สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลดงบัง
Untitled Document
ประวัติตำบล ตำบลดงบัง มีระยะห่างจากอำเภอบึงโขงหลงประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร  มีเขตปกครองทั้งสิ้น  ๑๑ หมู่บ้าน  ในเขตรับผิดชอบการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังตำบลดงบัง  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ  ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬ  ๗๐  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  ๘๗.๘๐  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๕๔,๘๗๒  ไร่   

๑.  สภาพทางภูมิศาสตร์  ๑.๑ อาณาเขต    

ทิศเหนือจด             ตำบลท่าดอกคำ           อำเภอบึงโขงหลง
ทิศใต้จด                 ตำบลไผ่ล้อม               อำเภอบ้านแพง

ทิศตะวันออกจด      สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวันตกจด              ตำบลโพธิ์หมากแข้ง       อำเภอบึงโขงหลง  

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ      พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบติดกับภูเขา  มีลำห้วย  แม่น้ำไหลผ่าน เหมาะสำหรับทำการเกษตร

ตำบลดงบัง มีการทำการเกษตรทั้งปี  

๒.  สภาพสังคม   
๒.๑  การศึกษา  

โรงเรียน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน(อบต.ดงบัง)            จำนวน    ๑       แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา                                         จำนวน    ๓       แห่ง 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                       จำนวน    ๑       แห่ง
ศูนย์การเรียนชุมชน                                           จำนวน    ๑        แห่ง 
กศน.ตำบล                                                     จำนวน     ๑       แห่

๒.๒ ศาสนา   - วัด                                         จำนวน     ๘       แห่ง

๓. เขตการปกครอง   ตำบลดงบังแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๑  หมู่บ้าน  

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 14116039