สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  สกร.อำเภอศรีวิไล
ที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ “กศน.อำเภอศรีวิไล จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีมีจิตอาสา เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์บริการชุมชน”
เอกลักษณ์ “ แหล่งมูลมังอิสาน”
อัตลักษณ์ “สุขภาพดีมีจิตอาสา”
โทรศัพท์ 042-497006
โทรสาร 042-497006
นายมงคล สุระเสนา
ผู้อำนวยการสกร.อำเภอศรีวิไล
พันธกิจ

          ๑. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาสมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหาพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสังคมและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร

. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนโดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชนส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ

. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ประวัติสถานศึกษา


โครงสร้างสถานศึกษา

ทำเนียบบุคลากร

นายมงคล สุระเสนา
ผอ.กศน อำเภอศรีวิไ
 
น.ส.ฤทัยรัตน์ งามสิทธิ์ นายวุฒิกฤต คชวงษ์ นายเพียงเกษ  เอกพันธุ์
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูอาสาฯ
นางธัญญา สัตตภัณฑ์ นายสุภัทร ศรีดี นางกาญจนา  สมงาม
ครู กศน.ตำบลศรีวิไล ครู กศน.ตำบลนาสะแบง ครู กศน.ตำบลนาสะแบง
 
น.ส.อินทิรา อุนาพรหม นางยุพาภรณ์ วงค์กอ นายชัยรัตน์ พัทบุรี
ครู กศน.ตำบลชุมภูพร ครูผู้ช่วย ครู กศน.ตำบลนาแสง
   
นายกัมปนาท ราชวงศ์ น.ส.อนงค์รักษ์  พรหมภักดี นายวสันติ์ ราชาไกร
ครู กศน.ตำบลนาแสง ครู กศน.ตำบลชุมภูพร ครู ศรช.
     
น.ส.จุฑารัตน์ อินทร์ยู่ น.ส.บัณฑวรรณ ชำนิยันต์ นางสาวนริณยา  ช่อมะลิ 
ครู ศรช. ครู ผู้สอนคนพิการ ครู ผู้สอนคนพิการ
น.ส.พัชริดา  พร้อมเพียรพันธ์  น.ส.วนิดา โสชมภู น.ส.สิริมล อินทรสร้อย
ครู ผู้สอนคนพิการครู เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บรรณารักษ์

 

 

Untitled Document
ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด พร้อมด้วย รับสมัครสมาชิกห้องสมุด ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2023-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :226
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สกร.อำเภอศรีวิไล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรช่างทาสี
โพสเมื่อ :2023-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :236
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล และคณะครู กศน.ตำบลชุมภูพร ได้ออกหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2023-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :215
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะครู สกร.อภเอศรีวิไล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ :2023-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :219
ในวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 น.ส.ฤทัยรัตน์ งามสิทธิ์ เเละ น.ส.อนงค์รักษ์ พรหมภักดี ได้นำนักศึกษา สกร.อำเภอศรีวิไล เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้เเละการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ด้านสิ่งเเวดล้อม ประเภท นวัตกรรมจากขยะ ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้นำเสนอโครงงานเข้าเเข่งขัน “ เรื่อง ตะเกียบรักษ์โลก”
โพสเมื่อ :2023-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :220
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล และคณะครู กศน. อำเภอศรีวิไล ด้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรม แจกใบความรู้ เรื่องยาไซยาไนด์ (Cyanide)
โพสเมื่อ :2023-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :215
กศน.อำเภอศรีวิไลร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่14 พ.ค.2566
โพสเมื่อ :2023-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :228
วันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาว สิริมล อินทรสร้อย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล ด้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2023-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :214
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Movavi Video Editor ระหว่าง วันที่ 20-22 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :218
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :327
วันที่ 13 มกราคม 2566 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :295
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลเข้าร่วมกับ กศน.ตำบลชุมภูพร ได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :325
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องสมุดเคลื่อนที่และบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :318
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดคลองถม อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2022-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :436
วันที่ 12 กันยายน 2565 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน และคณะครู กศน. อำเภอศรีวิไล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ บ้านหนังสือชุมชน ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2022-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :431
วันที่ 9 กันยายน 2565 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน และคณะครู กศน. ตำบลชุมภูพร ได้จัดกิจกรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ บ้านหนังสือชุมชน ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2022-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :440
วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 นายมงคล สุระเสนา มอบหมายให้ น.ส.ฤทัยรัตน์ งามสิทธิ์ นายวุฒิกฤต คชวงษ์ และนายกัมปนาท ราชวงค์ เข้าร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อจัดหาทุนปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก กศน.ปากคาด
โพสเมื่อ :2022-07-26
จำนวนผู้เข้าชม :541
วันศุกร์ที่ 22 ก.ค.2565 นายมงคล สุระเสนา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีวิไล และคณะครูเข้าร่วมทำบุญและร่วมขบวนแห่ทอดเทียนเข้าพรรษา ณ วัดสำราญธรรมคุณ(บ้านหนองบัวเงิน) โดยมีนายโกเมณ ชาลี นายอำเภอศรีวิไล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานทอดเทียนเข้าพรรษาในครั้งนี้
โพสเมื่อ :2022-07-22
จำนวนผู้เข้าชม :551
ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 นางสาวอินทิรา อุนาพรหม ครู กศน.ตำบลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาทบทวนเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง(งบฝึกอาชีพ) ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ :2022-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :504
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 น.ส.ฤทัยรัตน์ งามสิทธิ์และน.ส.บัณฑรวรรณ ชำนิยันต์ นำนักศึกษา กศน.อำเภอศรีวิไล เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ โดยจัดทำโครงงานประเภทนวัตกรรมจากขยะ (โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1)
โพสเมื่อ :2022-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :540
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นำโดยนายมงคล สุระเสนา ผู้อำนวยการ กศน อำเภอศรีวิไล และคณะครู กศน.อำเภอศรีวิไล ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-07-19
จำนวนผู้เข้าชม :511
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการ
โพสเมื่อ :2022-07-19
จำนวนผู้เข้าชม :499
กิจกรรมชุมชน คุณธรรม ณ ลานธรรม วัดอรัญญวิเวก
โพสเมื่อ :2022-07-19
จำนวนผู้เข้าชม :549
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ :2022-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :546
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ :2022-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :510
โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ :2022-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :519
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2022-07-08
จำนวนผู้เข้าชม :491
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ :2022-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :546
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หลังเลิกเรียน
โพสเมื่อ :2022-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :784
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :831
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :928
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-11-12
จำนวนผู้เข้าชม :1057
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-11-12
จำนวนผู้เข้าชม :921
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-10-07
จำนวนผู้เข้าชม :1011
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-10-07
จำนวนผู้เข้าชม :889
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหลังเรียน
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :932
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :977
กิจกรรมอบรมอสสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :988
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :1045
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :1114
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โพสเมื่อ :2019-05-08
จำนวนผู้เข้าชม :1252
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :1305
กศน.อำเภอศรีวิไลจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว) รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2019-02-25
จำนวนผู้เข้าชม :1237
กศน.อำเภอศรีวิไล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ ) หลักสูตรช่างเชื่อม จำนวน 45 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2019-02-21
จำนวนผู้เข้าชม :1498
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมุนเวียนสื่อห้องสมุดสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :1469
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :1300
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :1154
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1220
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน 5 ตำบล
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1193
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1225
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1176
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :1221
จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษา
โพสเมื่อ :2018-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :1298
โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :1624
11 กรกฏาคม 2560 กศน.อำเภอศรีวิไลจัดโครงการโรงเรียนด้านคุณธรรม
โพสเมื่อ :2017-07-14
จำนวนผู้เข้าชม :1346
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2017-05-04
จำนวนผู้เข้าชม :1291
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ) การทำอิฐบล็อคประสาน
โพสเมื่อ :2017-05-04
จำนวนผู้เข้าชม :1309
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-05-04
จำนวนผู้เข้าชม :1312
23 ธันวาคม 2559 จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2016-12-23
จำนวนผู้เข้าชม :1410
22 ธันวาคม 2559 กศน.อำเภอศรีวิไลจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ :2016-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :1435
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2016-12-21
จำนวนผู้เข้าชม :1347
กศน.อำเภอศรีวิไลจัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559
โพสเมื่อ :2016-12-14
จำนวนผู้เข้าชม :1437
กศน.อำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมบริกาย้อมผ้าสีดำ
โพสเมื่อ :2016-10-25
จำนวนผู้เข้าชม :1369
แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล
โพสเมื่อ :2016-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :1463
เสวนาในหัวข้อการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤฎีใหม่ประจำตำบล
โพสเมื่อ :2016-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :1358
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2559
โพสเมื่อ :2016-06-24
จำนวนผู้เข้าชม :1503
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำสู่อาเซียน
โพสเมื่อ :2016-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :1431
14 มีนาคม 2559 กศน.อำเภอศรีวิไล เปิดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง
โพสเมื่อ :2016-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :1478
25 พฤศจิกายน 2558 กศน.อำเภอศรีวิไลร่วมพิธีถวายราชสดุดี
โพสเมื่อ :2015-11-25
จำนวนผู้เข้าชม :1410
26 สิงหาคม 2556 กศน.อำเภอศรีวิไลร่วมออกหน่วยให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2015-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :1549
18 - 19 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอศรีวิไลจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หมู่บ้านศีล 5
โพสเมื่อ :2015-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :1785
21 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอศรีวิไล รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2015-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :1469
กศน.อำเภอศรีวิไลจัดโครงการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2015-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :1430
กศน.อำเภอศรีวิไลจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักศึกษา กศน. ประจำปี พ.ศ.2558
โพสเมื่อ :2015-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :1356
กศน.อำเภอศรีวิไลจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2015-07-14
จำนวนผู้เข้าชม :1514

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.116.27
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 10
จำนวนผู้เข้า
: 13805640