 2563​ ณ.ศาลาประชาคมบ้านโสกแวง​ ม.2​ ตำบลหนองยอง​ อ.ปากคาด​ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :237
กศน.ตำบลป่าแฝก จัดโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 4
โพสเมื่อ :2020-06-18 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :187
เมื่อวันที่ 17 มิถุนานยน 2563 กศน.ตำบลหนองหัวช้างร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู้บ้าน บ้านนาทองหมู่ที่6 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือออก
โพสเมื่อ :2020-06-18 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :97
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรม โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-06-18 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :90
15 มิ.ย.2563 กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมประชุมการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด-19 และการป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับส่วนราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรเจริญวิทยา
โพสเมื่อ :2020-06-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :249
วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมกับภาคีเครือข่าย นำโดยนายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอพรเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กรมการปกครอง โรงพยาบาล อสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากจน ในเขตพื้นที่ทั้ง 7 ตำบลในเขตอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-06-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :228
วันที่ 5 มิ.ย.63 กศน.อำเภอพรเจริญดำเนินกิจกรรม 5ส.ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณภายในและภายนอกบริเวณโดยรอบอาคาร กศน.อำเภอพรเจริญ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-06-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :156
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอพรเจริญร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนพรเจริญวิทยา และร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหนองเลิง บ้านดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ และร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-06-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :156
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลพรเจริญ จัดกิจกรรมโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-09-12 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :147
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร การทำสบู่สมุนไพร ณ ศาลาประชาคมบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 11 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :145
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร การทำสบู่สมุนไพร ณ ศาลาประชาคมบ้านเอราวัณ หมู่ที่ 6 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-09-08 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :135
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร การทำน้ำพริกกากหมู ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-06-17 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :129
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ศาลาประชาคมบ้านโชคชัย โดยมีคุณหมออาวุธ บุญเทียน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศรีสำราญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 26 คน
โพสเมื่อ :2020-06-17 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :152
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต อบรมทำหน้ากากอนามัยและทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
โพสเมื่อ :2020-06-17 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :85
16 มิ.ย.63 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน ที่ 1/63
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :74
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-06-17 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :94
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.)การปลูกหญ่าหวานอิสราเอสเพื่องการเลี้ยงสัตว์
โพสเมื่อ :2020-06-16 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :101
กศน.ตำบลศรีวิไลนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา
โพสเมื่อ :2020-06-16 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :87
โครงการอบรมให้ความรู้การทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือป้องกันโครโควิท 2019
โพสเมื่อ :2020-06-16 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :93
วันที่​ 11-12 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลโนนศิลา โดย​ นายชัยณรงค์​ งอยกุดจิก​ และนายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ​ ครู​ กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล​ หลักสูตรการเปิดร้านค้าออนไลน์ ใช้สถานที่​ กศน.ตำบลโนนศิลา มี​ผู้เข้าอบรม จำนวน​ 15​ คน​
โพสเมื่อ :2020-06-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :112
วันที่​ 11- 12​ มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลสมสนุก โดย​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ ครู​ กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล​ หลักสูตรการเปิดร้านค้าออนไลน์​ ใช้สถานที่​ กศน.ตำบลสมสนุก มี​ผู้เข้าอบรม จำนวน​ 15​ คน​
โพสเมื่อ :2020-06-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :111
วันที่​ 11-12 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลนากั้ง โดย​ นายปัญญา​ ศรีมังคละ ครู​ กศน.ตำบล และนายเอกพล​ วอนอก​ ครูศรช.จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล​ หลักสูตรการเปิดร้านค้าออนไลน์ ใช้สถานที่​ กศน.ตำบลนากั้ง​ มี​ผู้เข้าอบรม จำนวน​ 15​ คน
โพสเมื่อ :2020-06-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :124
วันที่​ 11-12 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลปากคาด​ โดย​ นายสมนึก​ นาลาดทา ครู​ กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล​ หลักสูตรการเปิดร้านค้าออนไลน์ ใช้สถานที่​ กศน.ตำบลปากคาด มี​ผู้เข้าอบรม จำนวน​ 15 คน​
โพสเมื่อ :2020-06-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :124
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคการสื่อสารในงานอาชีพ
โพสเมื่อ :2020-06-15 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :75
วันที่​ 10-11​ มิถุนายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วย​ นางสาววรุณี​ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ​ /นางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย/นางสาวนงค์ลักษณ์​ บุญญาพิทักษ์​ และนางสาวจินดานุช​ ขุ่ยคำมี​ ครู​กศน.ตำบล​ เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่่ด้านการเงิน​ บัญชี​ พัสดุ​ และตรวจสอบภายใน ณ​ ห้องประชุมชั้น2​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :140
วันที่​ 4-5​ มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลสมสนุก โดย​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ ครู​ กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล​ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล​ DIgital.​ Literacy.​ curriculum ใช้สถานที่​ กศน.ตำบลสมสนุก มี​ผู้เข้าอบรม จำนวน​ 16​ คน​ โดยมีนายนางสาววรุณี​ ท้าวดี เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2020-06-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :112
วันที่​ 4-5​ มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลนาดง โดย​ นางสาวจินดานุช​ ขุ่ยคำมี ครู​ กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล​ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล​ DIgital.​ Literacy.​ curriculum ใช้สถานที่​ กศน.ตำบลนาดง มี​ผู้เข้าอบรม จำนวน​ 16​ คน​ โดยมีนายนางสาววรุณี​ ท้าวดี เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2020-06-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :117
วันที่​ 4-5​ มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลหนองยอง โดย​ นางสาวนงค์ลักษณ์​ บุญญาพิทักษ์ ครู​ กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล​ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล​ DIgital.​ Literacy.​ curriculum ใช้สถานที่​ กศน.ตำบลหนองยอง มี​ผู้เข้าอบรม จำนวน​ 16​ คน​ โดยมีนางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่ เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2020-06-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :109
โครงการอบรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร digital Literacy
โพสเมื่อ :2020-06-10 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :105
โครงการอบรมทำหน้ากากอนามัยใชัเอง
โพสเมื่อ :2020-06-10 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :97
โครงการขยายพันธ์ุพืช(เมล็ดพันธ์ูพระราชทาน)
โพสเมื่อ :2020-06-10 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :109
โครงการรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา (covid 19)
โพสเมื่อ :2020-06-10 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :103
วันที่3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00น. นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วยบุคลากร ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณบริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด และทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณรอบหอประชุมอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-06-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :200
วันที่​ 1-2 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลนากั้ง โดย​ นายปัญญา​ ศรีมังคละ ครู​ กศน.ตำบล และนายเอกพล​ วอนอก​
โพสเมื่อ :2020-06-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :103
วันที่​ 1-2 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลปากคาด​ โดย​ นายสมนึก​ นาลาดทา ครู​ กศน.ตำบล​
โพสเมื่อ :2020-06-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :102
วันที่​ 1-2 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลโนนศิลา โดย​ นายชัยณรงค์​ งอยกุดจิก​ และนายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ​
โพสเมื่อ :2020-06-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :112
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการแปรรูปอาหาร-ขนม ในระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-06-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :193
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง 34 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19-27 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-06-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :180
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :214
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มุมส่งเสริมการอ่านความรู้และการป้องกันตนเองจากจากเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
โพสเมื่อ :2020-06-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :154
กิจกรรมหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่ไหน ณ.สภ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :288
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :98
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-06-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :106
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ มอบหมายให้นายธวัลรัตน์ รัตนคุณ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-06-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :283
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID -19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ...กศน.ตำบลดงบัง
โพสเมื่อ :2020-06-02 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาวิชาชีพเสริมสวย ออกบริการตัดผมฟรี
โพสเมื่อ :2020-06-02 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :95
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาวิชาชีพเสริมสวย ออกบริการตัดผมฟรี
โพสเมื่อ :2020-06-02 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :85
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันควบคุมไวรัสโควิต๑๙
โพสเมื่อ :2020-06-02 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :178
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรช่างเสริมสวย ๕๕ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-06-02 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :180
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-06-02 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :89
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy ณ.กศน.ตำบลดงบัง 21-22 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-05-27 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :104
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วย นายปัญญา ศรีมังคละ ครูกศน.ตำบล ได้เข้าร่วมมอบ ถุงยังชีพ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid19) ณ วัดสว่างพัฒนา ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-05-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :196
วันที่​ 21​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ท10.00​ น. นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้เข้าร่วมประชุม​ คณะกรรมการปฎิบัติการควบคุมโรค​ อำเภอ ( ศปก.อ.)​ เพื่อให้การ​ กำกับ​ ดูแล​ ตามมาตรการ​โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 ณ​ ห้องประชุมปากยิ้ม​ ชั้น2 อำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-05-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :133
วันที่​ 25​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ 09.00-12.00​ น.​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้ประชุมบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ ครั้งที่8/2563​ ณ​ ห้องประชุม​ กศน.อำเภอปากคาด​
โพสเมื่อ :2020-05-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :123
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (23ชั่วโมง) กลุ่มวิชาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
โพสเมื่อ :2020-05-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :135
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมการทำหน้ากากอนามัยใช้เอง ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ณ. บ้านดงบัง หมู่ที่ 5 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-05-21 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :123
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ชั้นเรียนวิชาชีพ 38 ชั่วโมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2020-05-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :166
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นายสมชัย ศรีวะสุทธิ์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ
โพสเมื่อ :2020-05-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :303
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น 38 ชั่วโมง กลุ่มเพาะพันธุ์กบ
โพสเมื่อ :2020-05-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :255
วันที่ 15 เมษายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการ Kick off
โพสเมื่อ :2020-05-21 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :169
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มเพาะเลี้ยงหอยขมในบ่อปูนซีเมนต์)
โพสเมื่อ :2020-05-19 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :144
วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ชั้นเรียนวิชาชีพ 38 ชั่วโมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2563
โพสเมื่อ :2020-05-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :166
อบรมออนไลน์การพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2020-05-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :112
ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
โพสเมื่อ :2020-05-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :192
รับการตรวจนิเทศ ติดตาม และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก จากสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-05-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :120
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอปากคาด​ รับการนิเทศ​จาก​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ โดย​ นายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-05-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :132
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอพรเจริญ รับการตรวจนิเทศ ติดตาม และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก จากสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-05-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :311
วันที่​ 5 พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ 09.30​ -​12.00​น. นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญครู​ กศน.ตำบล​ เข้าร่วมประชุมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดเพื่อตัดเย็บหน้ากากอนามัยแจกผู้ยากไร้​ ณ​ ห้องประชุมอำเภอปากคาด​ ชั้น2
โพสเมื่อ :2020-05-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :106
วันที่​ 1 พฤษภาคม​ 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วย​ นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ/นางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย​ /นายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาสมัครฯ​ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร​และบุคลากร​ ประจำเดือน​ เมษายน​2563​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-05-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :133
วันที่​ 1​ พฤษภาคม​ 2563 เวลา​ 09.30​ -​12.00 น.​ บุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​ ณ​ กศน.อำเภอปากคาด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา​ covid 19​ โดยมี​ นายมาโนช​ แก้วเพียท้าว​ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2020-05-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :116
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอพรเจริญ จัดประชุมการจัดทำแผนการลงทะเบียน และแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีการคำนวณหน่วยกิต วิชาที่ลงทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-05-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :213
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมโครงการจิตอาสาตัดเย็บหน้ากากอนามัย ป้องกันCovid-19 ณ หอประชุมโรงเรียนพรเจริญวิทยา
โพสเมื่อ :2020-05-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :349
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทำ กลุ่มวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2020-05-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :164
วันที่​ 29เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลปากคาด โดย​ นายสมนึก นาลาดทา/ครู​ กศน.ตำบล/นายธนุสรณ์ เหมืองทองครู​ อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :145
วันที่​ 29เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลหนองยองโดย​ นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์ครู​ กศน ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :150
วันที่​ 29เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนากั้งโดย​ นายปัญญา ศรีมังคละ และนายเอกพลวอนอกครู​ กศน ตำบลและครูศรช จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :147
วันที่​ 29 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลสมสนุกโดย​ นายวีระพงษ์ ใจบุญ ครู​ กศน.ตำบล จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :140
วันที่​ 28 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลสมสนุกโดย​ นายวีระพงษ์ ใจบุญ ครู​ กศน ตำบลและนางสาวยุภาพร จำปาศรี ครู ผู้สอนคนพิการ จัดโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโลน่า 2019
โพสเมื่อ :2020-04-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :189
วันที่​ 28 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนาดง โดย​ นางสาวจินดานุช ขุ่ยคำมี ครู​ กศน.ตำบล จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :139
วันที่​ 28 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลโนนศิลา โดย​ นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก/ครู​ กศน.ตำบล/ นายชัยพัทธ์ ทิพย์สมบัติ/ครู กศน.ตำบล/ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :141
วันที่​ 28 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลปากคาด โดย​ นายสมนึก นาลาดทา/ครู​ กศน.ตำบล/นายธนุสรณ์ เหมืองทองครู​ อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :144
วันที่​ 28เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนากั้งโดย​ นายปัญญา ศรีมังคละ และนายเอกพลวอนอกครู​ กศน ตำบลและครูศรช จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :128
วันที่​ 28เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลหนองยองโดย​ นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์ครู​ กศน ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :151
วันที่ 28​ เมษายน​ 2563 เวลา​ 09.30​-11.30​น. นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.​ กศน.อำเภอปากคาด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)​การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง​
โพสเมื่อ :2020-04-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :273
วันที​ี่​ 27 เมษายน​ 2563 เวลา​ 09.30​ น. นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.​ กศน.อำเภอปากคาด ได้รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิดอล
โพสเมื่อ :2020-04-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :153
วันที่​ 27 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลโนนศิลา โดย​ นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก ครูกศน.ตำบลโนนศิลา จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร 5ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :150
วันที่​ 27เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลหนองยองโดย​ นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์ครู​ กศน ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :143
วันที่​ 27เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลสมสนุก โดย​ นายวีระพงษ์ ใจบุญ ครู​ กศน ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :130
วันที่​ 27 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนาดง โดย​ นางสาวจินดานุช ขุ่ยคำมี ครู​ กศน.ตำบล จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :150
วันที่​ 27เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนากั้งโดย​ นายปัญญา ศรีมังคละ และนายเอกพลวอนอกครู​ กศน ตำบลและครูศรช จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :150
วันที่​ 27 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลปากคาด โดย​ นายสมนึก นาลาดทา/ครู​ กศน.ตำบล/นายธนุสรณ์ เหมืองทองครู​ อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :161
วันที่​ 24​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลโนนศิลา โดย​ นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก ครู กศน.ตำบล ได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :187
วันที่​ 24 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลสมสนุก โดย​ นายวัระพงษ์ ใจบุญ ครู​ กศน.ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านหนองแวงใน......... หมู่ 7 ตำบลสมสนุก โดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :144
ันที่​ 24 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนาดง โดย​ นางสาวจินดานุช ขุ่ยคำมี ครู​ กศน.ตำบล จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านไร่ หมู่ที่1 ตำบลนาดง โดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​ คน
โพสเมื่อ :2020-04-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :141
วันที่​ 24เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลปากคาด โดย​ นายสมนึก นาลาดทา/ครู​ กศน.ตำบล/นายธนุสรณ์ เหมืองทองครู​ อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านโนนยาง. หมู่ 10​, บ้านทุ่งสว่าง​หมู่15​ และบ้านตเหมืองทอง​ หมู่17​ ตำบลปากคาด​ โดยมี​ผู้เรียน​ หมู่บ้านละ 6​ คน​ รวมทั้งสิ้น​ 18คน
โพสเมื่อ :2020-04-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :152
วันที่ 24 เมษายน กศน.ตำบลนากั้ง โดยนายปัญญา ศรีมังคละและนายเอกพล วอนอก จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นการทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า 5 ชั่วโมง ที่บ้านสุขประเสริฐ หมู่ 7 ต.นากั้ง ผู้เรียน 6 คน
โพสเมื่อ :2020-04-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :150
วันที่​ 24เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลหนองยองโดย​ นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์ครู​ กศน ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านห้วยแคนหมู่ 11 ตำบลหนองยองโดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :147
วันที่​ 23 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนาดง โดย​ นางสาวจินดานุช ขุ่ยคำมี ครู​ กศน.ตำบล จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านนาดง หมู่ที่3 ตำบลนาดง โดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​ คน
โพสเมื่อ :2020-04-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :206
วันที่​ 23 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลสมสนุก​ โดย​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ​ ครู​กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านศรีสุขพัฒนา หมู่ 6 ตำบลสมสนุก​ โดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :167
วันที่​ 23 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนากั้ง โดย​ นายปัญญา​ ศรีมังคละ/ครู​ กศน.ตำบล/นายเอกพล​ วอนอก ครู​ ศรช.​ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านต้าย......... หมู่...4... ตำบลนากั้ง โดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :162
วันที่​ 23 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลปากคาด โดย​ นายสมนึก นาลาดทา/ครู​ กศน.ตำบล/นายธนุสรณ์ เหมืองทองครู​ อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านท่านาคูณ. หมู่ 6 และบ้านห้วยน้ำคำ​ หมู่14​ ตำบลปากคาดโดยมี​ผู้เรียน​ หมู่บ้านละ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :167
วันที่​ 23เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลหนองยองโดย​ นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์ครู​ กศน ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านบะยาวเหนือหมู่9​และบ้านหนองยอง​ หม่4​ ตำบลหนองยองโดยมี​ผู้เรียน​ หมู่บ้านละ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :162
วันที่​ 23​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลโนนศิลา โดย​ นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก ครู กศน.ตำบล ได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่ บ้านหนองบัวบาน หมู่2 และบ้านทุ่งรวงทอง​ หมู่9​ ตำบลโนนศิลา โดยมีผู้เรียน​ หมู่บ้านละ 6 ​คน
โพสเมื่อ :2020-04-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :200
วันที่​ 22​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลหนองยองโดย​ นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์ครู​ กศน ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านบะยาวใต้ หมู่10ตำบลหนองยองโดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :112
วันที่​ 22​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลปากคาด โดย​ นายสมนึก นาลาดทา/ครู​ กศน.ตำบล/นายธนุสรณ์ เหมืองทองครู​ อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านห้วยก้านเหลืองน้อย......... หมู่11 ตำบลปากคาดโดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :112
วันที่​ 22​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลปากคาด โดย​ นายสมนึก นาลาดทา/ครู​ กศน.ตำบล/นายธนุสรณ์ เหมืองทองครู​ อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านห้วยก้านเหลืองน้อย......... หมู่11 ตำบลปากคาดโดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :152
วันที่​ 22​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนาดง โดย​ นางสาวจินดานุช ขุ่ยคำมี ครู​ กศน.ตำบล จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านนาดงน้อย หมู่ที่4 ตำบลนาดง โดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​ คน
โพสเมื่อ :2020-04-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :99
วันที่​ 22​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลสมสนุก​ โดย​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ​ ครู​กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้าน..โปร่งไฮหมู่...5... ตำบลสมสนุก​ โดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :76
หลักสูตรDigtal Literracy ณ กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2020-04-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :94
วันที่​ 16​ เมษายน​ 2563​ วันที่​ 16​ เมษายน​ 2563​ กศน.ตำบลนากั้ง และ กศน.ตำบลโนนศิลา โดย กศน.อำเภอปากคาดจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้ความรู้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการจัดทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า
โพสเมื่อ :2020-04-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :122
วันที่​ 15 เมษายน​ 2563​ กศน.ตำบลปากคาด และ กศน.ตำบลหนองยอง โดย กศน.อำเภอปากคาด จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้ความรู้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการจัดทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้
โพสเมื่อ :2020-04-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :131
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
โพสเมื่อ :2020-04-17 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :89
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
โพสเมื่อ :2020-04-17 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :116
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2020-04-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :110
โครงการอบรมหลักสูตรค้าขายออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-04-17 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :120
กิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2020-04-17 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :126
โครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2020-04-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :119
กศน.ตำบลนาสวรรค์จัดกิจกรรมโครการ Digital Literacy
โพสเมื่อ :2020-04-17 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :165
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกรรมโครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy ในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ กลุ้มเป้าหมาย ๑๕ คน ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-04-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :126
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรม Digital Literacy
โพสเมื่อ :2020-04-17 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :129
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-17 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :141
กศน.ตำบลโนนสว่างจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2020-04-17 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :122
กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2020-04-17 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :118
วันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563
โพสเมื่อ :2020-04-17 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :118
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ทั้งระดับประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลายในทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ณ กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชนในพื้นที่ทั้ง 7 ตำบลในเขตอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-04-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :123
พบกลุ่มนักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอโซ่พิสัย
โพสเมื่อ :2020-04-16 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :142
โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
โพสเมื่อ :2020-05-21 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :152
วันที่ 27 มกราคม 2563 กศน.อำเภอพรเจริญจัดการศึกษาต่อเนื่อง การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ไรวรวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :140
วันที่​ 15​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลโนนศิลา/กศน.ตำบลสมสนุก/กศน.ตำบลนาดง จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน​ การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการจัดทำหน้ากากผ้าและเจล​ ล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง
โพสเมื่อ :2020-04-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :71
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-04-16 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :122
วันที่​ 14​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลหนองยอง/กศน.ตำบลนากั้ง​ จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน​ การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการจัดทำหน้ากากผ้าและเจล​ล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง
โพสเมื่อ :2020-04-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :77
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน แล้ว กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-04-16 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :133
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-04-16 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :72
ภาพกิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-16 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :116
กศน.อำเภอพรเจริญ โดยนางดรุณี แสงรัตน์ ครูอาสาสมัครฯ จัดการเรียนการสอนพบกลุ่ม และผู้ไม่รู้หนังสือ ในพื้นที่โซนที่2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :146
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถม กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-04-16 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :116
กศน.อำเภอพรเจริญนายวีรธนันต์ทุมโยมาครูผู้สอนคนพิการพบกลุ่มเป้าหมายพิเศษจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :117
ภาพการจัดกิจกรรมการศึกษา กศน.ตำบลพรเจริญ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ณ กศน.ตำบลพรเจริญ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี ของสัปดาห์
โพสเมื่อ :2020-04-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :112
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน​ การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019
โพสเมื่อ :2020-04-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :56
จัดการเรียนการสอนรายบุคคล นักศึกษาคนพิการ ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2020-04-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :125
จัดการเรียนการสอนรายบุคคล นักศึกษาคนพิการ ระดับ ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2020-04-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :121
จัดการเรียนการสอนรายบุคคล นักศึกษาคนพิการ ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2020-04-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :124
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2020-04-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :124
ส่งมอบหน้ากากผ้า
โพสเมื่อ :2020-04-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :123
โพสเมื่อ :2020-04-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :121
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (30 ชั้วโมง) หลักสูตรการทำหน้ากากอนามัย และหลักสูตรการทำเจลล้างมือ
โพสเมื่อ :2020-04-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :151
อาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด" รุ่นที่ 5111/บก.15
โพสเมื่อ :2020-04-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :132
ร่วมงานเทศกาลแสดงผลผลิตเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่11
โพสเมื่อ :2020-04-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :137
โครงการเรียนรู้ผลิตสื่อการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :147
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มกราคม-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านโพธิ์ทอง - ทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2020-04-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :126
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรช่างเสริมสวย
โพสเมื่อ :2020-04-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :118
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรช่างตัดผมชาย
โพสเมื่อ :2020-04-07 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :119
อาสาสมัคร กศน.ตำบลโคกว้าง
โพสเมื่อ :2020-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :69
รถโมบายเคลื่อนที่ เรียนรู้การทำดอกไม้ประดิษฐ์ ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2020-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :65
ห้องสมุดชาวตลาด ณ บริเวณ หน้า อบตตำบลโคกกว้าง ทุกวันที่ 14 และ 27 ของทุกเดือน
โพสเมื่อ :2020-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :68
ระยะสั้น กลุ่มวิชาช่างตัดผม จำนวน 20 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :117
บ้านหนังสือชุมชน บ้านบึงสำราญ หมู่ ๙ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2020-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :71
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2020-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :70
พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน ระมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2020-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :127
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :56
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2020-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :61
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2020-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :70
พบกลุ่มนักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนนไพศาล
โพสเมื่อ :2020-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :124
พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน ระมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :121
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-04-06 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :133
บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-04-06 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :134
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2020-04-06 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :133
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการกาารขายสินค้าออนไลน์ ในวันที่ 23- 25 มีนาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :148
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน/ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2020-04-05 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :143
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-04-05 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :147
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือในภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-05 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :141
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบลจัดการเรียนการสอนเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :141
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :144
กิจกรรมพบกลุ่ม ครูสายทอง พรมอารักษ์ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :147
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาสที่1-2 พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :148
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.สถานีตำรวจภูธรบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาสที่1-2 พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :138
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ธนาคาร ธกส.สาขาบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาสที่1-2 พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :171
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหลังเรียน ณ.ห้องสมุดประชาชน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :138
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ร้านเสริมสวย กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :144
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :60
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :57
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ระดับ.ม.ปลาย ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :226
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ระดับ ม.ต้น ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวนภาพร โพนชัยยา ครู ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :136
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ระดับประถม ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :122
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :77
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :142
วันที่ 11 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :136
บ้านหนังสือชุมชนตำบลบุ่งคล้า ณ.บ้านบุ่งคล้าทุ่ง ตำบลบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :114
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :140
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ.ตลาดนัดบ้านบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :144
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองเดิ่นเหนือ ตำบลหนองเดินอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :164
โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอเซกา เพื่อขับเคลื่อนองค์การคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :129
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างทาสีในอาคาร 35ชั่วโมง วันที่ ๒๐-๒๗กุมภาพันธ์2563
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :125
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :140
โครงการรู้รักษ์สามัคคีพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย วันที่ ๒๒-๒๓เดือนมกราคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :133
โครงการรู้รักษ์ สามัคคี วิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :114
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :123
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :134
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :119
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :113
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :125
พบกลุ่มนักศึกษา
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :129
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :108
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :128
โครงการส่งเสริมสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด วันที่6กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :114
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ของกศน.ตำบลบุ่งคล้าระดับ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :84
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ของกศน.ตำบลบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :86
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสม และมีคุณภาพ
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :155
การศึกษาต่อเนื่อง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :135
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)มัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :74
การศึกษาพื้นฐาน(ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :47
การศึกษาพื้นฐานประถมศึกษา ตำบลนาสะแบง 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :52
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :57
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :125
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :50
หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :41
บ้านหนังสือชุมชน ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :42
กลุ่มวิชาช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :69
อาชีพระยะสั้น กลุ่มแปรรูปอาหารขนม
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการทำเตาพลังงานชีวมวล ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :50
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :26
การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน สือสานประเพณี ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :28
การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ตำนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :113
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพือการเกษตรที่พึงพาตน
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :131
โครงการอบรมนักศึกษาแกนนำเกษตรธรรมชาติ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :140
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :121
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :123
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :116
อบรมโครงการประวัติศาสต์ชาติไทยและบุญคุณมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :61
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป) ช่างทาสีอาคาร ระหว่างวันที่ 20-27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ :2020-04-03 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลนาแสง จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 3 บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :91
กศน.ตำบลนาแสง นำ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลนาแสง นำ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าซำบอน อำเภอโซ่พิสัย
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลนาแสง จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลนาแสง จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือป้องกันโรคโควิด 19
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดสอนและทำหน้ากากอนามัยพร้อมเจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อโรคติดต่อ covie -19 พ้อมมอบใก้แก่หน่วยงานราชการและประชาชนในตำบล
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :113
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการปลูกฝังค่านิยมและคุณธรรมสืบสานประเพณีไทย วันที่ 8-9 มกราคม 2563 ณ ศาลาประชาคม ม. 12 บ้านศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :85
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตำบลนาแสง โครงการ ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2562
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :43
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :80
การศึกษาต่อเนื่อง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :65
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียน 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :108
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียน 1/2563
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :246
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :62
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :96
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :65
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :49
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :61
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมการสำคัญตามแผนงาน การทำหน้ากาาอนามัยและเจลลา้งมือ ตำบลศรีวิไล 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :49
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตำบลศรีวิไล โครงการ ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :60
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน -กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและคุณธรรมสืบสานประเพณีไทย ตำบลศรีวิไล 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/62 ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :46
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :62
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/62 ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :46
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 2/62 ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :45
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :148
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :69
มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือประจำปี2563
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :137
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือป้องกันโรคโควิด 19
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :107
พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรช่างปูน
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :51
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป กลุ่มนวดแผนไทย
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการปลูกฝังค่านิยมและคุณธรรมสืบสานประเพณีไทย
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :63
การศึกษาเพื้อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :64
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :160
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :138
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :138
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหลังเรียน
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :120
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :129
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการค่ายอาสายุวกาชาดกศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :44
การจัดการเรียนการสอนระดับม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :50
การจัดการเรียนการสอนระดับม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคัดแยกจำกัดขยะ ณ ศาลาประชาคมหมู่7 ตำบลเซกา วันที่17ธันวาคม 2562
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :237
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ป้องกันติอต่อไวรัสโควิค 19 ณ กศน,อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :123
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำเกษตรธรรมชาติ ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :60
บุคลากรกศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวินัยข้ารการที่ดีต่อการจัดการศึกษา วันที่9มกราคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :102
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนกศน.อำเภอเซกา วันที่ 9-11เดือนธันวาคม2562 ณ ค่ายไร่สักทองแคมป์ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :77
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากศน.อำเภอเซกาวันที่ 20พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :64
ครูกศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพสถานศึกษา วันที่ 28มีนาคม2563
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :126
กศน.ตำท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถเด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวันที่ 27-29เดือนกุมภาพันธ์2563 ณ กศนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :110
กศน.ตำบลคำนาดีจัดโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :164
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง วันที่ 12-13เดือนกุมภาพันธ์2563 ณ ศาลาหมู่7
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :62
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :81
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :138
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการTO BE NUMBER ONE นักศึกษากศน.อำเภอเซกา วันที่ 23-24เดือนมกราคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :135
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษากศน.อำเภอเซกา วันที่ ๔ ธันวาคม2562
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :132
โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :139
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการTO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมอำเภอเซกา วันที่ 23-24 มกราคม 2563
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :107
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-04-01 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :100
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน ในระหว่างวันที่ 5 -6 มีนาคม 2563 ณ บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 18 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :146
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :144
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดชาวตลาดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านหนองแก่งทราย ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :161
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :91
โครงการปรับพื้นฐาน นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :70
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :94
โครงการปรับพื้นฐาน นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :127
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพอาชีพชุมชน “กลุ่มช่างทาสีอาคาร” ( 35 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :160
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :87
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :72
พบกลุ่มนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :86
วิชาชีพระยะสั้นการทำพรมเช็ดเท้ารุ่นที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านอุดมพรหมู่ 9วันที่20-27กุมภาพันธ์2563
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :89
วิชาชีพระยะสั้นการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้ารุ่นที่ 1และ2
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :97
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสรมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :183
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :135
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :145
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :122
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :119
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :139
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :161
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :152
กศน.ตำบลศรีชมภู โครงการ อบรมความรู้ พรบ.สำหรับผู้ประสบภัยจากรถ ณ.กศน..อำเภอพรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :130
กศน.ตำบลศรีชมภู โครงการ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.อำเภอเมืองบึงกาฬ ต จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :140
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) ขนมไทย รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :133
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ปลูกฝังค่านิยมและคุณธรรมสืบสานประเพณีไทย
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำพานบายศรี รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :134
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน”ช่างปูนเบื้องต้น”(35 ชม.)
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :151
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง (กลุ่มการทำขนมไทย)
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :143
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างทาสีอาคาร)
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :137
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :139
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.ตำบลบ้านต้อง
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :134
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.ตำบลบ้านต้อง
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :137
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 มกราคม-7 เมษายน 63 (จำนวน 200 ชั่วโมง) สถานที่ บ้านสามแยก หมู่ที่ 2 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีครูอาสาฯ และครู กศน.ตำบล ครูศรช.พรเจริญ (ดำเนินการรับผิดชอบ)
โพสเมื่อ :2020-03-31 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :139
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-30 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :79
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) กศน.ตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2020-03-30 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :77
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-30 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :88
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-30 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :90
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพ ไม่เกิน 30 ชม.)
โพสเมื่อ :2020-03-30 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :80
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :88
โครงการ 1อำเภอ 1 อาชีพ (ช่างตัดเสื้อผ้าสตรี และช่างตัดเย็บกระเป๋าผ้า) ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 ก.พ 63 - 25 มี.ค 63 (จำนวนผู้เรียน 12 คน) ณ.กศน.อำเภอพรเจริญ ตำบลพรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :157
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ "ช่างตัดผมชาย" กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-03-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :132
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ม.ต้น กลุ่มครูอาสาฯ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-03-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :127
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ม.ปลาย ครูอาสา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-03-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :119
กิจกรรมพบกลุ่มสายสามัญครูอาสา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-03-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :122
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านโนนตาผา ต.ป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-03-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :123
การศึกษาตามอัธยาศัย/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-03-29 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :123
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ :2020-03-29 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :178
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "ช่างทาสี" (35 ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ 16 - 23 มกราคม 2563
โพสเมื่อ :2020-03-29 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :163
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-28 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :143
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองทุ่ม ตำบลหนองทุ่ม ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ :2020-03-28 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :129
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-28 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :142
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-03-28 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :119
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การแปรรูปผลิตภัรฑ์จากผ้า รุ่นที่ 2 (23 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563 ณ บ้านเหล่า หมู่ 8 ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2020-03-28 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :128
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การแปรรูปผลิตภัรฑ์จากผ้า รุ่นที่ 1 (23 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563 ณ บ้านเหล่าสวยกล้วย หมู่ 3 ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2020-03-28 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :69
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2020-03-27 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :50
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-27 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลปากคาดจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
โพสเมื่อ :2020-03-27 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :117
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ :2020-03-27 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :47
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ :2020-03-27 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
โพสเมื่อ :2020-03-27 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โพสเมื่อ :2020-03-27 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมค่ายอาสายุวกาชาด กศน.
โพสเมื่อ :2020-03-27 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :39
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-03-26 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :141
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-26 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :116
กศน.ตำลท่ากกแดงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2020-03-26 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :113
ศรช.ท่ากกต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2020-03-26 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :119
ศรช.ท่ากกต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2020-03-26 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :96
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2020-03-26 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :114
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2020-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :136
กิจกรรมระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำพานบายศรี
โพสเมื่อ :2020-03-26 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :74
๓ - ๑๓ กุมภาพันธ์๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป)หลักสูตรช่างเชื่อม ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-26 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :121
๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง )หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์จากไหมพรม ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-26 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :122
/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :140
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :83
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :126
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :132
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :40
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :137
โครงการการทำขนมฟักทองฉาบ
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :53
ช่างก่อสร้าง (ช่างทาสี)
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :62
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการการทำขนมไข่หงษ์
โพสเมื่อ :2020-03-29 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "ช่างทาสี"
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :85
โครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการส่งเสริมสุขภาวะ และสุขอนามัยของผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :83
โครงการวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำพานบายศรี รุ่นที่2
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :74
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายจิตและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการร้อยมาลัย รุ่นที่1
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :78
โครงการการทำขนมถ้วย
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการการปลูกมันม่วง
โพสเมื่อ :2020-03-25 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-24 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :141
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2020-03-24 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :136
กศน.ตำบลนาสวรรค์จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-24 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :154
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :43
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :34
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถม 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :125
กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่นที่/รถโมบาย
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :130
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :121
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :125
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :155
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :148
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :139
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :146
วันที่ 17 มกราคม 2563 ออกหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านโคกโขง หมู่ที่ 4 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :134
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมงวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :133
วันที่ 9 มกราคม 2563 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณบ้านหนองชัยวาน หมู่ที่ 3 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :70
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน ณ บ้านท่าเซียงเครือ หมู่ ๒ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :54
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจัดโครงการกีฬากศน.บุ่งคล้า ต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬา หน้า กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :308
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563. จัดโครงการเพิ่มผลสัมฤทธฺ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :133
๑๐ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง )หลักสูตรงานใบตอง ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :140
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 .กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดโครงการส่งเสริมคุณคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :141
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-23 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :138
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :95
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :91
การศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :81
การศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :99
กศนตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการอบรมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน)
โพสเมื่อ :2020-03-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :123
ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2020-03-21 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :130
ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2020-03-21 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :137
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข
โพสเมื่อ :2020-03-21 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2020-03-21 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :92
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำของชำร่วย
โพสเมื่อ :2020-03-21 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :104
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกาย จิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20 ธันวาคม 2562
โพสเมื่อ :2020-03-21 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการ ส่งเสริมการอ่านให้กับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-03-21 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :60
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการช่างก่อสร้าง 3-11 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-03-21 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :56
วิชาชีพระยะสั้น การทำปลาร้าบอง 20 ชั่วโมง/ กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :107
วิชาชีพ การทอผ้าพื้นเมือง /กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :109
โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :90
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :96
กศน.ตำบลโนนศิลา จัดโครงการอบรมทักษะชีวิตเรื่อง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ2562
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :64
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :64
พัฒนาอาชีพ ระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :144
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การออกแบบการบรรจุภัณฑ์
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :129
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งตนเอง
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :128
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งตนเอง
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลนาสวรรค์จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูน 50 ชม.
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :144
กศน.ตำบลนาสวรรค์จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :129
กศน.ตำบลนาสวรรค์จัดกิจกรรมโครการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :136
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :82
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :85
๗ มกราคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่งโมง หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้า ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ.ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘ คนมีนางเพ็ญศรี ผาณิบุศย์ เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :119
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ.ตลาดอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :125
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :131
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)ณ.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :125
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ.บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองเลิง ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :115
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :123
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลหนองเลิง ในระดับม.ปลาย มีนักศึกษาจำนวน ๓๘ คน มีการพบกลุ่มทุกวันเสาร์ เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐นก.
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :120
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลหนองเลิง ในระดับม.ต้น มีนักศึกษาจำนวน ๓๐ คน มีการพบกลุ่มทุกวันพฤหัสบดึ เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :126
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างเชื่อม(๕๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ิ ๔-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๒ คน ณ.ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองเลิง วิทยากร นายเพิ่มพร ทาไธสงค์
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :90
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมาย ๑๓ คน ณ.บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง มีกลุ้มเป้าหมาย จำนวน ๒๓ คน
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :82
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง มีกลุ้มเป้าหมาย จำนวน ๒๓ คน
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลโนนสว่าง กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :132
กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :125
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :118
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมประเมิน กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 D พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ.กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :45
๑๐ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง )หลักสูตรงานใบตอง ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :72
๑๐ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง )หลักสูตรงานใบตอง ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :69
๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการกินดีอยู่ดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :81
กศน.ตำบลนาสวรรค์จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :140
๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :79
กศน.ตำบลนาสวรรค์จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :143
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรม พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม. กลุ่มการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :121
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :122
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน)
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :124
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม. (กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ รุ่น 1)
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :125
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลโสกก่ามภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :67
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :77
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลบึงโขงหลง 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการ จิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสกษริตย์ 22-23 ม.ค.2563 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20 ธันวาคม 2562 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการกินดีอยู่ดีชีวีเป็นสุข
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :131
โครงการทำเครื่องแขวนตาข่ายหน้าช้าง/โครงการทำสปาหน้าทอง
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :82
โครงการกินดีอยู่ดีชีวีเป็นสุข
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลหนองเลิง จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมที่ยังยืน ณ กศน.ตำบลหนองเลิง ระหว่างวันที่ ๔-๕ มีนาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :77
กศน.ตำบลดงบังสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ.โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2020-03-19 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :32
วันที่ 17-21 ก.พ. พ.ศ.2563 กศน.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.)หลักสูตร การทอผ้าพื้นเมือง ณ ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :112
กศน.ตำบลนาสวรรค์จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-18 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :79
กศน.ตำบลนาสวรรค์จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2020-03-18 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :74
โครงการ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 17มกราคม 2563 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-03-18 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการ ช่างก่อสร้าง 3 -11 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2020-03-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :37
ออกติดตามนักศึกษาสายสามัญและออกรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ 2/2552
โพสเมื่อ :2020-03-18 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :37
ปฐมนิเทศ นักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 2 /2552
โพสเมื่อ :2020-03-18 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2020-03-18 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :31
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนระดับม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-18 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :128
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนระดับม.ต้นภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-18 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :124
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2020-03-18 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :130
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือจำนวนผู้เรียน 17 คน
โพสเมื่อ :2020-04-02 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :134
กศน.ตำบลหอคำร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ "รถโมบาย"
โพสเมื่อ :2020-03-18 ผู้โพส : ตำบลหอคำ