สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  สกร.อำเภอปากคาด
ที่ตั้ง บริเวณที่ว่าการอำเภอ ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ “สกร.อำเภอปากคาด จัดการศึกษาเพื่อผู้เรียน ผู้รับบริการ มีความรู้ มีอาชีพอย่างพอเพียง”
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ ดำเนินชีวิตพอเพียง
โทรศัพท์ 080-0656049
โทรสาร 042-481250
นางมณีนุช วัดทอง
ผู้อำนวยการสกร.อำเภอปากคาด
พันธกิจ

 1.  สร้างเสริมความใฝ่ฝันทยานอยากในการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีและการเรียนรู้ที่หลากหลาย

          2.  สร้างและกระจายโอกาสการเรียนรู้ได้โดยการกระจายแหล่งเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          3.  จัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและชดเชยโอกาสทางการศึกษา

          4.  สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการร่วมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นกลไกลในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          5.  ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

          6.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีคุณธรรมนำความรู้และมีทักษะในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ประวัติสถานศึกษา
  

ข้อมูลของสถานศึกษา

                     ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด  ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการอำเภอปากคาด       ตำบลโนนศิลา   อำเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ   มีเนื้อที่ประมาณ   3  งาน   10  ตารางวา

โทรศัพท์ 0-4248-1250,0-4248-1111  โทรสาร  0-4248-1250 Email: pakkhat@hotmail.com

http://www.nfe-bk.go.th/?id=show_school&id_s=431000

              สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ 

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้

กรมส่งเสริมการเรียนรู้

กระทรวงศึกษาธิการ

 ประวัติความเป็นมาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด   ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด  เดิมมีชื่อว่า  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากคาด  สถานภาพเป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ  ปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  2531  ข้อ 6 ประกาศ  ณ วันที่  27  สิงหาคม  2536  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ โดยนายปราโมท  สุขุม  รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม โดยในช่วงแรกได้อาศัยอยู่ร่วมกับอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด  และในปี พ.ศ.  2543  ได้แยกออกจากห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด  มาสร้างเป็นอาคารเอกเทศของตนเอง  จนถึงปัจจุบัน


โครงสร้างสถานศึกษา

 

Untitled Document
ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด และบุคลากร สกร.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 7 / 2566 ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-20
จำนวนผู้เข้าชม :236
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด ร่วมงาน “วันนวมินทรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม ที่ว่าการปกครองอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2023-10-17
จำนวนผู้เข้าชม :238
วันที่ 15 ตุลาคม 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายปัญญา ศรีมังคละ ครู กศน.ตำบลนากั้ง เข้าร่วมงานบุญประเพณี แข่งขันเรือยาว ตำบลนากั้ง ณ. บ้านหนองบัว ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-17
จำนวนผู้เข้าชม :202
วันที่ 9-11 ตุลาคม 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายธนุสรณ์ เหมืองทอง ครูอาสาฯ สกร.อำเภอปากคาด เข้าร่วมการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ.ห้องประชุมไทรทอง สกร.อำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-12
จำนวนผู้เข้าชม :225
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปากคาด ได้เข้าร่วมการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ.ห้องประชุมไทรทอง สกร.อำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-12
จำนวนผู้เข้าชม :219
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา08.00น. ณ.บริเวณหน้าเสาธงที่ทำการปกครองอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2023-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :222
ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 โดย นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอปากคาด จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวัน สันติภาพสากล 2566 ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ห้องประชุม สกร.อำเภอปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :180
วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. นางมณีนุช วัดทอง ผอ สกร.อำเภอปากคาด พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอปากคาด เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมเดอะวันคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :226
วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น. นางมณีนุช วัดทอง ผอ สกร.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอปากคาด ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)โดยร่วมกันปลูกไม้ผล เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :179
วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น. นางมณีนุช วัดทอง ผอ สกร.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอปากคาด ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)โดยร่วมกันปลูกไม้ผล เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :190
วันที่ 7 กันยายน 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผอ สกร.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอปากคาด เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่ โดยนำกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การทำขนมโดนัทจิ๋ว และกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ออกให้บริการ ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ 4 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :198
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปากคาด ได้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดยั้ง และลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในพื้นที่พัฒนาและเพิ่มประสิธิภาพบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :204
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 ศกร.ตำบลสมสนุก ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชนในการอบรมประชาชน ที่ ศกร.ตำบลสมสนุก
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :191
วันที่ 4 กันยายน 2566 สกร.อำเภอปากคาด ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน ศส.ปชต.ตำบลปากคาด โดยคณะกรรมการจากส่วนกลาง กกต.ภาค8 และกกต.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :202
วันที่ 1 กันยายน 2566นางมณีนุช วัดทอง ผอ.สกร.อำเภอปากคาด พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอปากคาด เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ และจัดนิทรรศการ ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :191
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางสาววรุณี ท้าวดี เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2566)
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :189
ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก Infographic ดังนี้
โพสเมื่อ :2023-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :246
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด มอบหมายให้ นายพลวัฒน์ ยืนชีวิต ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 ณ.โรงแรมเจริญธานี
โพสเมื่อ :2023-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :278
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยนางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด มอบหมายให้ น.ส.วรุณี ท้าวดี บรรณารักษ์ชำนาญการ และนายสมนึก นาลาดทา ครู กศน.ตำบล เป็นวิทยากรแนะแนวการฝึกอาชีพ (การทำหมูปิ้งสมุนไพร) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอปากคาด รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอปากคาด(หลังเก่า) อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-05-03
จำนวนผู้เข้าชม :270
วันที่ 27 เมษายน 2566 กศน.อำเภอปากคาด ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ กศน.อำเภอเซกา กศน.อำเภอศรีวิไล และ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จัดโครงการสัมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา (แบบไต่ระดับ) ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ ณ.ห้องประชุม กศน.อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-05-03
จำนวนผู้เข้าชม :278
นที่ 26 เมษายน 2566 โดยนางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด มอบหมายให้ น.ส.วรุณี ท้าวดี บรรณารักษ์ชำนาญการ พร้อมด้วยนายธนุสรณ์ เหมืองทอง ครูอาสาสมัครฯ และนายสมนึก นาลาดทา ครู กศน.ตำบล เป็นวิทยากรแนะนำแนวทางการศึกษานอกระบบ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอปากคาด รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอปากคาด(หลังเก่า) อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-05-03
จำนวนผู้เข้าชม :268
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นำโดยนางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่ ครู สังกัด กศน.อำเภอปากคาด และนายธนุสรณ์ เหมืองทอง ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม
โพสเมื่อ :2023-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :290
วันที่ 16-19 มีนาคม นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปาคาด นำคณะครูและนักกีฬาวอลเลย์บอลนักศึกษาหญิง ทีมตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ระดับประเทศ ในวันที่ 16-19 มีนาคม ณ.สนามกีฬาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ.สนามกีฬาองค์กรบริหารส่นตำบลสระแก้ว โดยทีมวอลเลย์บอลหญิงได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
โพสเมื่อ :2023-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :284
วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ #พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ ดังนี้ นางณิชชา คำชมภู ผอ.กศน.อำเภอเซกา นางปิยะพร เชื้อคำเพ็ง ผอ.กศน.อำเภอโซ่พิสัย นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ ครู คศ.๒ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :289
นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายธนุสรณ์ เหมืองทอง ครู อาสา จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ณ.บ้านเวินโดน อ.ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :294
นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายปัญญา ศรีมังคละ ครูกศน.ตำบลนากั้ง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ณ.กศนตำบลนากั้ง
โพสเมื่อ :2023-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :303
นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นาย วีรพงษ์ ใจบุญ ครูกศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมขยายผลจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ ของนักศึกษากศน.ตำบลสมสนุก
โพสเมื่อ :2023-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :285
นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายสมนึก นาลาดทา ครูกศน.ตำบลปากคาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
โพสเมื่อ :2023-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :286
นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นางสาว จินดานุช ขุ่ยคำมี ครูกศน.ตำบลนาดง จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมขยายผลจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”ของนักศึกษา กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2023-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :273
วันที่ 28ก.พ.66 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ คณะครู กศน ตำบลและ นักศึกษาเข้าร่วมมหกรรมสุขภาพและกีฬาต้านยาเสพติด ภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ รร.ชุมชนบ้านสมสนุก ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :288
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก และ นางสาวจินดานุช ขุ่ยคำมี ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูผลิตใหม่(Field Day) ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ด้านเกษตรผสมผสาน นายประเทือง ปรีชา หมู่ 8 บ้านพรสวรรค์ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-02-23
จำนวนผู้เข้าชม :320
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.อำเภอปากคาด นำโดย นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด มอบหมายให้คณะครู คือ นางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่ และนางสาว นงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์ จัดการเรียนการสอน พบกลุ่มนักศึกษา พร้อมรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาระดับมัธยามศึกษาตอนปลาย ณ.กศน.ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :294
วันที่ 7-10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 ณ จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ :2023-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :295
วันที่ 17-18พฤศจิกายน 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้บุคลากร จัดโครงการค่ายทักษะวิชาการ ของนักศึกษา กศน .อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2022-11-21
จำนวนผู้เข้าชม :393
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้บุคลากร จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ณ วัดทุ่งสว่างวารี ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-11-20
จำนวนผู้เข้าชม :389
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศนอำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอปากคาด จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น 1อำเภอ1อาชีพ กระเพาะไม้พันธุ์พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้
โพสเมื่อ :2022-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :481
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กศน.ปากคาด นำโดย นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมคณะครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 มิกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :489
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 นางสาวอมราภรณ์ หอมดวง ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอปากคาด ได้รับมอบหมายจากนายประเวช เหล่าประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาการเขียนบทความและการสร้างภาพ โครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (TKP) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ :2022-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :478
ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 คณะครูกศน.อำเภอปากคาด ได้รับมอบหมายจาก นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ให้นำ นักศึกษา กศน.ปากคาด เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับ นักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฬาเพื่อวิทยาศาสตร์และสังคม และโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2022-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :495
ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2565 นางสาวอมราภรณ์ หอมดวง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอปากคาด เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2565 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 147 คน
โพสเมื่อ :2022-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :475
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ใจบุญ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมสัมมนาทบทวนผลการสร้างผลเมืองตามหลัรกสูตร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โพสเมื่อ :2022-08-11
จำนวนผู้เข้าชม :473
วันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่ ตำแหน่งครู และนางสาวอมราภรณ์ หอมดวง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน.อำเภอปากคาด ได้เข้าร่วมโครงการ อบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 171/กทม.17 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ :2022-08-11
จำนวนผู้เข้าชม :458
วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 กศน.อำเภอปากคาด นำโดยนางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด พร้อมคณะครู บุคลากร และนักศึกษา จัดโครงการ
โพสเมื่อ :2022-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :552
วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ บุคลากรกศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมงานปากคาดเกษตรเฟสติวัล
โพสเมื่อ :2022-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :520
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศนอำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก ครูกศน.ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
โพสเมื่อ :2022-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :504
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้หมอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ใจบุญ ครู กศน.ตำบล กศน จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การเลี้ยงหม่อนไหม
โพสเมื่อ :2022-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :522
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้หมอบหมายให้ น.ส.พวงแก้ว ภูแล่นคู่ นายทะเบียน และ นายพลวัฒน์ ยืนชีวิต ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การจัดทำแปนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ONLINE ให้กับครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :510
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอปากคาด ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมวางแผนปรึกษาหารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2022-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :484
วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศนอำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายธนุสรณ์ ครูอาสา และ นายสมนึก นาลาดทา ครูกศน.ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ณ กศน.ตำบลปากคาด
โพสเมื่อ :2022-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :504
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาวอมราภรณ์ หอมดวง เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปากคาด ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน 1.นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด 2. นายสุภากร ทำเนาว์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลปากคาด 3. นางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่ครู กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2022-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :508
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอปากคาด โดย นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด และบุคลากร รับการประเมินการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่น จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :526
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้หมอบหมายให้ น.ส.พวงแก้ว ภูแล่นคู่ ครู และ น.ส.จินดานุช ขุ่ยคำมี ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมออกหน่วยแพทย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดบึงกาฬ ณ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ม.7 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :500
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนายการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ บุคลากรอำเภอปากคาดพร้อมกับกับภาคีเครืื่อข่าย ร่วมจัดทำโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ของนักศึกษาอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2022-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :517
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอปากคาด จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดย นายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมกิจกรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น (วันผลไม้ และบั้งไฟปากคาด) ในการนี้ ต้องขอขอบพระคุณ นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ที่ให้ความอนุเคราะห์ บุคลากร และรถส่งเสริมการอ่าน และขอขอบคุณ ผอ.ณิชยา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ /ผอ.จรูญรัตน์ กศน.อำเภอบุ่งคล้า ที่ให้ความอนุเคราะห์ บุคลากร มา ณ ที่นี้
โพสเมื่อ :2022-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :534
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายธนุสรณ์ เหมืองทอง นายสมนึก นาลาดทา จัดโครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ณ.กศน.ตำบลปากคาด
โพสเมื่อ :2022-05-26
จำนวนผู้เข้าชม :564
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายธีร์ธวัช สุตเดช ครูกศน.ตำบล /กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และนายชัยณรงค์ งอยกุดจิก ครู กศน.ตำบล /กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและ ผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ :2022-05-27
จำนวนผู้เข้าชม :573
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่ ตำแหน่ง ครู และนางสาวอมราภรณ์ หอมดวง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2565 ด้วยโปรแกรม ITW51 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-05-25
จำนวนผู้เข้าชม :693
วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นางสาววรุณี ท้าวดี เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรพับผ้าขนหนูเป็นของเล่น
โพสเมื่อ :2022-05-25
จำนวนผู้เข้าชม :555
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวอมราภรณ์ หอมดวง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมายจาก นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการการอบรมวิทยากรแกนนำตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเดอ ไพรม์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ :2022-05-20
จำนวนผู้เข้าชม :561
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด และบุคลากร กศน.อำเภอปากคาด ร่วมกับ โรงพยาบาลอำเภอปากคาด จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ หอประชุมอำเภอปากคาด (หลังเก่า) และได้รับการตรวจเยี่ยม จาก สสจ.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-05-15
จำนวนผู้เข้าชม :541
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางสาวอมราภรณ์ หอมดวง ครูผู้ช่วย และนายวีระพงษ์ ใจบุญ ครู กศน.ตำบล ได้รับมอบหมายจาก นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ห้องประชุมภูทอก) ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-05-15
จำนวนผู้เข้าชม :556
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม
โพสเมื่อ :2022-05-15
จำนวนผู้เข้าชม :547
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้มานิเทศ กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาส 1 -2 ของ กศน.อำเภอปากคาดและให้คำแนะนำ ในการปฎิบัติงาน ในไตรมาส 3-4
โพสเมื่อ :2022-05-08
จำนวนผู้เข้าชม :546
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายสมนึก นาลาดทา ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมการประชุม การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยผ่านโปรแกรม Zoom clound meeting จากกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :563
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอปากคาด นำโดย นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด พร้อมคณะครู บุคลากร จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :554
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด และ น.ส.พวงแก้ว ภูแล่นคู่ เข้าร่วมประชุมพร้อมรับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การจัดการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ.ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :569
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ/เลื่อนวิทยฐานะชำนานการพิเศษสายงานบริหารการศึกษา
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :612
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายสมนึก นาลาดทา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :570
วันที่ 14 มกราคม 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก ครู กศน.ตำบลโนนศิลา จัด
โพสเมื่อ :2022-01-17
จำนวนผู้เข้าชม :598
ในวันที่ 14 มกราคม 2565 นางมนีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นางสาวอมราภรณ์ หอมดวง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ออกนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม ของ กศน.ตำบลนาดง (บ้านดาลบังบด) ในการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ มีผู้เข้าร่วม 23 คน
โพสเมื่อ :2022-01-17
จำนวนผู้เข้าชม :585
ในวันที่ 14 มกราคม 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่ตำแหน่ง ครู ออกนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม ของ กศน.ตำบลหนองยอง บ้านบะยาวเหนือในการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ มีผู้เข้าร่วม 20 คน
โพสเมื่อ :2022-01-17
จำนวนผู้เข้าชม :620
ในวันที่ 14 มกราคม 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่ตำแหน่ง ครู ออกนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม ของ กศน.ตำบลหนองยอง บ้านเจริญสว่าง ในการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ มีผู้เข้าร่วม 20 คน นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะ
โพสเมื่อ :2022-01-17
จำนวนผู้เข้าชม :599
ในวันที่ 14 มกราคม 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นางสาวอมราภรณ์ หอมดวง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ออกนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม ของ กศน.ตำบลนาดง บ้านโนนสำราญ ในการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ มีผู้เข้าร่วม 20 คน นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะ
โพสเมื่อ :2022-01-17
จำนวนผู้เข้าชม :644
วันที่ 13 มกราคม 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ใจบุญ ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ จำนวน40 คน
โพสเมื่อ :2022-01-17
จำนวนผู้เข้าชม :588
วันที่ 13 มกราคม 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่ ตำแหน่ง ครู ออกนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม ของ กศน.ตำบลปากคาด ในการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ มีผู้เข้าร่วม 30 คน
โพสเมื่อ :2022-01-17
จำนวนผู้เข้าชม :603
ในวันที่ 13 มกราคม 2565 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นางสาวอมราภรณ์ หอมดวง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ออกนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม ของ กศน.ตำบลนากั้ง ในการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ มีผู้เข้าร่วม 20 คน นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะ
โพสเมื่อ :2022-01-17
จำนวนผู้เข้าชม :583
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 กศน.ตำบลโนนศิลา โดยนายชัยณรงค์ งอยกุดจิก ครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อนพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โพสเมื่อ :2022-01-07
จำนวนผู้เข้าชม :617
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 กศน.ตำบลหนองยอง โดย น.ส.นงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อนพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2022-01-07
จำนวนผู้เข้าชม :621
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด นำโดยบรรณรักษ์และคณะครู จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2022-01-07
จำนวนผู้เข้าชม :617
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ใจบุญ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ระดับอำเภอ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :638
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ใจบุญ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 ณ.ห้งประชุมที่ว่าการอำเภปากคาด
โพสเมื่อ :2023-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :637
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้นายวีระพงษ์ใจบุญ เข้าร่วมเป็นกรรมการ กกต.ท้องถิ่นตำบลนาดง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ การเลือกตั้ง ทุกหน่วย ใน อบต.นาดง อำเภอปากคาด และร่วมรวมคะแนนการเลือกตั้ง ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :647
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา นางมณีนุชวัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด พร้อมคณะครู กศน.ปากคาด ต้องรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐาน กศน.ตำบลจาก กศน.อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร เข้าเยี่ยมชม กศน.ตำบล 5ดีพรีเมี่ยม กศน.ตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :683
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางมณีนุชวัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด พร้อมคณะครู กศน.ปากคาด ได้ร่วมเดินทางไปส่งครู เอกพล วอนอก ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ.กศน.อำเภอเมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-11-23
จำนวนผู้เข้าชม :689
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายสมนึก นาลาดทาครู.กศน.ตำบล ออกปฏิบัติการเฝ้าระวังปัญหา ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเทศกาลวันลอยกระทง โดยร่วมกับปกครองอำเภอปากคาด ณ.บริเวณพื้นที่อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :682
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ ครูกศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ.เวทีกลางลานพญานาค อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :660
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้คณะครู กศฯ.อำเภอปากคาด นำต้นกฐินของ กศน.อำเภอปากคาด ไปส่งมอบให้กับกองนำนวยการจัดงานกฐินสามัคคี บริเวณที่ว่าการอำเภอปากคาด เพื่อสมทบทุนและนำไปทอดถวายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ.วัดศรีบุญเรือง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :721
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้คณะครู กศฯ.ปากคาด นำนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ณ.โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-11-19
จำนวนผู้เข้าชม :628
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางมณีนุชวัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมการประชุม ชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบกับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.และคณะ และมีการถ่ายทอดสดทางเพจเฟชบุ๊ค ETV จากอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โพสเมื่อ :2021-11-19
จำนวนผู้เข้าชม :666
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางมณีนุชวัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายธนุสรณ์ เหมืองทอง ครูอาสาสมัคร เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เดือนหงานริมฝั่งโขงที่ปากคาด ณ.ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-11-16
จำนวนผู้เข้าชม :637
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 นางมณีนุชวัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วย น.ส.วรุณีท้าวดี บรรณารักษ์ชำนานการ และ น.ส.พวงแก้ว ภูแล่นคู่ ครู คศ.1 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ.ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-11-16
จำนวนผู้เข้าชม :653
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา นางมณีนุชวัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบล ทั้ง 6 ตำบล เข้าร่วมอบรมโครงการดำเนินการส่งเสริมเครือข่ายซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่ดป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง พร้อมด้วยประธาน ศส.ปชต ทั้ง 6 ตำบล โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดบึงกาฬ ณ.ห้องประชุม สิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-11-16
จำนวนผู้เข้าชม :620
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้นายธนุสรณ์ เหมืองทอง ครูอาสาสมัคร และนายสมนึกนาลาดทา ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานกศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-11-16
จำนวนผู้เข้าชม :626
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. นางมณีนุชวัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 ณ.ห้งประชุมสภาเทศบาลตำบลปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-11-16
จำนวนผู้เข้าชม :651
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางมณีนุชวัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้เข้าร่วมกระประชุมรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)และข้อมูลพื้อฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับอำเภอ ประจำปี 2564 ร.ห้องประชุมปากยิ้ม ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-11-16
จำนวนผู้เข้าชม :643
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปากคาด ทำกิจกรรม ตามโครงการ
โพสเมื่อ :2021-08-26
จำนวนผู้เข้าชม :750
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ปากคาด ได้มอบหมายให้ นางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่ ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมสัมมมนาออนไลน์ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระบรมกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงาน กศน.
โพสเมื่อ :2021-08-23
จำนวนผู้เข้าชม :733
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ปากคาด ได้มอบหมายให้ นายพลวัฒน์ ยืนชีวิต ครูผู้สอนคนพิการ และนายวีระพงษ์ ใจบุญ ครู กศน.ตำบลนำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนและประชาชนขับเคลื่อนกลไก ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ โดยเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ google Meet นักศึกษาจำนวน 5 คน สถานที่ห้องประชุม กศน.อำเภอปากคาด จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-08-23
จำนวนผู้เข้าชม :689
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ปากคาด พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลปากคาด แห่งที่2 จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2021-08-23
จำนวนผู้เข้าชม :918
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล จัดโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อต้านภัยยาเสพติดของนักศึกษา กศน.ปากคาด ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ กศน.ตำบลปากคาด/กศน.ตำบลโนนศิลา/กศน.ตำบลนากั้ง/กศน.ตำบลนาดง/กศน.ตำบลหนองยอง/กศน.ตำบลสมสนุก
โพสเมื่อ :2021-08-23
จำนวนผู้เข้าชม :703
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ปากคาด พร้อมด้วย บุคลากร ดำเนินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 และกิจกรรม“ล้านเมล็ดพันธุ์ กศน.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว ณ กศน.อำเภอปากคาด และห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-08-23
จำนวนผู้เข้าชม :747
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นางมณีนึช วัดทอง ผอ. กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วยบุคลากร รับการนิเทศ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ โดย นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมมายให้นายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกลุ่มงานตรวจสอบภายใน,กลุ่มงานแผนงานและโครงการ และกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินการศึกษา ดำเนินการลงพื้นที่ตามโครงการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตราฐานการควบคุมภายในหน่วยงานในสังกัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่จริง การจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ พร้อมทั้งนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ณ. กศน.อำเภอปากคาด และกศน.ตำบล ในสังกัดทั้ง 6 ตำบลดังนี้ -กศน.ตำบลสมสนุก -กศน.ตำบลหนองยอง -กศน.ตำบลนาดง -กศน.ตำบลโนนศิลา -กศน.ตำบลปากคาด -กศน.ตำบลนากั้ง
โพสเมื่อ :2021-08-22
จำนวนผู้เข้าชม :726
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วย นางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่ ตำแหน่ง ครู และ นายธนุสรณ์ เหมืองทอง ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-08-21
จำนวนผู้เข้าชม :729
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักศึกษา กศน.ปากคาด ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ กศน.ตำบลปากคาด/กศน.ตำบลโนนศิลา/กศน.ตำบลนากั้ง/กศน.ตำบลนาดง/กศน.ตำบลหนองยอง/กศน.ตำบลสมสนุก
โพสเมื่อ :2021-08-21
จำนวนผู้เข้าชม :685
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายธนุสรณ์ เหมืองทอง ครูอาสาสมัครฯ และนายสมนึก นาลาดทา ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อประเมินคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2564 ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี2564 รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม อบต.ปากคาด ต.ปากคาด จ.บึงกาฬ จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2021-08-21
จำนวนผู้เข้าชม :660
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ ครูธนุสรณ์ เหมืองทอง ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุการณ์เริ่มป่วย (Quarantine )ศูนย์พักคอย (Community Isolotion) ณ ห้องประชุมปากยิ้ม ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2021-08-21
จำนวนผู้เข้าชม :667
วันที่ 31กรกฎาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล จัดโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษา กศน.ปากคาด ณ กศน.ตำบลปากคาด/กศน.ตำบลโนนศิลา/กศน.ตำบลนากั้ง/กศน.ตำบลนาดง/กศน.ตำบลหนองยอง
โพสเมื่อ :2021-08-21
จำนวนผู้เข้าชม :687
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ของนักศึกษา กศน.ปากคาด ณ กศน.ตำบลปากคาด/กศน.ตำบลโนนศิลา/กศน.ตำบลนากั้ง/กศน.ตำบลนาดง/กศน.ตำบลหนองยอง
โพสเมื่อ :2021-08-21
จำนวนผู้เข้าชม :730
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปากคาด จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทำกิจกรรมจิตอาสาฯ ทำความสะอาดและปกลูกต้นไม้ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2021-07-28
จำนวนผู้เข้าชม :752
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางมณีนุช วัดทอง ได้เข้าร่วมโครงการ
โพสเมื่อ :2021-07-28
จำนวนผู้เข้าชม :712
วันที่​ 5​ กรกฎาคม​ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ​ และนางสาวจินดานุช​ ขุ่ยคำมี​ ครู​ กศน.ตำบล​ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฎิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้(เอามื้อสามัคคี)​ตามโครงการ​ โคก​ หนองนา​โมเดล​ ณ​ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดาลบังบด ตำบลนาดง​ อำเภอปากคาด​ จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-07-06
จำนวนผู้เข้าชม :691
วันที่1-2​ กรกฎาคม​ 2564 กศน.อำเภอปากคาด​ จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนในการอบรมวิทยากรแกนนำ(ครู​ ค) หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ ทั้งหมด 6 เรื่อง ดังนี้ 1.Digital literacy 2.MICROSOFT WORD 3.MICROSOFT POWERPOINT 4.MICROSOFT EXCEL 5.Google form 6.Google studio กศน.อำเภอปากคาด​ ได้รับเกียรติจาก​ ท่านศึกษานิเทศก์​ สพป.บึงกาฬ​ และนายมาโนช​ แก้วเพียท้าว​ นักวิชาการ​ กศน.จังหวัดบึงกาฬและทีมงาน​ เป็นวิทยากรอบรมตลอดหลักสูตร
โพสเมื่อ :2021-07-06
จำนวนผู้เข้าชม :690
วันที่​ 23-25 มิถุนายน​ 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วย​ นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ/นางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ข้าราชการครู​ /นายวีระพงษ์​ ใจบุญ​ และนางสาวนงค์ลักษณ์​ บุญญาพิทักษ์​ ครู​ กศน.​ ตำบล​ นำนักศึกษา​ กศน.ปากคาด​ เข้าร่วมโครงการขยายผลจิตอาสาและพัฒนาทักษะวิชาการ​ โดย​ กศน.อำเภอปากคาด​ เป็นตัวแทนระดับจังหวัดบึงกาฬ​ เข้า​แข่งขัน กิจกรรม 1.การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 2.การแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ 3.การแข่งขันทักษะถ้าคุณแน่​อย่าแพ้​ กศน. ณ​ กศน.ตำบลโนนสูง​ อำเภอเมือง​ จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2021-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :698
วันที่​ 23- 24มิถุนายน​ 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้เข้านำบุคลากร​ เข้าร่วมประชุม​และจัดนิทรรศการ​ เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น​ ระดับจังหวัด​ ประจำปี​ 2564​ ณ​ บ้านพรสวรรค์​ ตำบลโนนศิลา​ อำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :701
วันที่​ 23​ มิถุนายน​ 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายธนุสรณ์​ เหมืองทอง ครู​ อาสาสมัคร​ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอปากคาด​ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการปฎิบัติงานการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับพื้นที่​ ณ​ ห้องประชุมปากยิ้ม​ ชั้น2​ อำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :908
วันที่​ 21-22​ มิถุนายน​ 2564​ กศน.อำเภอปากคาด​ จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและแข่งขันทักษะวิชาการ​ ภาคเรียนที่1/2564​ กิจกรรมมีดังนี้ 1.การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 2.การแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ 3.การแข่งขันทักษะถ้าคุณแน่​อย่าแพ้​ กศน. โดยกิจกรรม​วันที่21 มิถุนายน2564​ จัดที่​กศน.ตำบลทั้ง6แห่ง​ และวันที่​ 22​ มิถุนายน2564​ จัดที่​ หอประชุมอำเภอปากคาด​ ได้รับเกียรติจาก​ นายอำเภอปากคาด​ เป็นประธานเปิดโครงการ​ วิทยากรจาก​ โรงเรียนเทศบาลปากคาด และ​โรงเรียนสุทธิสิรโสภา​ จำน​วน​7​คน
โพสเมื่อ :2021-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :802
วันที่18​ มิถุนายน​ 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายสมนึก​ นาลาดทา​ ครู​ กศน.ตำบล​ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่าง​ แผนพัฒนาท้องถิ่น​ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่​ 3​ พ.ศ.2564​ ณ​ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :859
วันที่16-17มิถุนายน​ 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้ครู​ กศน.ทั้ง6ตำบล​ จัดโครงการอบรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์และจัดกิจกรรมขยายผลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ​ ของนักศึกษา​ กศน.ปากคาด​ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการทำงานเป็นทีมมีจิตสาธารณะและจิตอาสา​ กลุ่มเป้าหมายตำบลละ20คน
โพสเมื่อ :2021-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :776
วันที่​ 17 มิถุนายน 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบให้ นายธนุสรณ์ เหมืองทอง​ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการ ปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง กิจกรรมถ่ายทอดความรู้าสู่ชุมชน​ ณ​ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร​(ศพก)​ประจำตำบลปากคาด(บ้านโนนยาง​ หมู่10)​ จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-06-18
จำนวนผู้เข้าชม :738
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้นางสาววรุณี​ ท้าวดีบรรณารักษ์ชำนาญการและนางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่ เข้าร่วมประชุมการดำเนินกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. และเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการน 2564 เข้าร่วมประชุมการดำเนินกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. และเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
โพสเมื่อ :2021-06-18
จำนวนผู้เข้าชม :1062
วันที่​ 4-5​ มิถุนายน 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วย​ ข้าราชการ​ พนักงานราชการ​ ได้เข้าร่วมโครงการอบรม​ หลักสูตรจิตอาสา​ ของสำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ ณ​ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ โดยมีบุคลากรทางการศึกษา​ของสำนักงาน​ กศน.เข้าร่วม​ จำนวน​ 130 คน​ เพื่อให้บุคลากรได้ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์​ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ​ โครงการพระราชดำริ และหลักการทรงงาน​ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีความปรองดองสมานฉันท์​ มีความเข้าใจร่วมกัน​ เกิดความสมัครสมานสามัคคี​เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน​ สามารถนำความรู้ความเข้าใจ​ ไปต่อยอดในชุมชนต่อไปได้
โพสเมื่อ :2021-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :735
วันที่ 20 พ.ค. 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ใจบุญ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน​ จังหวัดบึงกาฬ ณ.ศพก.ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ.
โพสเมื่อ :2021-05-20
จำนวนผู้เข้าชม :812
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นางสาววรุณี​ ท้าวดีบรรณารักษ์ชำนาญการพร้อมด้วย​ ข้าราชการ​ครู ครู​กศน.ตำบล นำนักศึกษา กศน. ประชาชนทั่วไป​ เข้าร่วมโครงการวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดกิจกรรม​ดังนี้ -นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ -กิจกรรมลงนามถวายพระพร -กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านประจำปี​ 2564 -กิจกรรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับหนังสือพระราชนิพนธ์ - กิจกรรมค้นคว้าบันทึกการอ่าน​ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :1324
วันที่​ 1​ เมษายน 2564 เวลา​ 09.00​ น. นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน​ ครั้งที่4​ / 2564​ หัวหน้าส่วนราชการ​ ทุกส่วน​ ของอำเภอปากคาด​ ณ​ ห้องประชุม​องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา​ อำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :925
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ มอบหมาย ให้ นางสาวสินาภรณ์ สุขเรื่อย ครูผู้ช่วย กศน.ปากคาดเข้า และ นางสาวอุไรวรรณ ปะวิเศษ ผู้นำชุมชน ภาคประชาชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของกัญชาและกัญชง ที่ได้รับการยกเว้น จากการเป็นยาเสพติด ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ ณ อำเภอเมือง. จังหวัดปราจีนบุรี
โพสเมื่อ :2021-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :1042
วันที่​ 3​0​ มีนาคม​ 2564 เวลา​ 09.00​ น. นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้ร่วมต้อนรับ​ นายธนากร​ ดอนเหนือ​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ​ และคณะ​ ณ​ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ​ และ​เวลา​13.00​ น.​ท่านได้ลงพื้นที่​ ตรวจราชการที่​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ ได้ให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการอบรมการจัดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล​ IEP Online ให้กับครูผู้สอนคนพิการ​ พร้อมมอบวุฒิบัตร​ ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น2​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :786
วันที่​ 29​ มีนาคม​ 2564 นายประเวช​ เหล่าประเสริฐ​ ผอ.สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ ได้มอบหมายให้​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.ปากคาด​ พร้อมด้วย​ นางสาวดวงพร​ นันทะเสนา​ นักตรวจสอบภายใน​ และนางสาวประไพพร ไกรรัตน์​ นักวิชาการพัสดุ​ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดบึงกาฬ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564​ ณ.ห้องประชุมสิรินธรวัลลี​ ชั้น4​ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :885
วันที่อังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่ นายทะเบียน และนายพลวัฒน์ ยืนชีวิต ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ONLINE ให้กับครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :743
วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาดได้มอบให้ คณะครู​ กศน.ปากคาดและ คณะกรรมการ​ ศส.ปชต.​ ตำบลละ2คน​เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ืทรงเป็นประมุข​ โดยมีนายประเวช​ เหล่าประเสริฐ​ ผอ.สำนักงาน​กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ เป็นประธานเปิดโครงการฯ​ ณ​ ห้องคอนเวชั้นฮอลล์โรงแรมเดอะวัน​ อำเภอเมืองบึงกาฬ​ จัดโดย​ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ​
โพสเมื่อ :2021-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :825
วันที่ 22 มีนาคม 2564 กศน.ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมมหกรรมกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส์ Phuthani ONIE Games” ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส์ Phuthani ONIE Games” ครั้งที่ 6 จำนวน 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี, เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, และจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โพสเมื่อ :2021-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :828
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาดใด้มอบให้ นายวีระพงษ์ ใจบุญ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่(Fiejd Day) อำเภอปากคาด ณ.ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย บ้านโนนถวัลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :829
วันที่​ 5​ มีนาคม​ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ พร้อมด้วยนางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ, นางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย​และนายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาสมัครฯ​ เข้าประชุมชี้แจ้งสนามสอบ​การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน​ (n-net)​non- Formal.​Education.​ Test: n-net.. ครั้งที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2563​ ณ​ ห้องประชุม ชั้น2​ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :770
วันที่​ 4-5​ มีนาคม​ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้​ บุคลากรจัดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ n-net.​ภาคเรียนที่​2/2563​ ( เป้าหมายวันละ​50คน) ณ​ กศน.อำเภอปากคาด​ โดยกิจกรรมแบ่งตามฐานการเรียนรู้​ 5​ ฐาน​ วิทยากรเป็น​บุคคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2021-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :892
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ใจบุญ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานบุญมหาชาติประจำปี 2564 ณ.วัดสระแก้ว ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :738
วันที่​ 24​ -​25 กุมภาพันธ์​ 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วย​ นางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่, นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วย​ และนายวีระพงษ์​ ใจบุญ​, นายชัยณรงค์​ งอยกุดจิก, นางสาวจินดานุช​ ขุ่ยคำมี​ ครู​กศน.ตำบล​ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ พุทธศักราช​ 2551​ (รายวิชาเลือก)​ ภาคเรียนที่2/2563​ ปีการศึกษา​ 2563​ ณ​ห้องประชุม​สำนักงาน​ ชั้น2 สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​
โพสเมื่อ :2021-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :831
วันที่​ 17, 19​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมาย ให้ นายวีระพงษ์ ใจบุญ​ ครู​ กศน.ตำบล​ นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วย, นางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย, นางสาวนงค์ลักษณ์​ บุญญาพิทักษ์​ ครู​ กศน.ตำบล เข้าร่วม เป็นวิทยากรดำเนินงาน ร่วมกับ ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 2103 สังกัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ในโครงการ การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ณ​ วัดใหม่บูรพาสุการาม​ บ้านนาดงน้อย​ และ โรงเรียนบะยาวคุรุราษฎร์นุเคราะห์​ ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 15:17 love.manee กิจกรรม​วันที่​ 17​ กุมภาพันธ์​ 2564​ ที่วัดใหม่บูรพาสุการาม​ บ้านนาดงน้อย
โพสเมื่อ :2021-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :872
วันที่​ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ ได้นำ​ ผลิตภัณฑ์​ กศน.พรีเมี่ยม​ ผ้าหมักโคลน​ตำบลโนนศิลา​ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ​ และแสดงสินค้า​ ผลิตภัณฑ์​ กศน.พรีเมี่ยม​ ของ​ สนง.กศน.จังหวัดหนองคาย, สนง.กศน.อุดรธานี, สนง.จังหวัดหนองบัวลำภู, สนง.กศน.จังหวัดเลย​ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ​ กศน.พรีเมี่ยม​ ประจำปี​ 2564​ สำนักงาน​กศน.กลุ่มภูธานี ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น2​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-18
จำนวนผู้เข้าชม :797
วันที่​ 14​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายสมนึก​ นาลาดทา​ ครู​ กศน.ตำบล​ เข้าร่วมเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนนักศึกษาร่วมกับปกครองอำเภอปากคาดเนื่องในวันวาเลนไทน์​ ณ​ สถานบันเทิง​ ร้านอาหาร​ รีสอร์ท​ ในอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2021-02-18
จำนวนผู้เข้าชม :774
วันที่​ 12​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมาย ให้ นายวีระพงษ์ ใจบุญ​ ครู​ กศน.ตำบล เข้าร่วม เป็นวิทยากรดำเนินงาน ร่วมกับ ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 2103 สังกัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ในโครงการ การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ณ​ โรงเรียนบ้านนาดง ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-12-01
จำนวนผู้เข้าชม :875
วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ครู​ กศน.ตำบลและครู​ศรช.​ ทั้ง​ 6​ ตำบลของ​ กศน.อำเภอปากคาดจัดโครงการ​จิตอาสา​ กศน.​ เราทำความดีด้วยหัวใจ​ ของนักศึกษา​ กศน.ปากคาด​ ร่วมกันทำความสะอาด​ และทาสี​ กศน.ตำบล​ วัด​ ศาลากลางบ้าน โดยมี​ นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วย, นางสาว​พวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย, นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาฯ​ เป็นผู้นิเทศ และร่วมกิจกรรม
โพสเมื่อ :2021-02-18
จำนวนผู้เข้าชม :774
วันที่​ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้บุคลากร​ ร่วมบริจาคโลหิต​
โพสเมื่อ :2021-02-18
จำนวนผู้เข้าชม :767
วันที่​ 8​ กุมภาพันธ์ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ข้าราชการ, ครูอาสาฯ, ครู​ กศน.ตำบล, ครู​ศรช​ฺ, และครูผู้สอนคนพิการ​ ของ​ กศน.อำเภอปากคาด​เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ​ ณ​ ห้องประชุมชั้น2​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​
โพสเมื่อ :2021-02-18
จำนวนผู้เข้าชม :960
วันที่​ 1-2​ กุมภาพันธ์ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ครู​ กศน.ตำบลและครู​ศรช.​ ทั้ง​ 6​ ตำบลของ​ กศน.อำเภอปากคาดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการป้องกันตนเองให้ห่างไกลเชื้อโรคไวรัสโคโรนา​2019​ ของนักศึกษา​ กศน.ปากคาด​ โดยมี​ นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วย, นางสาว​พวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย, นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาฯ​ เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-02-04
จำนวนผู้เข้าชม :837
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากคาด​ ประจำเดือน​ มกราคม​ 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาดง ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-04
จำนวนผู้เข้าชม :905
วันที่ 29 มกราคม 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.กศน.ปากคาด​ ได้ร่วมเป็นเกียรติ เปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ (กลุ่มอาชีพ) จัดโดย​ กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ​ และมอบหมายให้​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ, นายสมนึก​ นาลาดทา​ ครู​กศน.ตำบล​ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2021-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :906
วันที่​ 28 มกราคม 2564 นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ​ พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ ได้นำกิจกรรมห้องสมุดอำเภอเคลื่อนที่ของชาวตลาด​ ออกให้บริการที่​ ตลาดริมโขงอำเภอปากคาด​ โดยมีกิจกรรม​ ดังนี้ 1.อ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2.เกมส์ 3.ระบายสีตุ๊กตา 4.วาดภาพระบายสี มีประชาชน, ผู้ปกครองและเด็กให้ความสนใจ​ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
โพสเมื่อ :2021-01-29
จำนวนผู้เข้าชม :886
วันที่​ 28 มกราคม 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อม​ด้วย ข้าราชการ​ ครู​อาสาฯ​ ตัวแทนครู​กศน.ตำบล​ เข้าร่วมประชุม​ผู้บริหาร​ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ พนักงานราชการ และลูกจ้าง​สังกัดสำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น2​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​
โพสเมื่อ :2021-01-29
จำนวนผู้เข้าชม :748
วันที่​ 26 มกราคม 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วย​ และนายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาฯ​ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแผนงานเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการ​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น2​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​
โพสเมื่อ :2021-01-29
จำนวนผู้เข้าชม :1003
วันที่​ 21 มกราคม 2564 นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ​ พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ ได้นำกิจกรรมห้องสมุดอำเภอเคลื่อนที่ของชาวตลาด​ ออกให้บริการที่​ ตลาดริมโขงอำเภอปากคาด​ โดยมีกิจกรรม​ ดังนี้ 1.นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น 2.เกมส์ 3.ระบายสีตุ๊กตา 4.วาดภาพระบายสี มีประชาชน, ผู้ปกครองและเด็กให้ความสนใจ​ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
โพสเมื่อ :2021-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :947
วันที่​ 21- 27​ มกราคม 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายปัญญา​ ศรีมังคละ​ ครูกศน.ตำบล, นายเอกพล​ วอนอก​ ครู​ ศรช. จัดกิจกรรม​ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน​ วิชาชีพระยะสั้น​ (หลักสูตร​ 31​ ชั่วโมงขึ้นไป)​ วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์มีผู้ฝึกอบรม​ 12​ คน​ ณ​ กศน.ตำบลนากั้ง​ โดยมี​ นางสุรีรัตน์​ ไตรสูงเนิน​ เป็นวิทยากร และนางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :822
วันที่​ 13-20 มกราคม 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ ครู​กศน.ตำบล​ จัดกิจกรรม​ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน​ วิชาชีพระยะสั้น​ (หลักสูตร​ 31​ ชั่วโมงขึ้นไป)​ วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์มีผู้ฝึกอบรม​ 12​ คน​ ณ​ บ้านโป่งไฮ​ หมู่5 ตำบลสมสนุก โดยมี​ นางสุรีรัตน์​ ไตรสูงเนิน​ เป็นวิทยากร และนางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​, นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วยเป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :855
วันที่​ 25 ธันวาคม 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ครู กศน.ตำบล​ ทั้ง​ 6​ ตำบลจัดโครงการอบรมให้ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร​ มีผู้เข้าอบรม​ ตำบลละ​ 8​ คนรวมทั้ง​ 48​ คน​ โดยมีนางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ, นางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วย, และนายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครู​อาสาสมัคร​ฯเป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :911
วันที่​ 24 ธันวาคม 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ครูกศน.ตำบลปากคาดและตำบล​นากั้ง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีผู้เข้าอบรม​ ตำบลละ​ 13 คนรวมทั้ง​ 26 คน​ โดยมีนางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ​ และนายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครู​อาสาสมัคร​ฯเป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :888
วันที่​ 24 ธันวาคม 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ครูกศน.ตำบลโนนศิลาและตำบล​นาดง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการ เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง​ มีผู้เข้าอบรม​ ตำบลละ​ 13 คนรวมทั้ง​ 26 คน​ โดยมีนางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย ครู​ผู้ช่วยเป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :1122
วันที่​ 24 ธันวาคม 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ครูกศน.ตำบลสมสนุก​ และตำบล​หนองยอง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ​​ มีผู้เข้าอบรม​ ตำบลละ​ 13 คนรวมทั้ง​ 26 คน​ โดยมีนางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่ ครู​ผู้ช่วยเป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :813
วันที่​ 14 มกราคม 2564 นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ​ พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ ได้นำกิจกรรมห้องสมุดอำเภอเคลื่อนที่ของชาวตลาด​ ออกให้บริการ​ กิจกรรม​ ดังนี้ 1.นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น 2.เกมส์ 3.ระบายสีตุ๊กตา 4.วาดภาพระบายสี โดยมีผู้ปกครองและเด็กให้ความสนใจ​ และเข้ามาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
โพสเมื่อ :2021-01-15
จำนวนผู้เข้าชม :828
วันที่​ 5-12 มกราคม 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายสมนึก​ นาลาดทา​ ครู​กศน.ตำบล​ จัดกิจกรรม​ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน​ วิชาชีพระยะสั้น​ (หลักสูตร​ 31​ ชั่วโมงขึ้นไป)​ วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์มีผู้ฝึกอบรม​ 12​ คน​ ณ​ บ้านห้วยไม้ซอด​ ตำบลปากคาด​ โดยมี​ นางสุรีรัตน์​ ไตรสูงเนิน​ เป็นวิทยากร และนายธนุสรณ์​ เหมือง​ทอง ครูอาสาสมัครฯ เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-01-15
จำนวนผู้เข้าชม :882
วันที่​ 12​ มกราคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ รับการนิเทศ​การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย​ ของสำนักงาน​ กศน. จาก​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ ในงาน ตามนโยบายเร่งด่วน, งานการศึกษาพื้นฐาน, งานการศึกษาต่อเนื่อง, งานการศึกษาตามอัธยาศัย​ ณ​ กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2021-01-12
จำนวนผู้เข้าชม :886
วันที่​ 23​ ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ ครู​กศน.ตำบล​ /นางสาวกัญ​ญ์วรา ชัยจันทา ครู​ ศรช.​ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโครงการ​รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก​ ณ.กศน.ตำบลสมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรม​จำนวน​ 23​ คน โดยมี น.ส.อภิญญา กรดแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นวิทยากร​ และนางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่ เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2020-12-25
จำนวนผู้เข้าชม :837
วันที่​ 23​ ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายสมนึก​ นาลาดทา ครู​กศน.ตำบล​ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโครงการ​ให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา​ ณ.บ้าน ศรีรุ่งเรือง​ ผู้ร่วมกิจกรรม​จำนวน​ 23​ คน โดยมี น.สอภิญญา เวียงสิมา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นวิทยากร​ และนางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2020-12-25
จำนวนผู้เข้าชม :952
วันที่​ 23-26 ธันวาคม2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้รับมอบหมายจาก​ ผอ.สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ ให้เข้าร่วมประชุม(แทน)​โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน​ ณ​ โรงแรมเอเซีย​ ราชเทวี​ กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ :2020-12-25
จำนวนผู้เข้าชม :918
วันที่​ 22 ธันวาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.ปากคาด นำนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
โพสเมื่อ :2020-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :1227
วันที่​ 15​ ธันวาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ ซ้อมกีฬา​ กีฑา ทุกประเภท​ และกีฬาพื้นเมือง เพื่อคัดเลือกนักกีฬา​ ไปร่วมแข่งขันกีฬา​ กศน.เกมส์​ กลุ่มโซนโซ่เลียบโขง​ ในวันที่​ 17​ ธันวาคม​ 2563 ณ​ สนามกีฬาตำรวจภูธรบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :844
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ นำนักศึกษา​ กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์กลุ่มโซนโซ่เลียบโขง ประกอบด้วยอำเภอ บุ่งคล้า/ปากคาด/โซ่พิสัย/เมืองบึงกาฬ จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันระดับจังหวัดในวันที่. 22 ธันวาคม 2563​ ณ​ สนามกีฬาตำรวจภูธรบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :917
วันที่​ 15​ ธันวาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ ซ้อมกีฬา​ กีฑา ทุกประเภท​ และกีฬาพื้นเมือง เพื่อคัดเลือกนักกีฬา​ ไปร่วมแข่งขันกีฬา​ กศน.เกมส์​ กลุ่มโซนโซ่เลียบโขง​ ในวันที่​ 17​ ธันวาคม​ 2563 ณ​ สนามกีฬาตำรวจภูธรบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-12-15
จำนวนผู้เข้าชม :811
วันที่​ 5​ ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วย บุคลากร​ ร่วมทำบุญตักบาตร​ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ โดยทำบุญตักบาตรเช้า​ และ10.00​น.​ ร่วมพิธีบวงทรวงศาลหลักเมืองของอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-12-09
จำนวนผู้เข้าชม :853
วันที่​ 9 ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาดจัด โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข​ ของนักศึกษา​ กศน.อำเภอปากคาด​ ภาคเรียนที่​ 2/2563​ จำนวน​ 150​ คน​ โดยได้รับเกียรติจาก​ นายธนาวุฒิ​ ทองทวี​ นายอำเภอปากคาด​ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยาพิเศษ
โพสเมื่อ :2020-12-09
จำนวนผู้เข้าชม :1119
วันที่​ 3-4 ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ข้าราชการ​ พนักงานราชการ​ จ้างเหมาบริการ​ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง​ (SAR)​ประจำปีงบประมาณ​ 2563 ณ​ ห้องประชุม​ กศน.อำเภอปากคาด​
โพสเมื่อ :2020-12-08
จำนวนผู้เข้าชม :917
วันที่​ 4 ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ ครู​กศน.ตำบล​ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาและพิธีกรเปิด การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น​ ปากยิ้มเกมส์ครั้งที่​ 3​ ณ​ สนามกีฬาโรงเรียนสมสนุก​ อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-12-08
จำนวนผู้เข้าชม :779
วันที่​ 1 ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายปัญญา​ ศรีมังคละ ครู​กศน.ตำบล​ เข้าร่วมประชุม​ประะจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอปากคาด​ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง​ อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-12-08
จำนวนผู้เข้าชม :933
วันที่​ 1 ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ข้าราชการ​ ครูอาสาฯ​ ครู​กศน.ตำบล​ เข้าร่วมประชุม​ผู้บริหาร​ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการและลูกจ้าง​ สำนักงาน​กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ ณ.ห้องประชุมชั้น2​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-12-08
จำนวนผู้เข้าชม :778
วันที่​ 16​ -​18 พฤศจิกายน​ 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ​ ครู​กศน.ตำบล​ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของมุทไทยแลนด์2019​ รุ่นที่1​ ณ​ มุทไทยแลนด์แคมป์​ โรงแรมยูดีกรีนโอเทล ตำบลนาพู่​ อำเภอเพ็ญ​ จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2020-11-18
จำนวนผู้เข้าชม :1180
วันที่​ 16​ พฤศจิกายน​ 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้เข้ารับการประเมินผลเพื่อขอมีคุณวุฒิวูดแบดจ์ บุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ​ ขั้นความรู้ชั้นสูง​ (A.T.C)​ การตรวจขั้นที่5​ โดย​ นายวรัท​ พฤกษาทวีกุล​ เลขาธิการ​ กศน.​เป็นประธานในพิธีเปิด​ ณ​ ห้องประชุม​ชั้น1​ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา​ กทม.
โพสเมื่อ :2020-11-18
จำนวนผู้เข้าชม :1081
วันที่​ 2​ -​ 15 พฤศจิกายน​ 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​คณะครู กศน.อำเภอปากคาด​ ออกประชาสัมพันธ์​ รับสมัคร​ นักศึกษา​ กศน.​ ภาคเรียนที่​ 2/2563​ ในพื้นที่​ 6​ ตำบล​ รวม​ 64​ หมู่บ้าน​ ของอำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-11-11
จำนวนผู้เข้าชม :881
วันที่​ 9​ พฤศจิกายน​ 2563​ เวลา​ 09.00​ -​15.00 น. นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ ได้จัดประชุมบุคลากรสัญจร​ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคมและเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย​ ปีงบประมาณ​ 2564 ณ.​ กศน.ตำบลสมสนุก
โพสเมื่อ :2020-11-11
จำนวนผู้เข้าชม :1086
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ได้มอบหมายให้​ นายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาสมัครฯ​ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากคาด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-11-11
จำนวนผู้เข้าชม :1014
วันที่​ 1​ พฤศจิกายน​ ​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ บุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ ร่วมกิจกรรม​ วิ่ง​มินิมาราธอน​ 8​ สนาม​ 8​ อำเภอ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบึงกาฬ(สนามที่1)​ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ​ ณ​ ลานพญานาค​ อำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-11-11
จำนวนผู้เข้าชม :869
วันที่​ 31​ ตุลาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายสมนึก​ นาลาดทา​ ครู​กศน.ตำบล​ รับผิดชอบงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน​ นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง​ (พสน.)​ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฎิบัติงานติดตาม​ ดูแล​เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติ​ ในวันลอยกระทง​ ณ​ สถานประกอบการ​ สวนสาธารณะ รีสอร์ทและโรงแรม​ ในอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-11-11
จำนวนผู้เข้าชม :1024
วันที่​ 2 พ.ย. 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.ปากคาด​ และนางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย​ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคอีสานตอนบน จังหวัดบึงกาฬกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสิรินธารา โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-11-11
จำนวนผู้เข้าชม :790
วันที่​31​ ตุลาคม2563 นางมณีนุช​ วัดทอง พร้อมด้วย​ คณะครู​ กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าร่วมงานแข่งขันพายเรือประเพณีลอยกระทง​ ของ​อบต.สมสนุก​ โดยบุคลากร​ กศน.ปากคาดลงแข่งขันพายเรือ​เล็ก​ ชาย3​ หญิง2​ ณ​ ท่าน้ำวัดสว่างท่าวารี​ ตำบลสมสนุก​
โพสเมื่อ :2020-11-11
จำนวนผู้เข้าชม :836
วันที่​ 8 กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด และบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด จัดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด​ วิเคราะห์และส่งเสริมการอ่าน​ ของ​กศน.อำเภอปากคาด​ ในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ​ (8​กันยายน)​ ณ​ หอประชุมอำเภอปากคาด​ ได้รับเกียรติจาก​ นายธนาวุฒิ​ ทองทวี​ นายอำเภอปากคาดเป็นประธานเปิดโครงการ​ และชมนิทรรศการของศูนย์อาชีพชุมชน​ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีโรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม​ จำนวน​ 4​โรงเรียน​ได้แก่​ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร โรงเรียนเทศบาลปากคาด​ โรงเรียนเลิศปัญญา​ และโรงเรียนอนุบาลปากคาด​
โพสเมื่อ :2020-10-08
จำนวนผู้เข้าชม :952
วันที่​ 10 -​11 กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ บุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการวิจัยสำหรับบุคลากร​ กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ปีงบประมาณ​ 2563 โดยวิทยากร​ จาก​สถาบัน​กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ณ.ห้องประชุม​ กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :851
วันที่​ 2 -​3​ กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ บุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าอบรมการวิจัยสำหรับบุคลากร​ กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ปีงบประมาณ​ 2563 โดยวิทยากร​ จาก​สถาบัน​กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ณ.ห้องประชุม​ กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :924
วันที่​ 2 กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ​ ครั้งที่1/2563​ ณ.ห้องประชุมชั้น2​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :895
วันที่​ 1​ กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้คณะครู​ กศน.​ ซึ่งทำหน้าที่เลขาฯศูนย์​ ศส.ปชต.ตำบล​ พร้อมกรรมการ​ตำบลละ2​คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)​กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาปนะชาธิปไตยและการขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง​ ณ.ห้องสิรินธารา2​ โรงแรมเดอะวัน​ อำเภอเมือง​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :922
วันที่​ 1​ กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ​ ประจำเดือน​ สิงหาคม​2563​ ณ.โรงเรียนบ้านโนนเสถียร​ ตำบลโนนศิลา​ อำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :1089
วันที่​7-8​ สิงหาคม​ 2563 กศน.อำเภอปากคาด​ จัดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษา​ กศน.ปากคาด​ ภาคเรียนที่​1ปีการศึกษา​ 2563 โดยแบ่งจัดเป็น​ 2​แห่ง ได้แก่​ 1.ตำบลนากั้ง​ เป้าหมายเป็น​ผู้เรียนสูงอายุ​ จำนวน​ 50​ คน 2.ตำบลโนนศิลา​ ผู้เรียน​ 50​ คน รวมทั้งสิ้น​ 100​ คน
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :1162
วันที่​ 18-21สิงหาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยนางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ, นายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ​ ครู​ กศน.ตำบล, นายพลวัฒน์​ ยืนชีวิต​ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอบรม​และวิทยากรประจำหมู่ลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดบึงกาฬ​ ในโครงการจัดอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดบึงกาฬ​ ณ.​ สโรชารีสอร์ท​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :1278
วันที่​ 17-21สิงหาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ มอบหมายให้​ นายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาฯ, นายชัยณรงค์​ งอยกุดจิก​ ครู​ กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน​ กศน.​ กับมูลนิธิเอ็มโอเอไทยและ​ MOA international ณ​ ศูนบ์ฝึกและพัฒนาอาชีพราชฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร​ จังหวัดมุกดาหาร
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :1107
วันที่​ 14 สิงหาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยนางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ, นายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ​ ครู​ กศน.ตำบล​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดบึงกาฬ​ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดบึงกาฬ​ วันที่​ 18-21​ สิงหาคม​ 2563 ณ.​ สโรชารีสอร์ท​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :898
วันที่​ 12 สิงหาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยนายวีระพงษ์​ ใจบุญ, ครู​กศน.ตำบล เข้าร่วมเป็นพิธีกร​ ในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด​ กองทุนแม่ของแผ่นดิน​ ณ​ อบต.ปากคาด​ บ้านห้วยไม้ซอด หมู่ที่9​ ตำบลปากคาด
โพสเมื่อ :2020-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :888
วันที่​ 10 สิงหาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ, นายสมนึก​ นาลาดทา, นายวีระพงษ์​ ใจบุญ, นายเอกพล​ วอนอก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา​ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน​ ประจำปี​ 2563 ณ​ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :837
วันที่​ 7​ สิงหาคม​ 2563 กศน.อำเภอปากคาด​ เป็นตัวแทน​(สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ)​มอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษา​กศน.อำเภอปากคาด​ ตำบลละ1ทุนละ1000​ บาท​ จำนวน6ตำบล​ รวมทั้งสิ้น​ 6, 000​ บาท​
โพสเมื่อ :2020-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :868
วันที่​ 4​-5 สิงหาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้คณะครู​ กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าอบรมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปนะกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย​ พ.ศ.2562 ณ​ ห้องประชุมโรงแรมอ​ BK.GRAND.​ BAIIROOM.​จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-08-05
จำนวนผู้เข้าชม :912
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอปากคาดร่วมกับศูนย์บริการวิชาการที่4 จังหวัดหนองคาย จัดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่อนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย ผู้เข้าอบรม จำนวน 30คน โดยศูนย์บริการวิชาการที่4หนองคายเป็นวิทยากรและมอบวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้เข้าอบรมทุกคน ได้รับเกียรติจาก นายธนาวุฒิ ทองทวี นายอำเภอปากคาด เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากคาดหลังเดิม
โพสเมื่อ :2020-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :883
วันที่21-25​ กรกฎาคม​ 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้คณะครู​ จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ​ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน​ 18​คน โดยมี​ นางวาริน​ วรรณาวงค์​ ครู​ ชำนาญการพิเศษ​ เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2020-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :856
วันที่28​ กรกฎาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วยบุคลากร​ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ประจำปีพุทธศักราช​ 2563 ณ​ หอประชุมอำเภอปากคาด​ โดยในภาคเช้ามีพิธีทำบุญถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลฯ​ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
โพสเมื่อ :2020-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :893
วันที่​ 23-24​ กรกฎาคม​ 2563 นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ​ พร้อมด้วย​ นายธนุสรณ์​ เหมืองทอง, นายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ, นายชัยณรงค์​ งอยกุดจิก, นายปัญญา​ ศรีมังคละ, นายสมนึก​ นาลาดทา, นายวีระพงษ์​ ใจบุญ​, นางสาวจินดานุช​ ขุ่ยคำมี​, นายเอกพล​ วอนอก​ ครูกศน.​ อำเภอปากคาด นำนักศึกษา​ กศน.จำนวน6คน​ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์​ สำหรับนักศึกษา​ กศน.ระดับพื้นที่​ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมประเภทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย​ ณ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2020-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :1018
วันที่​ 21​ กรกฎาคม​ 2563​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ​ ครูกศน.ตำบลสมสนุก​ กศน.อำเภอปากคาดเข้ารับการประเมิน​ กศน.ตำบลต้นแบบ​ 5​ ดีพรีเมี่ยน​ ระดับกลุ่มฯ โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มศูนย์ภูธานี​ 5​ จังหวัด​ เป็นคณะกรรมการในการประเมิน.. ​
โพสเมื่อ :2020-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :1038
วันที่15​ กรกฎาคม​2563 นายเอกพล​ วอนอก, นายชัยณรงค์​ งอยกุด​จิก, นายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ​ ครูกศน.อำเภอปากคาด​ ได้นำนักศึกษา​ กศน.​ อายุระหว่าง​ 19-20​ ปี เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่​ ห้องประชุมชั้นสอง ที่ว่าการอำเภอปากคาด อำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :827
วันที่​ 17​ กรกฎาคม​ 2563​ กศน.อำเภอปากคาด​ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะอนามัยและการป้องกันตนเองจากชื้อไวรัส​โคโรน่า2019​ สำหรับนักศึกษา​ กศน.​ โดยใช้สถานที่​กศน.ตำบล​ ทั้ง​6แห่ง
โพสเมื่อ :2020-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :886
วันที่​ 2​ กรกฎาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอ​ปากคาด พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่​ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตาม​ภารกิจ​ กศน.ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19​ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางกนกวรรณ​ วิลาวรรณ)​ ณ​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :1002
วันที่​ 19​ ​มิถุนายน​ 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา​ ครั้งที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2562​ ระหว่างวันที่​ 19-21​ มิถุนายน​ 2563 ณ​ ห้องประชุม​ กศน.อำเภอปากคาด​ โดยมี​ ผู้เข้ารับการเทียบระดับ​ จากอำเภอปากคาด​ 4​ คน​, อำเภอโซ่พิสัย​ 5​ คน, อำเภอเมืองบึงกาฬ​ 1คน, อำเภอบึงโขงหลง​ 1​คน, รวมทั้งสิ้น​ 11​คน​
โพสเมื่อ :2020-06-24
จำนวนผู้เข้าชม :895
วันที่​ 18 มิถุนายน​ 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วย​ บุคลากร​ กศน.ปากคาดได้เข้าร่วมเป็นเกียรติ​และจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านออนไลน์​ ในการประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น​ ระดับจังหวัด ประจำปี​ 2563​ ณ.ศาลาประชาคมบ้านโสกแวง​ ม.2​ ตำบลหนองยอง​ อ.ปากคาด​ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-18
จำนวนผู้เข้าชม :1501
วันที่​ 11-12 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลโนนศิลา โดย​ นายชัยณรงค์​ งอยกุดจิก​ และนายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ​ ครู​ กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล​ หลักสูตรการเปิดร้านค้าออนไลน์ ใช้สถานที่​ กศน.ตำบลโนนศิลา มี​ผู้เข้าอบรม จำนวน​ 15​ คน​
โพสเมื่อ :2020-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :947
วันที่​ 11- 12​ มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลสมสนุก โดย​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ ครู​ กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล​ หลักสูตรการเปิดร้านค้าออนไลน์​ ใช้สถานที่​ กศน.ตำบลสมสนุก มี​ผู้เข้าอบรม จำนวน​ 15​ คน​
โพสเมื่อ :2020-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :876
วันที่​ 11-12 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลนากั้ง โดย​ นายปัญญา​ ศรีมังคละ ครู​ กศน.ตำบล และนายเอกพล​ วอนอก​ ครูศรช.จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล​ หลักสูตรการเปิดร้านค้าออนไลน์ ใช้สถานที่​ กศน.ตำบลนากั้ง​ มี​ผู้เข้าอบรม จำนวน​ 15​ คน
โพสเมื่อ :2020-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :933
วันที่​ 11-12 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลปากคาด​ โดย​ นายสมนึก​ นาลาดทา ครู​ กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล​ หลักสูตรการเปิดร้านค้าออนไลน์ ใช้สถานที่​ กศน.ตำบลปากคาด มี​ผู้เข้าอบรม จำนวน​ 15 คน​
โพสเมื่อ :2020-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :933
วันที่​ 10-11​ มิถุนายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วย​ นางสาววรุณี​ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ​ /นางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย/นางสาวนงค์ลักษณ์​ บุญญาพิทักษ์​ และนางสาวจินดานุช​ ขุ่ยคำมี​ ครู​กศน.ตำบล​ เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่่ด้านการเงิน​ บัญชี​ พัสดุ​ และตรวจสอบภายใน ณ​ ห้องประชุมชั้น2​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-15
จำนวนผู้เข้าชม :1177
วันที่​ 4-5​ มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลสมสนุก โดย​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ ครู​ กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล​ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล​ DIgital.​ Literacy.​ curriculum ใช้สถานที่​ กศน.ตำบลสมสนุก มี​ผู้เข้าอบรม จำนวน​ 16​ คน​ โดยมีนายนางสาววรุณี​ ท้าวดี เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2020-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :892
วันที่​ 4-5​ มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลนาดง โดย​ นางสาวจินดานุช​ ขุ่ยคำมี ครู​ กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล​ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล​ DIgital.​ Literacy.​ curriculum ใช้สถานที่​ กศน.ตำบลนาดง มี​ผู้เข้าอบรม จำนวน​ 16​ คน​ โดยมีนายนางสาววรุณี​ ท้าวดี เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2020-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :841
วันที่​ 4-5​ มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลหนองยอง โดย​ นางสาวนงค์ลักษณ์​ บุญญาพิทักษ์ ครู​ กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล​ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล​ DIgital.​ Literacy.​ curriculum ใช้สถานที่​ กศน.ตำบลหนองยอง มี​ผู้เข้าอบรม จำนวน​ 16​ คน​ โดยมีนางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่ เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2020-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :882
วันที่3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00น. นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วยบุคลากร ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณบริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด และทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณรอบหอประชุมอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-06-09
จำนวนผู้เข้าชม :1053
วันที่​ 1-2 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลนากั้ง โดย​ นายปัญญา​ ศรีมังคละ ครู​ กศน.ตำบล และนายเอกพล​ วอนอก​
โพสเมื่อ :2020-06-09
จำนวนผู้เข้าชม :836
วันที่​ 1-2 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลปากคาด​ โดย​ นายสมนึก​ นาลาดทา ครู​ กศน.ตำบล​
โพสเมื่อ :2020-06-09
จำนวนผู้เข้าชม :895
วันที่​ 1-2 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลโนนศิลา โดย​ นายชัยณรงค์​ งอยกุดจิก​ และนายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ​
โพสเมื่อ :2020-06-09
จำนวนผู้เข้าชม :849
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วย นายปัญญา ศรีมังคละ ครูกศน.ตำบล ได้เข้าร่วมมอบ ถุงยังชีพ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid19) ณ วัดสว่างพัฒนา ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-05-26
จำนวนผู้เข้าชม :1079
วันที่​ 21​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ท10.00​ น. นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้เข้าร่วมประชุม​ คณะกรรมการปฎิบัติการควบคุมโรค​ อำเภอ ( ศปก.อ.)​ เพื่อให้การ​ กำกับ​ ดูแล​ ตามมาตรการ​โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 ณ​ ห้องประชุมปากยิ้ม​ ชั้น2 อำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-05-26
จำนวนผู้เข้าชม :973
วันที่​ 25​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ 09.00-12.00​ น.​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้ประชุมบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ ครั้งที่8/2563​ ณ​ ห้องประชุม​ กศน.อำเภอปากคาด​
โพสเมื่อ :2020-05-26
จำนวนผู้เข้าชม :1027
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอปากคาด​ รับการนิเทศ​จาก​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ โดย​ นายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-05-15
จำนวนผู้เข้าชม :965
วันที่​ 5 พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ 09.30​ -​12.00​น. นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญครู​ กศน.ตำบล​ เข้าร่วมประชุมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดเพื่อตัดเย็บหน้ากากอนามัยแจกผู้ยากไร้​ ณ​ ห้องประชุมอำเภอปากคาด​ ชั้น2
โพสเมื่อ :2020-05-08
จำนวนผู้เข้าชม :908
วันที่​ 1 พฤษภาคม​ 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วย​ นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ/นางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย​ /นายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาสมัครฯ​ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร​และบุคลากร​ ประจำเดือน​ เมษายน​2563​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-05-08
จำนวนผู้เข้าชม :892
วันที่​ 1​ พฤษภาคม​ 2563 เวลา​ 09.30​ -​12.00 น.​ บุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​ ณ​ กศน.อำเภอปากคาด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา​ covid 19​ โดยมี​ นายมาโนช​ แก้วเพียท้าว​ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2020-05-08
จำนวนผู้เข้าชม :1173
วันที่​ 29เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลปากคาด โดย​ นายสมนึก นาลาดทา/ครู​ กศน.ตำบล/นายธนุสรณ์ เหมืองทองครู​ อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-30
จำนวนผู้เข้าชม :927
วันที่​ 29เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลหนองยองโดย​ นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์ครู​ กศน ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-30
จำนวนผู้เข้าชม :958
วันที่​ 29เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนากั้งโดย​ นายปัญญา ศรีมังคละ และนายเอกพลวอนอกครู​ กศน ตำบลและครูศรช จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-30
จำนวนผู้เข้าชม :919
วันที่​ 29 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลสมสนุกโดย​ นายวีระพงษ์ ใจบุญ ครู​ กศน.ตำบล จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-30
จำนวนผู้เข้าชม :883
วันที่​ 28 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลสมสนุกโดย​ นายวีระพงษ์ ใจบุญ ครู​ กศน ตำบลและนางสาวยุภาพร จำปาศรี ครู ผู้สอนคนพิการ จัดโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโลน่า 2019
โพสเมื่อ :2020-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :969
วันที่​ 28 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนาดง โดย​ นางสาวจินดานุช ขุ่ยคำมี ครู​ กศน.ตำบล จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :888
วันที่​ 28 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลโนนศิลา โดย​ นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก/ครู​ กศน.ตำบล/ นายชัยพัทธ์ ทิพย์สมบัติ/ครู กศน.ตำบล/ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :841
วันที่​ 28 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลปากคาด โดย​ นายสมนึก นาลาดทา/ครู​ กศน.ตำบล/นายธนุสรณ์ เหมืองทองครู​ อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :988
วันที่​ 28เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนากั้งโดย​ นายปัญญา ศรีมังคละ และนายเอกพลวอนอกครู​ กศน ตำบลและครูศรช จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :889
วันที่​ 28เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลหนองยองโดย​ นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์ครู​ กศน ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :899
วันที่ 28​ เมษายน​ 2563 เวลา​ 09.30​-11.30​น. นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.​ กศน.อำเภอปากคาด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)​การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง​
โพสเมื่อ :2020-04-28
จำนวนผู้เข้าชม :1010
วันที​ี่​ 27 เมษายน​ 2563 เวลา​ 09.30​ น. นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.​ กศน.อำเภอปากคาด ได้รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิดอล
โพสเมื่อ :2020-04-28
จำนวนผู้เข้าชม :934
วันที่​ 27 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลโนนศิลา โดย​ นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก ครูกศน.ตำบลโนนศิลา จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร 5ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-27
จำนวนผู้เข้าชม :951
วันที่​ 27เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลหนองยองโดย​ นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์ครู​ กศน ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-27
จำนวนผู้เข้าชม :920
วันที่​ 27เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลสมสนุก โดย​ นายวีระพงษ์ ใจบุญ ครู​ กศน ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-27
จำนวนผู้เข้าชม :863
วันที่​ 27 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนาดง โดย​ นางสาวจินดานุช ขุ่ยคำมี ครู​ กศน.ตำบล จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-27
จำนวนผู้เข้าชม :860
วันที่​ 27เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนากั้งโดย​ นายปัญญา ศรีมังคละ และนายเอกพลวอนอกครู​ กศน ตำบลและครูศรช จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-27
จำนวนผู้เข้าชม :933
วันที่​ 27 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลปากคาด โดย​ นายสมนึก นาลาดทา/ครู​ กศน.ตำบล/นายธนุสรณ์ เหมืองทองครู​ อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-27
จำนวนผู้เข้าชม :932
วันที่​ 24​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลโนนศิลา โดย​ นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก ครู กศน.ตำบล ได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-27
จำนวนผู้เข้าชม :900
วันที่​ 24 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลสมสนุก โดย​ นายวัระพงษ์ ใจบุญ ครู​ กศน.ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านหนองแวงใน......... หมู่ 7 ตำบลสมสนุก โดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-25
จำนวนผู้เข้าชม :1036
ันที่​ 24 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนาดง โดย​ นางสาวจินดานุช ขุ่ยคำมี ครู​ กศน.ตำบล จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านไร่ หมู่ที่1 ตำบลนาดง โดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​ คน
โพสเมื่อ :2020-04-25
จำนวนผู้เข้าชม :898
วันที่​ 24เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลปากคาด โดย​ นายสมนึก นาลาดทา/ครู​ กศน.ตำบล/นายธนุสรณ์ เหมืองทองครู​ อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านโนนยาง. หมู่ 10​, บ้านทุ่งสว่าง​หมู่15​ และบ้านตเหมืองทอง​ หมู่17​ ตำบลปากคาด​ โดยมี​ผู้เรียน​ หมู่บ้านละ 6​ คน​ รวมทั้งสิ้น​ 18คน
โพสเมื่อ :2020-04-25
จำนวนผู้เข้าชม :916
วันที่ 24 เมษายน กศน.ตำบลนากั้ง โดยนายปัญญา ศรีมังคละและนายเอกพล วอนอก จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นการทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า 5 ชั่วโมง ที่บ้านสุขประเสริฐ หมู่ 7 ต.นากั้ง ผู้เรียน 6 คน
โพสเมื่อ :2020-04-25
จำนวนผู้เข้าชม :1120
วันที่​ 24เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลหนองยองโดย​ นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์ครู​ กศน ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านห้วยแคนหมู่ 11 ตำบลหนองยองโดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2021-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :799
วันที่​ 23 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนาดง โดย​ นางสาวจินดานุช ขุ่ยคำมี ครู​ กศน.ตำบล จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านนาดง หมู่ที่3 ตำบลนาดง โดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​ คน
โพสเมื่อ :2020-04-23
จำนวนผู้เข้าชม :1075
วันที่​ 23 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลสมสนุก​ โดย​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ​ ครู​กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านศรีสุขพัฒนา หมู่ 6 ตำบลสมสนุก​ โดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-23
จำนวนผู้เข้าชม :1065
วันที่​ 23 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนากั้ง โดย​ นายปัญญา​ ศรีมังคละ/ครู​ กศน.ตำบล/นายเอกพล​ วอนอก ครู​ ศรช.​ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านต้าย......... หมู่...4... ตำบลนากั้ง โดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-23
จำนวนผู้เข้าชม :1176
วันที่​ 23 เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลปากคาด โดย​ นายสมนึก นาลาดทา/ครู​ กศน.ตำบล/นายธนุสรณ์ เหมืองทองครู​ อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านท่านาคูณ. หมู่ 6 และบ้านห้วยน้ำคำ​ หมู่14​ ตำบลปากคาดโดยมี​ผู้เรียน​ หมู่บ้านละ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-23
จำนวนผู้เข้าชม :887
วันที่​ 23เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลหนองยองโดย​ นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์ครู​ กศน ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านบะยาวเหนือหมู่9​และบ้านหนองยอง​ หม่4​ ตำบลหนองยองโดยมี​ผู้เรียน​ หมู่บ้านละ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-23
จำนวนผู้เข้าชม :907
วันที่​ 23​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลโนนศิลา โดย​ นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก ครู กศน.ตำบล ได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่ บ้านหนองบัวบาน หมู่2 และบ้านทุ่งรวงทอง​ หมู่9​ ตำบลโนนศิลา โดยมีผู้เรียน​ หมู่บ้านละ 6 ​คน
โพสเมื่อ :2020-04-24
จำนวนผู้เข้าชม :972
วันที่​ 22​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลหนองยองโดย​ นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์ครู​ กศน ตำบลจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านบะยาวใต้ หมู่10ตำบลหนองยองโดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :909
วันที่​ 22​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลปากคาด โดย​ นายสมนึก นาลาดทา/ครู​ กศน.ตำบล/นายธนุสรณ์ เหมืองทองครู​ อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านห้วยก้านเหลืองน้อย......... หมู่11 ตำบลปากคาดโดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-22
จำนวนผู้เข้าชม :875
วันที่​ 22​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลปากคาด โดย​ นายสมนึก นาลาดทา/ครู​ กศน.ตำบล/นายธนุสรณ์ เหมืองทองครู​ อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านห้วยก้านเหลืองน้อย......... หมู่11 ตำบลปากคาดโดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :965
วันที่​ 22​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลนาดง โดย​ นางสาวจินดานุช ขุ่ยคำมี ครู​ กศน.ตำบล จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้านนาดงน้อย หมู่ที่4 ตำบลนาดง โดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​ คน
โพสเมื่อ :2020-04-22
จำนวนผู้เข้าชม :807
วันที่​ 22​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลสมสนุก​ โดย​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ​ ครู​กศน.ตำบล​ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น​ การทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า​ หลักสูตร​ 5​ชั่วโมง ที่บ้าน..โปร่งไฮหมู่...5... ตำบลสมสนุก​ โดยมี​ผู้เรียน​ จำนวน​ 6​คน
โพสเมื่อ :2020-04-22
จำนวนผู้เข้าชม :769
วันที่​ 16​ เมษายน​ 2563​ วันที่​ 16​ เมษายน​ 2563​ กศน.ตำบลนากั้ง และ กศน.ตำบลโนนศิลา โดย กศน.อำเภอปากคาดจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้ความรู้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการจัดทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้า
โพสเมื่อ :2020-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :879
วันที่​ 15 เมษายน​ 2563​ กศน.ตำบลปากคาด และ กศน.ตำบลหนองยอง โดย กศน.อำเภอปากคาด จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้ความรู้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการจัดทำหน้ากากปิดจมูกแบบผ้
โพสเมื่อ :2020-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :947
วันที่​ 15​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลโนนศิลา/กศน.ตำบลสมสนุก/กศน.ตำบลนาดง จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน​ การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการจัดทำหน้ากากผ้าและเจล​ ล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง
โพสเมื่อ :2020-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :680
วันที่​ 14​ เมษายน​ 2563 กศน.ตำบลหนองยอง/กศน.ตำบลนากั้ง​ จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน​ การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการจัดทำหน้ากากผ้าและเจล​ล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง
โพสเมื่อ :2020-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :747
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน​ การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019
โพสเมื่อ :2020-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :681
วัน​ที​ 11​ กรกฎาคม​ 2562​ นางคนึงนิจ​ คชศิลา​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม​ พร้อมคณะ​ ได้มาติดตามโครงการมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีส่งเสริมการการรู้ กศน.ตำบลสมสนุก​
โพสเมื่อ :2019-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :1299
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอปากคาด ร่วมประชุมจัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียง โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2019-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :1014
วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอปากคาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :1009
วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 กศน.อำเภอปากคาด รับการนิเทศติดตามสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานปรจำปี 2562 จากสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :983
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอปากคาด นำนักศึกษา เข้าร่วมอบรมแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ :2019-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :935
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ราชการอำเภอปากคาด ครั้งที่ 7/2562
โพสเมื่อ :2019-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :1061
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอปากคาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมโรงเรียนบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :955
วันที่​ 24 - 27 ​มิถุนายน 2562​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ก่อนแต่งตั้ง​ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการ/รองชำนาญการพิเศษ​
โพสเมื่อ :2019-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :956
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอปากคาด ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด ได้ออกหน่วยบริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอปากคาด ในโครงการ “ปากคาด ปากยิ้ม อิ่มบุญ เทิดทูนสุาบัน” (อำเภอเคลื่อนที่)
โพสเมื่อ :2019-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :1199
วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2562 นายวีระพงษ์ ใจบุญ และนายชัยพัทธ์ ทิพย์สมบัติ ครู กศน.ตำบล อำเภอปากคาด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2019-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :954
วันที่ 20 มิถุนายน​ 2562​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ และนายวีระพงษ์​ ใจบุญ​ ครู​กศน.ตำบล เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ​ ในงานวันผลไม้​ บั้งไฟประเพณีของดีปากคาด
โพสเมื่อ :2019-06-21
จำนวนผู้เข้าชม :895
วันที่ 19​ มิถุนายน​ 2562 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ และนายวีระพงษ์​ ใจบุญ​ ครู​กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุม​ คณะกรรมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ
โพสเมื่อ :2019-06-20
จำนวนผู้เข้าชม :1173
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอปากคาด จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การบริหารจัดการขยะ
โพสเมื่อ :2019-06-18
จำนวนผู้เข้าชม :1473
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับบุคลากร กศน.
โพสเมื่อ :2019-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :908
วันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โพสเมื่อ :2019-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :1109
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอปากคาด จัดโครงการแนะแนวการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
โพสเมื่อ :2019-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :1285
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอปากคาด ประชุมเพื่อติดตามงานและมอบหมายภารกิจงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-06-04
จำนวนผู้เข้าชม :1038
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากคาด ครั้งที่ 6/2562
โพสเมื่อ :2019-06-04
จำนวนผู้เข้าชม :1026
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพร พิธีอัญเชิญพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ :2019-06-04
จำนวนผู้เข้าชม :950
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาเทียบระดับการศึกษา กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-06-04
จำนวนผู้เข้าชม :1147
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอปากคาด ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด ได้ออกหน่วยบริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ในโครงการ “ปากคาด ปากยิ้ม อิ่มบุญ เทิดทูนสุาบัน” (อำเภอเคลื่อนที่)
โพสเมื่อ :2019-06-04
จำนวนผู้เข้าชม :1069
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอปากคาด ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2562
โพสเมื่อ :2019-06-04
จำนวนผู้เข้าชม :1028
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอปากคาด ดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ หาดคำสมบูรณ์ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-06-04
จำนวนผู้เข้าชม :1079
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอปากคาด ดำเนินโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ :2019-06-04
จำนวนผู้เข้าชม :1116
กศน.อำเภอปากคาด จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล การอบรมหลักสูตร ร้านค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2019-02-25
จำนวนผู้เข้าชม :986
กศน.อำเภอปากคาด ดำเนินการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-25
จำนวนผู้เข้าชม :1253
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด ได้ออกหน่วยบริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอปากคาด “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่”
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :1651
กศน.อำเภอปากคาด ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N - NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :983
กศน.อำเภอปากคาดเข้าร่วมการประชุมชี้แจงสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :939
กศน.อำเภอปากคาด จัดโครงการติวเข้มยกระดับผลสัมฤทธิ์ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :923
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือน กุมภาพันธ์)
โพสเมื่อ :2019-02-10
จำนวนผู้เข้าชม :959
การแข่งขันกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กลุ่มโซน โซ่เลียบโขง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
โพสเมื่อ :2019-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :1093
กศน.อำเภอปากคาด โดย ศส.ปชต.สมสนุก ได้เข้ารับรางวัล ศส.ปชต.ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ :2019-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :1036
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมแข่งขันกีฬาประชาชน
โพสเมื่อ :2023-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :1160
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมออกหน่วยบริการห้องสมุดประชาชน ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :1187
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2019-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :1018
กศน.อำเภอปากคาด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรการประเมินโครงการ
โพสเมื่อ :2019-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :1039
กศน.อำเภอปากคาด จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-13
จำนวนผู้เข้าชม :1389
โครงการแนะแนวการศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2019-01-10
จำนวนผู้เข้าชม :1041
กศน.อำเภอปากคาด และคณะครู กศน.อำเภอปากคาด ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด ได้ออกหน่วยบริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอปากคาด “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่”
โพสเมื่อ :2018-12-25
จำนวนผู้เข้าชม :1302
กศน.อำเภอปากคาด เปิดลานกีฬาเพื่อสุขภาพ พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
โพสเมื่อ :2018-12-18
จำนวนผู้เข้าชม :1233
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมต้อนรับ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมลงพื้นที่จัดนิทรรศการและนำเสนอข้อมูลผลกาดำเนินงานตามนโยบาย
โพสเมื่อ :2018-12-13
จำนวนผู้เข้าชม :1263
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วม กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอรัก”
โพสเมื่อ :2018-12-13
จำนวนผู้เข้าชม :1032
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศ) จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-13
จำนวนผู้เข้าชม :978
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
โพสเมื่อ :2018-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :1043
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-04
จำนวนผู้เข้าชม :1167
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชาคมปัญหาสุขภาพในเขตบริการโรงพยาบาลปากคาด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากคาด
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :1161
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ราชการอำเภอปากคาด ครั้งที่ 12/2561
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :1038
กศน.ตำบลสมสนุกจัดกิจกรรมโครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :1093
กศน.อำเภอปากคาด ข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ด้วยระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ2562
โพสเมื่อ :2018-11-30
จำนวนผู้เข้าชม :1491
กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต.ทั้ง 6 ตำบล เข้าร่วมโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-30
จำนวนผู้เข้าชม :1312
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมประชุม กำกับ ติดตามงาน ของ กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2018-11-26
จำนวนผู้เข้าชม :1058
โครงการอบรมดิจิทัล กศน.ตำบลหนองยอง
โพสเมื่อ :2018-05-11
จำนวนผู้เข้าชม :1085
ประชาสัมพันธ์แนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชน
โพสเมื่อ :2016-11-09
จำนวนผู้เข้าชม :1399
โครงการค่ายวิชาการวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตร ปวช.
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :1304
กีฬา กศน.เกมส์ โซน โซ่ เรียบโขง จัดการแข่งขันกีฬา สากลเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันระดับจังหวัด ในวันที่ 30 ก.ค.59 นี้
โพสเมื่อ :2023-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :1277
มอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก นักศึกษาพิการ
โพสเมื่อ :2016-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :1139

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.116.27
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 8
จำนวนผู้เข้า
: 13805667