สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน.เมืองบึงกาฬ
ที่ตั้ง 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
วิสัยทัศน์ จะมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 042491853
โทรสาร 042491853
นายมงคล พลาลี
ผู้อำนวยการกศน.เมืองบึงกาฬ
พันธกิจ

          1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

          2. จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ สร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน

          3. มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

          4. นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

          5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ


ประวัติสถานศึกษา

 ศน.บึงกาฬ ร่วมกับ อบจ.บึงกาฬ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ หรือ กศน.จังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กศน.บึงกาฬ ร่วมกับ อบจ.บึงกาฬ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ศูนย์การศึกษาโรงเรียนกาญจนภิเษก (วิทยาลัยในวัง) อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ สำนักงาน กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬา กศน.จังหวัดบึงกาฬ และสนามฟุตบอล สถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอาชีพ การส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน กศน. ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นายธฤติ ประสานสอน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนองานด้านวิทยาศาสตร์และอาชีพ เช่น ระบบสุริยะจักรวาล ธรณีน่ารู้ ระบบนิเวศกับมนุษย์ ดาราศาสตร์ รถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ มินิอะควอเรียม วิทยาศาสตร์แสนสนุก วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้และฝึกอาชีพ ๑๐๘ อาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงดนตรี และนันทนาการต่างๆ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานวันละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ คน กศน.บึงกาฬ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและใกล้เคียงร่วมชมงานโดยทั่วกัน 


โครงสร้างสถานศึกษา
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ (มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๗) ณ บ้านทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2024-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :80
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ (มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๕) ณ บ้าน ทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2024-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :73
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2024-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ "หลักสูตรช่างไฟฟ้าในอาคาร"
โพสเมื่อ :2024-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
โพสเมื่อ :2024-01-05
จำนวนผู้เข้าชม :138
ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อําเภอเมืองบึงกาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเ ลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเ หมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ https://drive.google.com/.../1AhsaFeXgdOIH5dMDyEo.../view...
โพสเมื่อ :2023-12-26
จำนวนผู้เข้าชม :135
ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อําเภอเมืองบึงกาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เ ข้ารับการสอบคัดเ ลือกบุคคลภายนอกเ พื่อจ้างเหมาบริ กา ร
โพสเมื่อ :2023-12-26
จำนวนผู้เข้าชม :119
วันดินโลก
โพสเมื่อ :2023-12-18
จำนวนผู้เข้าชม :153
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1อำเภอ 1อาชีพ (ช่างปูกระเบื้อง) โดยมีนายวีระ น้อยตาแสง เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2023-10-02
จำนวนผู้เข้าชม :285
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1อำเภอ 1 อาชีพ (หลักสูตรช่างปูน) โดยมีนายวีระ น้อยตาเเสง เป็นวิทยากรให้ความรู้
โพสเมื่อ :2023-10-02
จำนวนผู้เข้าชม :210
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ (กรกฎาคม- กันยายน ๒๕๖๖) ณ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2023-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :218
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2023-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :357
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและข้อเสนอแนะแนวคิดฯของผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ :2022-10-06
จำนวนผู้เข้าชม :466
นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ ตำแหน่ง ครู สังกัดกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 คน
โพสเมื่อ :2022-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :471
นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ ตำแหน่งครู กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ :2022-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :434
นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ ตำแหน่ง ครู สังกัดกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 คน
โพสเมื่อ :2022-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :425
นางสาวปาริชาติ จันทภาค ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2022-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :431
นางสาวปาริชาติ จันทภาค ตำแหน่งครูผุ้ช่วย กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 คน
โพสเมื่อ :2022-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :421
โครงการส่งเสริมผู้ไม้รู้หนังสือ ณ บ้านโนนอินทร์แปลง ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 17 คน
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :441
ครูผู้สอนคนพิการ ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :450
การจัดการเรียนการสอน ผู้พิการ ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :418
การจัดการเรียนการสอน ผู้พิการ ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :424
การจัดการเรียนการสอน ผู้พิการ ระดับประถม
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :417
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :407
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงกาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงการอบรม หลักสูตร Digital Literacy วันที่ ระหว่างวันที่ 16 -17 สิงหาคม 2565 ณ กศน.ตำบลคำนาดี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน เพื่อเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :416
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงกาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงการอบรม หลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :453
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ (พฤษภาคม- กันยายน ๒๕๖๕) ณ บ้านโพธิ์ทอง - ทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :443
การบริหารงานการฝึกอาชีพชุมชน โดยใช้เกษตรธรรมชาติด้วยหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :490
การพัฒนารูปแบบ “Sufficiency Model” เพื่อสร้างคุณลักษณะตามแนววิถีใหม่ (New Normal) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :487
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/64(ทุกวันศุกร์) ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :563
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/64(ทุกวันอาทิตย์) ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :542
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/64(ทุกวันเสาร์) ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :527
นางสาวพัชริดา พร้อมเพียรพันธ์ ครูผู้อนคนพิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ :2021-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :660
นางสาวพัชริดา พร้อมเพียรพันธ์ ครูผู้อนคนพิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ :2021-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :651
นางสาวพัชริดา พร้อมเพียรพันธ์ ครูผู้อนคนพิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ :2021-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :662
โครงการ1อำเภอ1อาชีพ หลักสุตรวิชาช่างเสริมสวย (50 ชั่วโมง) ดำเนินการ วันที่ 20-30 มิ.ย.64 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน ที่กศน.ตำบลบึงกาฬ โดยมีนางศิริลักษณ์ ปทุมวัน
โพสเมื่อ :2021-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :653
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ บ้านโนนอินทร์แปลง ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 คนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี นางสาวเทียนทอง ภูยอดตา ได้รับการนิเทศ นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :698
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/กิจกรรมโครงการสร้างสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน Covid 19
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :729
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การแปรรูปผลไม้
โพสเมื่อ :2021-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :766
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ โครงการส่งเสริมการอ่านลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :1323
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ สร้างสมดุลชีวิต
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :876
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรช่างไฟฟ้า (๕๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :751
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ -๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ณ บ้านโพธิ์ทอง - ทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :748
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการ ๙ ตามพ่อเพื่อพอเพียง
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :775
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การทอเสื่อ
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :772
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงการสูงวัย หัวใจ นันทนาการ
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :833
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ณ บ้านคำเจริญ ตำบลหนองเลิง จำนวน 19 คน
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :702
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตกรอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-11-04
จำนวนผู้เข้าชม :859
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรช่างเสริมสวย (๕๕ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :1545
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม-๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2020-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :934
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ระหว่างวันที่ 3 - 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :833
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :909
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :847
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :827
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับประถมศึกษา 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :857
นางสาวพัชริดา ราษี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :832
นางสาวพัชริดา ราษี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :806
นางสาวพัชริดา ราษี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :839
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการกิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตร ช่างเสริมสวย
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :860
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :925
ส่งมอบหน้ากากผ้า
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :901
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :933
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (30 ชั้วโมง) หลักสูตรการทำหน้ากากอนามัย และหลักสูตรการทำเจลล้างมือ
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :1535
อาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด" รุ่นที่ 5111/บก.15
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :929
ร่วมงานเทศกาลแสดงผลผลิตเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่11
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :895
โครงการเรียนรู้ผลิตสื่อการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :1242
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มกราคม-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านโพธิ์ทอง - ทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :892
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรช่างเสริมสวย
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :975
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2020-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :1552
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2020-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :1138
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนระดับม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :904
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนระดับม.ต้นภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :858
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2020-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :942
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือจำนวนผู้เรียน 17 คน
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :899
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :884
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :861
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :876
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒/๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :870
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒/๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :880
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับประถมศึกษา ๒/๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :874
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการกิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :948
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :1022
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนนักศึกษาะดับ ม.ปลาย จำนวน 23 คน
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :994
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนนักศึกษาะดับ ม.ต้น จำนวน 20 คน
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :1007
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนเบ็ดเสร็จจำนวนผู้เรียน 17 คน
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :1017
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :916
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :1005
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับประถมศึกษา 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :949
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :951
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :931
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :991
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วย QR CODE แก่นักเรียน นักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป บริการอย่างต่อเนื่อง ทุกวัน และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านสอนวิธีการทำสื่อการอ่านด้วย QR CODE แก่ผู้ที่สนใจ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :1541
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "โครงการบ้านหลังเรียน" โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง (โรงเรียนบ้านทองสาย โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์) หลังจากเลิกเรียนเป็นประจำทุกวัน
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :1137
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรช่างปูน (๑๐๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป้าหมาย ๒๐ คน โดยวิทยากรนายทะลอง วงศ์ศิริ ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :1077
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนลาย ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป้าหมายจำนวน ๓๑ คน ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :1543
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป้าหมายจำนวน ๒๐ คน ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :880
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม-๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :966
กิจกรรมบ้านหลังเรียน โดยอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง เวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๐๐ น. ทุกวัน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :1177
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :1057
กศน.เมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรช่างปูน จำนวน ๕๕ ชั่วโมง ระหว่าง วันที่ ๑๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีนายทะลอง วงศ์ศิริ เป็นวิทยากร ณ ศาลากศน.รวมใจ กศน.เมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :1246
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับ ม.ปลาย 1/2562
โพสเมื่อ :2019-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :1069
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับ ประถม 1/2562
โพสเมื่อ :2019-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :912
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2019-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :1043
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูสอนคนพิการ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :1020
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :1041
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :926
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :1059
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :1021
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์และบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2019-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :1473
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ม.ปลายภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :964
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :913
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่2/2561
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :950
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนร่วมกับบรรณาลักษ์อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :1000
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนการสอนrพื้นฐานผู้ไม่รู้หนังสือบ้านโคกสะอาด ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :1054
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ ช่างพื้นฐานช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :1034
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ทุกวันอทาทิตย์ ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :911
วันที่ 27 ก.พ.62 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬรับคณะ กศน.กระทุ่งแบน จังหวัดสมุทรสาครมาศึกษาดูงานเกษตรธรรมชาติและบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :1051
วันที่ 28 ก.พ.62 คณะครู กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬนำอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬบรรจุตลับนาคากาชาด ในงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :1129
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประสานแผนการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :1726
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"กระเป๋าหนังสือสู่ชุมชน" ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง โดยความร่วมมือของอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและอาสาสมัครกศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มอัตราการอ่านอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :1162
10 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Non-Formal National Educational Test : N -NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดยได้รับการนิเทศจาก ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1079
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ N-NET ณ ศาลา กศน.รวมใจ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1043
บุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมแข่งขันกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ร่วมใจต้านยาเสพติด กลุ่มโซน เลียบโขง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สนาม โรงเรียนอนุบาลปากคาด
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1600
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพนธ์ 2562 ได้รับเกียรติจากรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีปิด ณ ค่ายอาสายุวกาชาดชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1099
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพนธ์ 2562 ได้รับเกียรติจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายอาสายุวกาชาดชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1257
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ในการเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปี 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร #สุดยอดกศนเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1209
วันที่ 25 มกราคม 2562 ศส.ปชต.บึงกาฬ อำเภอเมือง​ จังหวัดบึงกาฬ ได้เข้ารับรางวัล ศส.ปชต.ดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศ ระดับที่​ 2​ ระดับจังหวัด ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร​ โดยนายธีร์ธวัช​ สุตเดช​ เลขานุการและกรรมการ​ ศส.ปชต.เป็นตัวแทนรับรางวัล​ ครั้งนี้​ \\\\\\\\\\\\\\\\
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1129
วันที่ 24 มกราคม 2562 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ คณะครูและนักศึกษา เดินทางไปร่วมพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1016
วันที่ 23 มกราคม 2562 ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ฝึกซ้อมการเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1329
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วม“สวดมนต์ยกห้อง ได้บุญยกทีม” ประกวดการสวดมนต์ระดับห้องเรียน วันที่ 22 มกราคม​ 2562​ ณ​ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1063
นายผดุงเดช แก้วเกตุ ครู กศน.ตำบล นำลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 10 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ระหว่างวันที่ 21 - 25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้คำขวัญ “บริการเพื่อโลกที่ดี” service for a better world
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1451
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้ารับการอบรมโครงการประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในหัวข้อ สยามแผ่นดินแห่งบุญยาธิการ พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1183
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นิเทศการจัดโครงการภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ “หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว” ณ หมู่บ้านนวัตวิถี บ้านไร่สุขสันต์ ต.โคกก่อง บ้านภูสิงห์ หินสามวาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1231
วันที่ 19 มกราคม 2562 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลวิศิษฐ์ โนนสว่าง โป่งเปือย ไคสี หอคำ หนองเลิง สถานที่โรงเรียนบ้านโป่งเปือย และค่ายคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษา 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลบึงกาฬ โคกก่อง ชัยพร นาสวรรค์ โนนสมบูรณ์ คำนาดี สถานที่โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1472
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมงานวันครูระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1112
วันที่ 15 มกราคม 2562 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้า กศน.ตำบลทั้ง 12 ตำบล เข้าร่วมอบรมวิทยากรแกนนำดิจิทัลระดับอำเภอ ระดับตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงแรมเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1862
14 มกราคม 2562 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ นำบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าแถวเคารพธงชาติ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :875
วันที่ 12 มกราคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :989
วันที่ 10 มกราคม 2562 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการ ขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล รุ่นที่ 4 ณ บ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :965
นาย ธนกฤต ปัตโชติชัย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1009
นาย ธนกฤต ปัตโชติชัย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1087
นาย ธนกฤต ปัตโชติชัย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลชัยพรและบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :976
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1023
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :894
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :961
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่โดยรถโมบาย
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :992
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :887
โครงการอบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ (E Commerce) ให้กับกลุ่มอาชีพตำบลวิศิษฐ์ ณ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :880
อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน และเพิ่มจำนวนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านครบทุกช่วงวัย ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :864
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ร่วมกับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านออกบริการสื่อ กระเป๋าหนังสือ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬ และตลาดสดตำบลอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1005
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ เพื่อเป็นสื่อในการส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับบ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและหน่วยงานภาคีเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1339
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)/การศึกษาสำหรับผู้พิการ (ค่าจ้างครู)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :872
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน/สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือฯ สำหรับคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :867
โครงการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน ให้แก่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน นักศึกษากศน. และประชาชนทั่วไป ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1989
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :869
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :1071
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :917
กศน.เมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรแปรรูปผ้าพื้นเมือง (๑๐๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่๑-๒๔ ก.ค ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านกำแพงเพชร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :1493
กศน.เมืองบึงกาฬรับโล่ห์รางวัลบ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง ระดับดีเด่น อันดับ ๑ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :1275
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ศึกษาดูงาน ณอุทยานวิทยาศาสตร์ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :870
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบบ้านโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :918
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการที่ดี ณ โรงแรมเดอะวัน อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :906
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑เฉลิมพระเกียรติ ณ เขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณวัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :1019
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชการที่ 9 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :920
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับการนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :860
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีนายประเวช เหล่าประเสริฐ รอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :886
เมื่อวันที่​ 31​กรกฎาคม​ -​ 1​สิงหาคม​ 2561​ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ​ นำนักศึกษาทั้ง​ 12​ ตำบล​ เข้าเรียนรู้​ STEM ศึกษา​ ณ​ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม​ 001
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :898
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :934
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬนำนักศึกษาร่วมพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ถนนข้าวเม่า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :920
วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๕๕ น. กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :904
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา13.00น. กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมแห่เทียนพรรษา ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :873
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินโครงการประเพณีไทย สายใยชุมชน ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :880
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ.เพื่อสังคม ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :904
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ Sport activity วิทยากรจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :907
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 บุคลากรกศน.เมืองบึงกาฬ จัดโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน วิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :913
โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ,กศน.อำเภอโซ่พิสัย และ กศน.อำเภอบึงโขงหลง ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อย ตชด.ที่244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :933
เมื่อวันที่2กรกฎาคม2561กศน.ตำบลบึงกาฬ​ รับการประเมินศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย​ ระดับจังหวัด​ ณ​ ศส.ปชต.บึงกาฬ​ ม.3​ ต.บึงกาฬ​ โดยมีท่าน​ ผอ.ณิชา คำชมภู พร้อมคณะครู​กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ​ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจ​ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน​ คณะกรรม​ ศส.ปชต.บึงกาฬ​ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน​ อย่างสูง
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :912
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และคณะลูกเสือจาก กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ลูกเสือและเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :980
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมโรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :942
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 1/2561
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :816
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :853
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง รับการประเมินต้นแบบระดับประเทศ ณ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :873
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และบุคลากร ร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ บริเวณสวนสาธารณจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :853
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :841
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และบุคลากร ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :855
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินโครงการทบทวนการทำเกษตรธรรมชาติ MOA ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 วิทยากรโดยนายสมบูรณ์ เวศสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเกษตรธรรมชาติ MOA และ เจ้าหน้าที่จาก ศฝช.มุกดาหาร ณ ศาลารวมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :843
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมงานสภากาแฟ ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :814
18 พ.ค.61 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :916
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับการประเมิน บุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ระดับประเทศ ตามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน. กับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทยและ MOA INTTERNATHIONAL
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :806
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทองจัดโครงการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านร่วมกับโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านทองสายและชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-05-11
จำนวนผู้เข้าชม :1146
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทองจัดโครงการขยายผลการจัดกิจกรรมแก่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน จำนวน ๑๒ ตำบล ๖๐ คน
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :890
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดทำเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :1088
กศน.อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดชุมชนรักการอ่านและยั่งยืนต่อไป
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :937
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดโครงการบ้านหลังเรียนร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านทองสาย ส่งเสริมให้นักเรียนมาเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและให้บริการอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :992
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม เข้าใช้บริการและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์อง อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :882
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :1262
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :1000
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :907
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :910
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ ณ บ้านโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :889
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ ศรช.บ้านโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :952
นางสาววาสนา อัมไพและ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ต.โนนสมบรูณ์และต.หนองเลิงแ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :920
นางสาววาสนา อัมไพและ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ต.โนนสมบรูณ์และต.หนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :868
นางสาววาสนา อัมไพและ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ต.โนนสมบรูณ์และต.หนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :908
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผ้าพื้นเมือง(๑๐๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๒๔ ก.พ-๑๗ มี.ค ๖๑ ณ บ้านกำแพงเพชร ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :979
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :908
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ปลาย ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :1406
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ต้น ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :1100
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :941
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ทดแทน/เพิ่มเติม จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :953
นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :969
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ TO BE NUMBER ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลา กศน.รวมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :855
ขยายผลบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สู่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านทั้ง12 ตำบลโครงการบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :959
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นำอาสายุวกาชาดร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 2561 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :1251
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :937
วันที่ 25 มกราคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับโล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2560. ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นระยะเวลา 3. ปี และรับเข็มผู้อำนวยการฝึก
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :970
นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 24 มกราคม 2561 วิทยากรโดย นายอาทิตย์ หนูกล้วย โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านอาฮง ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :901
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่องการจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบีเค แกรนด์บอลลูม โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :1077
วันที่ 20 มกราคม 2561 กศน.ตำบล 6 แห่ง ประกอบด้วย กศน.ตำบลโคกก่อง กศน.ตำบลชัยพร กศน.ตำบลบึงกาฬ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ กศน.ตำบลนาสวรรค์ และกศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP) ได้รับการนิเทศจากนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ณ โรงเรียนโพธ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :861
วันที่ 20 มกราคม 2561 กศน.ตำบล 6 ตำบล โซนเหนือ ประกอบด้วย กศน.ตำบลไคสี กศน.ตำบลวิศิษฐ์ กศน.ตำบลโนนสว่าง กศน.ตำบลโป่งเปือย กศน.ตำบลหอคำและ กศน.ตำบลหนองเลิง จัดการแข่งขันกีฬา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :927
วันที่ 18 มกราคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :939
วันที่ 18 มกราคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมี นายเดชา วงษ์มาก ผู้อำนวยการ เขตตรวจการที่ 6 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :930
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากร ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :932
วันที่ 15 มกราคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าเทพวิมุติ ตำบลหอคำ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :922
วันที่ 13 มกราคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดบึงกาฬ ณ ถนนข้าวเม่า ริมโขงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :891
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 4211/บก.13 ในระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :1037
วันที่ 7 มกราคม 2561 กศน.ตำบล 6 แห่ง ประกอบด้วย กศน.ตำบลวิศิษฐ์ กศน.ตำบลไคสี กศน.ตำบลโป่งเปือย กศน.ตำบลโนนสว่าง กศน.ตำบลหอคำ และกศน.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP) ได้รับการนิเทศจากนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ณ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ ตำบลหอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :919
วันที่ 5 มกราคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร ผู้นำชุมชน และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธี วิทยากรโดยท่าน ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย และท่านดร.ณัฐพล เนื่องชมภู ณ ห้อง BK Grand ballroom โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :1000
ภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมเต้นบาสโลบ ทุกเย็นวันพุธ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :1009
29 ธันวาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรม big cleaning day
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :885
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :843
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :850
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบีเคเพลส
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :867
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมคณะครูอาสาฯออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ กศน.ตำบลทั้ง12 ตำบล
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :889
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วย นางรัศมี อืดผา นายธนภัทร ดอกคำ นางวาสนา พานะเวช ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการประมงอาสา หลักสูตรประมงอาสา ณ ห้องประชุมบักมี่ โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :945
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงาน กกต.ร่วมประชุมกับบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :817
วันที่ 17 ธ.ค. 60 กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่ง จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน วิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :850
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรสมใจทำความดี และสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :970
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองบึงกาฬและบุคลากรเข้ารับการประชุมชี้แจงประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการจัดกระบวนการเรียรรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ และ smart. Farmer. ในพื้นที่ชายแดน โดนศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :905
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :911
บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬร่วมเดินรณรงค์ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล คนไทยไม่ทนต่อการทุตจริต วันที่ 9 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :945
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้ารับการอบรมโครงการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ กศน. โดยมี นายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :1022
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ วันพ่อแห่งชาติ และบำเพ็ญประโยชณ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำโขง อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :973
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางณิชา คำชมภู ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยมี นายจำรัส กังน้อย นายอำเภอเมืองเป็นประธานในพิธี ณ บ้านอาฮง ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :872
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้ารับการอบรมโครงการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ กศน. โดยมี นายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นวิทยากร ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :993
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-30
จำนวนผู้เข้าชม :824
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
โพสเมื่อ :2017-11-30
จำนวนผู้เข้าชม :861
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่แผนงาน การเงิน พัสดุ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และแผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสิรินธารา โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-30
จำนวนผู้เข้าชม :1015
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 12 ตำบล กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
โพสเมื่อ :2017-11-26
จำนวนผู้เข้าชม :835
กศน.เมืองบึงกาฬ เคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 น. พร้อมท่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :856
วันที่ 13 พ.ย. 60 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกับบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมการประชุมชี้แจง นโยบายและจุดเน้นดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เจ้าหน้าที่จาก กศน.ทั้ง 8 อำเภอ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :983
14 พฤศจิกายน 2560 นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬและนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเปิดงานการจัดนิทรรศการและรำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจำลอง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :1071
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลทั้ง12 แห่ง กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำสัปดาห์นี้ 19 พย 60
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :830
ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 20 พ.ย. 2560 ณ ศาลารวมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :1111
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :956
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชุมมอบหมายงานและแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบาย สำนัก กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :959
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนนักศึกษาระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :851
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนนักศึกษาระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :823
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนนักศึกษาระดับประถม
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :867
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครกศน.มอบวัสดุโครงการศูนย์ฝึก1อำเภอ1อาชีพ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :853
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครกศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :855
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมดารอ่านให้กับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :845
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบาย
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :858
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครกศน.เมืองบึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :870
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครรับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :906
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :782
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวำหรับคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :919
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวำหรับคนพิการ ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :841
กิจกรรมส่งเสิรมการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :765
โครงการส่งเสริมการอ่าน บรรณสัญจรให้กับประชาชน และคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :867
โครงการบรรณสัญจร ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :1033
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :885
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :946
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :809
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :808
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :857
จัดการศีกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :809
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนกศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :807
นางรัศมี อืดผา พร้อมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :820
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ต้น ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :893
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ปลาย ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :1133
สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :852
กศน.อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :918
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการขยายผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบสู่บ้านหนังสือชุมชนกศน.ตำบลทั้ง ๑๒ แห่ง ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :836
โครงการบรรณสัญจร ณ ตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลวิศิษฐ์ ตำบลไคสี และตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :950
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :807
กิจกรรมสงเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :849
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบริการเคลื่อนที่ ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :839
บ้านหนังสือชุมชน ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :835
โครงการดิจิทัลชุมชน ต.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :861
ศูนย์ฝึกอ าชีพชุมชน ช่างปูน กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :862
ศูนย์ฝึกอ าชีพชุมชน ช่างปูน กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :810
โครงการส่งเสริมการอ่าน "เคลื่อนที่" รถโมบาย ณ ถนนข้าวเม่า ริมโขงบึงกาฬและตำบลต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :856
โครงการส่งเสริมการอ่าน "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น" ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :978
โครงการชุมชนรักการอ่าน บ้านหนังสือ ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :854
กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :887
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :914
การจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :874
กศน.ตำบลโป่งเปือยรับบริจากหนังสือตามโครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :910
ครูสอนคนพิการ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :882
ครูสอนคนพิการ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :932
ครูสอนคนพิการ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา ระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :860
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :866
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :889
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :880
โครงการบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :893
วัดอาฮงศิลาวาสแหล่งเรียนชุมชน ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :918
กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตำบลหนองลิง
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :925
กศน.ตำบลไคสีส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :890
หมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :886
บ้านหนังสือ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :877
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :899
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนผลิตภัณฑ์จากกกและผือ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :905
กศน.ตำบลไคสี ดำเนินโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ(ทักษะชีวิต)
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :925
กศน.ตำบลไคสี จัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :899
กศน.ตำบลไคสี จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น การแปลรูปกล้วย (กลุ่มสนใจ)
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :927
โครงการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาดนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2016-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :917
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลในทุกตำบล
โพสเมื่อ :2016-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :1173
อาจารย์กื่งแก้ว เจริญชาติ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาสายสามัญ
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :906
นายMartee H Magaspi จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาEnglish Program
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :888
นางรัศมี อืดผา จัดกิจกรรมผู้ไม่รู้หนังสือ ในตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :956
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :870
การศึกษาต่อเนื่อง โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :1042
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :869
การศึกษาตามอัธยาศัย โครงการบรรณสัญจร ตำบลโคกก่อง
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :1007
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :874
กศน.ตำบลโคกก่องจัดกิจกรรม กลุ่มสนใจ 10 ชัวโมง
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :973
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :862
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :839
โครงการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นสำนักงาน จัดการศึกษาขึั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :894
จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :922
จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :840
จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :870
จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :887
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :870
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :846
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :836
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :864
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :868
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :885
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :861
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :874
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :868
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :831
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทียบระดับการศึกษา ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :868
อ.กิ่งแก้วจัดการเรียนการเรียนนักศึกษาม.ปลายจำนวน 40 คน
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :869
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :882
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(เทียบระดับการศึกษา)
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :896
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :881
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :856
นักศึกษาเทียบระดับ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา (นายธนภัทร ดอกคำ)
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :880
นายธนภัทร ดอกคำ จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มให้้กับนักศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :884
นายธนภัทร ดอกคำ จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :904
นายธนภัทร ดอกคำ จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :842
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :844
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :856
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2015-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :990

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.116.27
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 17/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 11
จำนวนผู้เข้า
: 13805210