สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลไคสี
ที่ตั้ง กศน.ตำบลไคสี ตั้งอยู่บ้านห้วยเซือมเหนือ หมู่ 8 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ถนนทางหลวงแผ่นดิน สายบึงกาฬ - หนองคาย มีระยะห่างจากอำเภอบึงกาฬ 13 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 117 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ จำนวน 59.04 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 36,905 ไร่ ข้อมูลของสถานศึกษา กศน.ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กศน.ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ ตั้งอยู่บ้านห้วยเซือมเหนือ ถนนบึงกาฬ – หนองคาย มีชื่อเดิมว่าศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลไคสี เดิมใช้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่พบกลุ่มต่อมาพ.ศ. 2552 ได้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้น ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติจึงเปลี่ยนชื่อเป็น กศน.ตำบลไคสี และได้ย้ายมาก่อตั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลังเดิม ซึ่งใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มและจัดกิจกรรม ณ ปัจจุบันนี้
วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0883006569
โทรสาร -
นายสุวัฒน์ สิงบริคัน
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลไคสี

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศกร.ตำบลไคสี ศกร.ตำบลโนนสว่าง ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการสร้างจิตสาธารณะรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ความสำคัญในการสร้างกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งปลูกฝังให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและเป็นผู้มีระเบียบวินัย สุจริต จิตอาสา สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าสะอาด ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :76

ศกร.ตำบลไคสี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการเพาะเห็ดขอนขาว ระหว่างวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2567 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลไคสี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ มีรายได้เสริม ผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน ณ บ้านดอนยม ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :65

ศกร.ตำบลไคสี จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั้วโมง หลักสูตรการดลี้ยงหมูหลุม ระหว่างวันที่ 8-13 มกราคม 2567 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพหลัก และ อาชีพเสริม ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลไคสี ณ บ้านคำแสน อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :62

ศกร.ตำบลไคสี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง (35 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2566 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลไคสี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน อนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมือง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 11 คน วิทยากรโดย นางสุรภี นาคเขียว ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :66

ศกร.ตำบลไคสี ตำบลโนนสว่าง และตำบลวิศิษฐ์ ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่21 ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การพัฒนาทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ศกร.ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :215

ศกร.ตำบลไคสี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการประดิษฐ์พวงกุญแจจากวัสดุเหลือใช้/กิจกรรมบิงโกหรรษา 2. กิจกรรมการทำหนังสือเล่มจิ๋ว 3. กิจกรรมทำสื่อป๊อปอัพส่งเสริมการอ่าน 4. กิจกรรมการทำเทียนหอมแฟนซี ณ ศกร.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :216

วันที่ 9 กันยายน 2566 ศกร.ตำบลไคสี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน ณ ศกร.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :218

ศกร.ตำบลไคสี ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำของที่ระลึก 15 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 15–17 สิงหาคม 2566 เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งเสริมภูมิปัญญา สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการนิเทศติดตามจาก นายมงคล พลาลี ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองบึงกาฬ และ นางรัศมี อืดผา ครู อาสาสมัครฯ ณ บ้านอาฮง ตำบลไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :216


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.116.27
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 17/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 8
จำนวนผู้เข้า
: 13804879