สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลโนนศิลา
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต กศน.ตำบลโนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :471
.โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารฯ กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :512
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการฯ กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :513
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ประถมศึกษา กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :510
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ชั้นเรียนฯการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์ กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :526
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :504
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :513
ส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :516
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :334
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2021-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :511
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2021-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :571
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า 33 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2021-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :529
โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2021-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :520
โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :553
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :630
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :629
การศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :594
การศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :551
วิชาชีพระยะสั้น การทำปลาร้าบอง 20 ชั่วโมง/ กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :558
วิชาชีพ การทอผ้าพื้นเมือง /กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :576
โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :556
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :549
กศน.ตำบลโนนศิลา จัดโครงการอบรมทักษะชีวิตเรื่อง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ2562
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :506
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :515
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :521
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :496
กิจกรรมปฐนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่2 /2562
โพสเมื่อ :2020-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :503
โพสเมื่อ :2019-10-09
จำนวนผู้เข้าชม :671
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :598
กศน.ตำบลโนนศิลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับอำเภอปากคาดโครงการอำเภอเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :561
กศน.ตำบลโนนศิลาจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :550
กศน.ตำบลโนนศิลาจัดกิจกรรมการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต การรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :521
กศน.ตำบลโนนศิลาจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :579
กศน.ตำบลโนนศิลาจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำอาหารจากไข่เป็ด
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :565
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กศน.ปากคาด
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :555
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :601
การอบรมประชาชน หลักสูตร การค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :563
โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :518
กศน.ตำบลโนนศิลา จัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2019-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :571
กศน.ตำบลโนนศิลาจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ชั้นเรียน31ชั่วโมงขั้นไป)
โพสเมื่อ :2019-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :571
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :547
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน โครงการอำเภอยิ่ม
โพสเมื่อ :2019-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :580
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน อำเภอยิ้ม
โพสเมื่อ :2019-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :541
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :557
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรธรรมชาติ(MOA)
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :632
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2019-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :612
โครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :781
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2018-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :707
พบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :642
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :743
โครงการช่างสี (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :850
โครงการทำดอกไม้จันทร์
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :722
โครงการการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :730
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :969
กิจกรรมร่วมกับที่ว่าการอำเภอปากคาด อำเภอเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :718
การส่งเสริมการอ่าน จังหวัดเคลือนที่
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :641
โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :553
โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :477
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูน
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :560
โครงการช่างตัดเย็บเสื้อผ้า /โครงการทอเสื่อ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :702
เรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :584
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :549
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :482
การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :517
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :568
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :568
โครงการส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :470
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :457
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2016-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :596

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 14116031