สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
ที่ตั้ง 211 หมู่ 7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
วิสัยทัศน์ ประชนอำเภเซกาเซกา ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0901976590
โทรสาร 042489460
นางณิชชา คำชมภู
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
พันธกิจ

 

๑.  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ

๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียม

๓.  สร้างและกระจายโอกาสการเรียนรู้โดยกระจายแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๔.  จัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและชดเชยโอกาสทางการศึกษา

๕.  ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


ประวัติสถานศึกษา

 

ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา(ชื่อเดิม)

 

ชื่อสถานศึกษาใหม่  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา( สกร. )

 สถานที่ตั้ง

          ตั้งอยู่   ถนน เซกา  –  บึงโขงหลง   เลขที่  นค. ๒๓๐    หมู่ที่  ๗    บ้านศรีพนา    ตำบลเซกา    อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ     รหัสไปรษณีย์   ๓๘๑๕๐ โทรศัพท์  ๐-๔๒๔๘-๙๔๖๐ โทรสาร ๐-๔๒๔๘-๙๔๖๐

E – mail  :  nfe.seka2558@gmail.com   

website  :  http://www.nfe-bk.go.th/index.php?id=show_school&id_s=430900

สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

 ประวัติสถานศึกษาสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกาเป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลาง  ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   มีผลบังคับตั้งแต่วันที่   ๔  มีนาคม   ๒๕๕๑   โดยเรียกชื่อย่อว่า   “กศน.อำเภอเซกา”  เดิมมีชื่อว่า  “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเซกา”   ชื่อย่อ  “ศบอ.เซกา”   จัดตั้งโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน    เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗   มีสถานภาพเป็นสถานศึกษา  และส่วนราชการ  ในระดับอำเภอ  เดิมอาศัยอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา  จัดการศึกษาแบบทางไกล  วิทยุ ไปรษณีย์และแบบพบกลุ่มโดยครูประจำกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ครูประจำกลุ่มส่วนมากเป็นข้าราชการประจำ   โดยมีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเป็นผู้ประสานงานระดับอำเภอ  เรียกว่า “ผปอ”  คนแรก นางประเยาว์  ชัยวงศ์ษา   คนที่  ๒  นายธนิต  บุญประเสริฐ   เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗   ได้แต่งตั้งให้  นายอาส    พ้นเหตุ    มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก  ในตำแหน่ง หัวหน้า ศูนย์ ๑   มีครูประจำกลุ่ม รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในแต่ละตำบลในฐานะ  หัวหน้าศูนย์การเรียนทางไกลตำบล  ชื่อย่อ  ศทก  ได้แก่

๑.      นายสมบูรณ์   สาระรัตน์    หัวหน้า  ศทก. ตำบลเซกา        ประธาน  ศทก.

๒.    นายคำตัน      วรรณชู      หัวหน้า  ศทก. ตำบลท่าสะอาด  รองประธาน  คนที่ ๑ 

๓.     นายสมาน      ใจแก้ว       หัวหน้า  ศทก. ตำบลป่งไฮ       รองประธาน  คนที่  ๒

๔.     นายพยุงศักดิ์  ป้องนอก     หัวหน้า  ศทก. ตำบลบ้านต้อง    รองประธาน  คนที่  ๓

และครูประจำกลุ่มจำนวนหนึ่งของทุกตำบล    ร่วมใจบริจาคเงินค่าตอบแทนการสอนสมทบทุนก่อสร้างอาคารชั่วคราวใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว   เรียกชื่อว่า  “ศาลาร่วมใจ” และพัฒนาเป็นที่ตั้งสำนักงาน  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเซกา จนปัจจุบันบางส่วนแบ่งจัดเป็นศูนย์จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม  จนได้รับการขนานนามว่าเรียกว่า  โรงเรียนโรงงาน โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อจักรอุตสาหกรรม จำนวน  ๑๐๐  ตัวโดยนายสุเมฆ  พรมพันห่าว  สส.พรรคราษฏร์ขณะนั้น

การเปลี่ยนแปลงจาก กศน.สู่ สกร

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีการโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( สำนักงาน กศน.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ให้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวผ่านระบบออนไลน์จากฝรั่งเศส ว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องชาว กศน. ในการยกระดับจาก “สำนักงาน กศน.” สู่การเป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก มีโอกาสพัฒนาหรือเพิ่มพูนทักษะของตนให้สูงขึ้นหรือปรับเปลี่ยนทักษะของตนตามความถนัดหรือความจำเป็น ผ่านการมีส่วนร่วมของ 3 เสาหลัก ได้แก่ รัฐ เอกชน และท้องถิ่น

พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ ถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนคนไทยทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนเสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส จะสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจุดเด่นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเดิม จัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้” ที่จะขยายตัวรองรับทุกพื้นที่ ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มทักษะชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงเป็นหน่วยงานที่ต้องมีการปรับตัวให้ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

“เมื่อกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นกรมใหม่ล่าสุดของประเทศไทยที่มีภารกิจสำคัญอย่างยิ่ง และมีความคาดหวังว่าจะเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาของประเทศไทย รูปแบบการทำงานจึงต้องเป็นแบบบูรณาการทั้งแนวระนาบเดียวกัน และแนวตั้ง ทั้งในกระทรวง และระหว่างกระทรวง ที่สำคัญ คือ ต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ดิฉันเชื่อว่า กรมส่งเสริมการเรียนรู้จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา ไปสู่การเรียนรู้ของคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับประชาชนทุกคนได้”

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวว่า การจัดการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ได้เริ่มมีอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2483 โดยรัฐบาลได้จัดตั้ง “กองการศึกษาผู้ใหญ่” สังกัด สป.ศธ. เพื่อรับผิดชอบงานการศึกษาผู้ใหญ่โดยตรง ก่อนจะเกิดการปรับเปลี่ยนอีกหลายครั้ง เป็น “กรมการศึกษานอกโรงเรียน” ต่อมาเป็น “สำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน” จนล่าสุดเป็น “สำนักงาน กศน.” ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ได้มีการเผยแพร่ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ยกเลิก พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยยกระดับจาก สำนักงาน กศน. เป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้

 

“การโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันต่างๆ ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันนี้ เป็นการเปลี่ยนสถานะสู่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างเต็มตัว ตามมาตรา 28 ที่จะช่วยให้ขับเคลื่อนภารกิจต่อไปได้ และในขณะที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของ สำนักงาน กศน. ไปสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วประชาชนจะได้อะไรบ้าง ซึ่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และบุคลากรของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกคน ขอยืนยันว่าจะมุ่งดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เต็มสรรพกำลังความสามารถ ผลักดันให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานที่มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา และนำไปสู่การเรียนรู้ของคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย และยกระดับสังคมในภาพรวมของประเทศต่อไป” นายคมกฤช กล่าว

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งห่างจังหวัดบึงกาฬ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนสายบึงกาฬ – พังโคน

 ระยะทาง  ๑๐๕  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง  ดังนี้

    ทิศเหนือ           จดกับอำเภอศรีวิไล อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

              ทิศใต้              จดกับอำเภออากาศอำนวย  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร

              ทิศตะวันออก      จดกับอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

              ทิศตะวันตก        จดกับอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

สภาพทั่วไปของอำเภอเซกา

จำนวนประชากร  อำเภอเซกามีประชากรรวมทั้งสิ้น  ๘๒,๔๗๒   คน (พ.ศ.๒๕๕๔)

                    ประชากรชาย                              ๓๗,๔๖๔   คน

                    ประชากรหญิง                             ๔๕,๐๐๘  คน

                    จำนวนครัวเรือน                           ๑๓,๑๔๙  ครัวเรือน

                    พื้นที่                                       ๙๗๘,๔๒๘ ตารางกิโลเมตร

การปกครอง

          แบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗  เป็นตำบล  หมู่บ้าน  ดังนี้

                    . หมู่บ้าน       จำนวน  ๑๓๕    หมู่บ้าน

                    ๒. ตำบล         จำนวน     ๙     ตำบล

                             ๒.๑ เซกา                   จำนวนหมู่บ้าน            ๒๓      หมู่

                             ๒.๒ ซาง                    จำนวนหมู่บ้าน            ๑๓      หมู่

                             ๒.๓ ท่ากกแดง             จำนวนหมู่บ้าน            ๑๖      หมู่

                             ๒.๔ น้ำจั้น                 จำนวนหมู่บ้าน            ๑๒      หมู่

                             ๒.๕ โสกก่าม               จำนวนหมู่บ้าน            ๑๒      หมู่

                             ๒.๖ หนองทุ่ม              จำนวนหมู่บ้าน            ๑๓      หมู่

                             ๒.๗ ท่าสะอาด             จำนวนหมู่บ้าน            ๑๓      หมู่

                             ๒.๘ บ้านต้อง              จำนวนหมู่บ้าน            ๑๕      หมู่

                             ๒.๙ ป่งไฮ                  จำนวนหมู่บ้าน            ๑๘     หมู่

          มีเทศบาลตำบล  ๓  แห่ง  คือ

                   ๑. เทศบาลตำบลศรีพนา

                   ๒. เทศบาลตำบลท่าสะอาด

                   . เทศบาลตำบลซาง

          มีองค์การบริหารส่วนตำบล  ๘  แห่ง  คือ

                             . เซกา          ๒. ท่ากกแดง       ๓. น้ำจั้น       ๔. โสกก่าม                

 

                             ๕. หนองทุ่ม      ๖. ท่าสะอาด       ๗. บ้านต้อง    . ป่งไฮ


โครงสร้างสถานศึกษา
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา จัดกิจกรรมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-28
จำนวนผู้เข้าชม :25
วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567🌿🌱☘️ 🌿นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา🌿 พร้อมด้วยคณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจและโครงการวันต้นไม้ประจำชาติ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-27
จำนวนผู้เข้าชม :30
วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา ประชุมบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา/ด้านอาชีพ/งานภาคีเครือข่ายและงานอื่นๆ ตามภารกิจและนโยบาย ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-24
จำนวนผู้เข้าชม :23
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา มอบหมายให้ คณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-24
จำนวนผู้เข้าชม :22
วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้ ศกร.ระดับตำบลน้ำจั้น ร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ เกษตรกรตามพระราชดำริ (ธ.ค.ก.) กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 11 บ้านคำบอนใต้ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-13
จำนวนผู้เข้าชม :55
วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้คณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ท่องค่านิยม 12 ประการ และเล่าข่าวประจำวัน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-13
จำนวนผู้เข้าชม :62
วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้คณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :73
วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางสำหรับโครงการปรับปรุงช่อมแซมอาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :75
วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้ นายสมใจ บุญถึง ครู เข้าร่วมพิธีลาสิกขาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :66
วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ครู บุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :61
วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้ นางสาวศุภิญญา เมฆสงค์ ครู ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ในการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ณ หอประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :63
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา ร่วมกับคณะศึกษาธิการจับหวัดบึงกาฬและหน่วยงานกระทรวบศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอเซกาพร้อมด้วยคณะครูศูนย์ส่บเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยและภัตตาหารเพล ในโครบการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดเซกาเจติยาราม(พระอารามหลวง) อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :52
วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้ นายสมใจ บุญถึง ครู พร้อมด้วยคณะครู ศกร. ตำบลบ้านต้อง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณศาลาชมวิว หาดคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-25
จำนวนผู้เข้าชม :60
วันที่ 23-24 เมษายน 2567 นางสาวอภิญญา พรสุวรรณ์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ. สั่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 1 จำนวน 2 วัน ผ่านระบบออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-25
จำนวนผู้เข้าชม :58
วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้คณะครู สกร.อำเภอเซกา ร่วมบริจาคโลหิตและทำโรงทานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กึ่งกาชาดอำเภอเซกา โรงพยาบาลบึงกาฬ โรงพยาบาลเซกา ณ หอประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-25
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านส่งเสริมการเรียนรู้ และความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน
โพสเมื่อ :2024-04-25
จำนวนผู้เข้าชม :63
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านโคกโขง ม. 4 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :69
นางนิสดา แสงเลข ครูอาสาสมัครฯ จัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2024-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :91
สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม "สกร.ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567"
โพสเมื่อ :2024-01-17
จำนวนผู้เข้าชม :136
สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม "สกร.ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567"
โพสเมื่อ :2024-01-17
จำนวนผู้เข้าชม :151
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่ิอการสื่อสารดายอาชีพ ในวันที่ 5 - ุ6 สิงหาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-11-06
จำนวนผู้เข้าชม :205
นางนิสดา แสงเลข ครูอาสาสมัครฯ จัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ จำนวน 4 คน วันที่ 25 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :209
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :266
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :265
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :243
ในระหว่างวันที่ ๘-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดย นายพิทักษ์ ราชาทุม ผู้อำนวยการค่าย และนางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการฝึก พร้วมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเซกา และบุคลากร สกร.อำเภอศรีวิไล จัดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา รุ่นที่ ๖๐๙๗/ บก.๑๘ นักศึกษา สกร.อำเภอศรีวิไล รุ่นที่ ๖๐๙๙/บก.๑๙ นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธิปิดโครงการ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒๔ อำเภอเมืองบึงกาฟั จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :280
ในระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการภาษาอักฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ *หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าและการบริการ* ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :239
ในระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา พร้อมด้วยครูและบุคลากร สกร.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียรรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สกร.อำเภอเซกา/ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๗ บ้านศรีพนา อำเภอเซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :237
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.🎙📡 👩‍💻นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอเซกา เพื่อคลับเลื่อนงานการปฏิบัติงานของบุคลากร สกร.อำเภอเซกา ติดตามผลการดำเนินงานของครูและบุคลากรในหน่วยงานประจำสัปดาห์
โพสเมื่อ :2023-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :257
👴🧓👵วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 👴🧓👵 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้นายสมใจ บุญถึง ครู และนางนิสดา แสงเลข ครูอาสาฯ ออกนิเทศการจัดโครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้น่าอยู่ ผู้สูงวัย รุ่นที่ ๒ สถานที่ ณ ศาลาฯบ้านเหล่าคาม
โพสเมื่อ :2023-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :282
นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา เข้าร่วมโครงการประชุมให้ความรู้และจัดทำแนวทางในการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์ร่วมกับสถานพินิจฯ ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและยาวชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :224
👴🧓👵วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 👴🧓👵 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้นายสมใจ บุญถึง ครู และนางนิสดา แสงเลข ครูอาสาฯ ออกนิเทศการจัดโครงการารจัดส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ สถานที่ ณ ศาลาฯบ้านห้วยคอม
โพสเมื่อ :2023-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :233
👴🧓👵วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 👴🧓👵 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้นายสมใจ บุญถึง ครู และนางนิสดา แสงเลข ครูอาสาฯ ออกนิเทศการจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจตนเอง รุ่นที่ ๒ สถานที่ ณ ศาลาฯบ้านทุ่งทรายจก
โพสเมื่อ :2023-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :236
👴🧓👵วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 👴🧓👵 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้นางสาวศุภิญญา เมฆสงค์ ครู ออกนิเทศการจัดโครงการผู้สูงอายุจิตอาสาส่งเสริมปัญญาพัฒนาสังคม สถานที่ ณ บ้านป่งไฮหมู่ที่๑
โพสเมื่อ :2023-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :277
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 👴🧓👵 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้นางสาวศุภิญญา เมฆสงค์ ครู ออกนิเทศการจัดโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้น่าอยู่สำหรับผู้สูงวัย รุ่น ๒ สถานที่ ณ บ้านหนองบัวแดง
โพสเมื่อ :2023-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :287
👴🧓👵วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 👴🧓👵 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้นายสมใจ บุญถึง ครู และนางนิสดา แสงเลข ครูอาสาฯ ออกนิเทศการจัดโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ รุ่นที่ ๒
โพสเมื่อ :2023-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :273
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้นางสาววิมล คำเพชรดี ครูอาสาฯ ออกนิเทศการจัดโครงการสูงวัยใส่ใจด้านการเงิน รุ่นที่ ๒
โพสเมื่อ :2023-07-19
จำนวนผู้เข้าชม :239
👴🧓👵วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 👴🧓👵 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้นายสมใจ บุญถึง ครู และนางนิสดา แสงเลข ครูอาสาฯ ออกนิเทศการจัดโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ รุ่นที่ ๑
โพสเมื่อ :2023-07-19
จำนวนผู้เข้าชม :237
วันที่๑๙ ก.ค.66 ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางสาวสุดาทิพย์ หล้าสอน เข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านหัวแฮต ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-19
จำนวนผู้เข้าชม :237
นางสาวอภิญญา พรสุวรรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนและกิจกรรมสอนการพับดอกไม้เหรียญโปรทาน กิจกรรมสุภาษิตไทยและกิจกรรมอื่นๆ ณ บ้านศรีพนาเหนือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-19
จำนวนผู้เข้าชม :242
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการฯ ประชุมชี้แจงงาน/สรุปผลการปฏิบัติงานของครู สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :255
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สกร.ตำบลเซกา และสกร.ตำบลซาง ต้อนรับคณะนิเทศติดตาม อาสามัคร กศน จากสำนักงาน สกร.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :260
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอเซกา ทุกเย็นวันศุกร์กับกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2023-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :278
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะครูสกร.อำเภอเซการ่วมกิจกรรม กิจกรรม "ถนนสายวัฒนธรรม"
โพสเมื่อ :2023-07-15
จำนวนผู้เข้าชม :238
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการมอบหมายให้ นายสมใจ บุญถึง ครู พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอเซกา นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2023-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :230
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖🖊นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา 🖋 พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเซกา เข้ารับการเรียนรู้การใช้งาน Application ThaiD ของกรมการปกครอง" ณ ห้องประชุมสกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-07-15
จำนวนผู้เข้าชม :249
ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางสาวศุภิญญา เมฆสงค์ ครู และนางสาววิมล คำเพชรดี ครูอาสาฯ ออกนิเทศการจัดโครงการสูงวัยใส่ใจด้านการเงิน รุ่นที่ ๑
โพสเมื่อ :2023-07-15
จำนวนผู้เข้าชม :228
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสมใจ บุญถึง ครู เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอข่างยั่งยืนฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-07-15
จำนวนผู้เข้าชม :229
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสมใจ บุญถึง ครู พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอเซกา ร่วมจัดทำโรงทานแก่ผู้มาบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กาชาดอำเภอเซกา ณ ห้องประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-15
จำนวนผู้เข้าชม :227
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสมใจ บุญถึง ครู ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงตำบลศรีพนาลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ณ พื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีพนาและนอกเขตเทศบาล
โพสเมื่อ :2023-07-15
จำนวนผู้เข้าชม :233
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา เข้าร่วมโครงการประชุมให้ความรู้และจัดทำแนวทางในการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์ร่วมกับสถานพินิจฯ
โพสเมื่อ :2023-07-15
จำนวนผู้เข้าชม :248
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านหัวแฮต ม. 3 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-24
จำนวนผู้เข้าชม :287
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ ช่างปูน กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-04-24
จำนวนผู้เข้าชม :270
นางนิสดา แสงเลข ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ ที่ //2565
โพสเมื่อ :2023-04-23
จำนวนผู้เข้าชม :297
นายสมใจ บุญถึง ตำแหน่งครูผู้ช่วย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ :2022-10-03
จำนวนผู้เข้าชม :420
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2022-10-03
จำนวนผู้เข้าชม :433
กศน.อำเภอเซกา จัดการศึกษาการเรียนรู้ัตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล" วันที่ 24 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ :2022-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :457
กศน.อำเอเซกา จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน "โครงการทำปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" วันที่ 25 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ :2022-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :438
นางนิสดา แสงเลข ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ :2022-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :448
นางนิสดา แสงเลข ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ :2022-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :440
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ ช่างเชื่อม ไตรมาส 4 กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2022-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :408
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ ช่างเชื่อม 1อำเภอ 1 อาชีพ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2022-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :410
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านทุ่งเจริญ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :392
กิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มครูอาสาสมัคร รหัส210120
โพสเมื่อ :2022-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :437
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2022-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :475
กศน.อำเภอเซกา จัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ในวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ :2022-08-25
จำนวนผู้เข้าชม :496
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2022-07-22
จำนวนผู้เข้าชม :545
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาบ้านศรีพนา หมู่ที่ 7 ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2022-07-22
จำนวนผู้เข้าชม :512
โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาบ้านศรีพนา หมู่7 ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2022-07-22
จำนวนผู้เข้าชม :514
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม กศน.อำเภอเซกา ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
โพสเมื่อ :2022-07-22
จำนวนผู้เข้าชม :517
โครงการป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2022-07-19
จำนวนผู้เข้าชม :517
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2022-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :537
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2022-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :531
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2022-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :531
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2022-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :535
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ ช่างปูกระเบื้อง กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2022-04-22
จำนวนผู้เข้าชม :528
พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 2/2564 กลุ่มครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเซกา (รหัส210120)
โพสเมื่อ :2022-04-22
จำนวนผู้เข้าชม :537
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ ช่างปูกระเบื้อง กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2022-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :515
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านดอนก่อ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :540
นางนิสดา แสงเลข ครูอาสาสมัครฯ จัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ :2022-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :555
กศน.อำเภอเซกา จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ ในระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2565
โพสเมื่อ :2022-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :575
นางนิสดา แสงเลข ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ :2022-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :545
โครงการอบรมนักศึกษา กศน.หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2022-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :516
โครงการป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2022-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2565
โพสเมื่อ :2022-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :547
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2022-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :521
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2022-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :547
กศน.อำเภอเซกา จัดโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2022-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :525
กศน.อำเภอเซกา จัดโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ "ฐานอาชีพเพื่อสร้างรายได้" วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคม ม.๗ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :523
กศน.อำเภอเซกาจัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :531
วันที่ 14-15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 กศน.อำเภอเซกาจัดนิทรรศการด้านการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา สู่ โคกหนองนาโมเดล เพื่อต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :594
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอเซกา นำโดยนายมงคล พลาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเซกา พร้อมบุคลากร จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ :2022-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :528
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2022-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :549
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2022-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :562
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการตำบลซาง
โพสเมื่อ :2022-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :528
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการตำป่งไฮ
โพสเมื่อ :2022-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :540
โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการฝึกอบรมลูกเสืออาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
โพสเมื่อ :2022-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :542
กศน.ตำบลเซกา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเซกาเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี
โพสเมื่อ :2022-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :592
โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการฝึกอบรมลูกเสืออาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
โพสเมื่อ :2022-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :616
กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมโครงการ TO BY NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :734
โครงการอบรมการผลิตสื่อการสอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2022-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :598
กศน.อำเภอเซกาเข้าร่วมงานวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคเซกา
โพสเมื่อ :2022-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :654
โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทางวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาา กศน.อำเภอเซกา ระหว่างวันที่่ ๑๓-๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :570
ร่วมอวยพรงานสวัสดีปีใหม่อำเภอเซกา วันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้วยหนองหวาย บ้านหนองหิ้ง ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-01-11
จำนวนผู้เข้าชม :590
โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบและจัดทำบัตรข้อสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๔ หลักสูตรการศึกษานอกระบบและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ด้วยกระบวนการ PLC ระหว่างวันที่ ๕-๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณห้องประชุม กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2022-01-11
จำนวนผู้เข้าชม :607
กศน.อำเภอเซกาจัดกิจกรรมการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-12-21
จำนวนผู้เข้าชม :612
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2021-10-04
จำนวนผู้เข้าชม :662
กศน.อำเภอเซกา จัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ วันที่ 25 - 30 มิ.ย. 2564
โพสเมื่อ :2021-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :687
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านศิริเจริญ ตำบลท่ากกแดง
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :723
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2021-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :788
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ "ช่างเชื่อม" กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :721
กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคนพิการภาคเรียนที่2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :728
การจัดการเรียนการสอนให้กบนักศึกษาคนพิการตำบลซางประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :989
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคนพิการตำบลเซกาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ :2021-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :687
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :732
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2020-10-13
จำนวนผู้เข้าชม :1160
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านท่าม่วงใต้ ม. 12 ต.น้ำจั้น
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :838
กศน.อำเภอเซกา จัดอบรมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ "การเย็บกระเป๋าผ้า หลักสูตร 40 ชั่วโมง"
โพสเมื่อ :2020-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :838
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ "การเย็บกระเป๋าผ้า หลักสูตร 40 ชั่วโมง"
โพสเมื่อ :2020-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :1071
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :900
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :861
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :886
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :905
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :902
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :931
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง (กลุ่มการทำขนมไทย)
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :901
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างทาสีอาคาร)
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :896
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :887
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.ตำบลบ้านต้อง
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :906
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.ตำบลบ้านต้อง
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :903
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ "ช่างตัดผมชาย" กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :983
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ม.ต้น กลุ่มครูอาสาฯ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :862
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ม.ปลาย ครูอาสา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :900
กิจกรรมพบกลุ่มสายสามัญครูอาสา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :901
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านโนนตาผา ต.ป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :908
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคนพิการ ตำบลซาง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ :2020-03-03
จำนวนผู้เข้าชม :905
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคนพิการตำบลน้ำจั้นประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562
โพสเมื่อ :2020-03-03
จำนวนผู้เข้าชม :884
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคนพิการตำบลเซกาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562
โพสเมื่อ :2020-03-03
จำนวนผู้เข้าชม :941
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา ประจำภาคเรียนที่2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-03
จำนวนผู้เข้าชม :878
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ :2019-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :1160
การส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2019-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :928
โครงการ : การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)/ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :960
โครงการ : การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)/ม.ต้น กลุ่มครูอาสาวิมล
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :961
โครงการ : การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1/62 ประถมศึกษา กลุ่มครูวิมล
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :1011
กิจกรรมการพบกลุ่มผู้เรียนระดับ ม. ต้น
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :962
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :972
กิจกรรมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :952
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการตำบลเซกา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :927
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการตำบลซาง
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :979
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอเซกา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :965
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โพสเมื่อ :2019-05-28
จำนวนผู้เข้าชม :1086
กิจกรรมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ "ช่างตัดผมชาย"
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :1084
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการกศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :1160
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญ
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :1051
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญ
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :1021
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษา,ตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :1095
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ภาคเรียนที่ 2 / 2561
โพสเมื่อ :2019-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :1055
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ภาคเรียนที่ 2 / 2561
โพสเมื่อ :2019-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :1025
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ภาคเรียนที่ 2 / 2561
โพสเมื่อ :2019-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :1021
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ จัดโดย นางนิสดา แสงเลข ครูอาสาสมัคร ฯ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :1522
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2019-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :1329
การจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 / 2561โดยนางนิสดา แสงเลข
โพสเมื่อ :2019-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :1052
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา ประจำภาคเรียนที่2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :1060
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน/สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือฯ สำหรับคนพิกา
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1085
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/61
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1168
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/61
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1082
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/61
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1140
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :989
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1152
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1087
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1054
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1059
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1073
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1123
มอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1119
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :1081
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ วิชานวดแผนไทย 150 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :1286
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :1089
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ปลาย ครูอาสมัคร(วิมล) กศน.เซกา
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :1142
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ต้น ครูอาสมัคร(วิมล) กศน.เซกา
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :1021
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :1114
โครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชน เพื่อคนบึงกาฬ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมบีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :1198
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดพูลสุขวราราม ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :1144
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบ้านทรายทอง ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :1274
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :1585
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ตลาดเทศบาลตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :1179
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :1286
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :934
โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-26
จำนวนผู้เข้าชม :1423
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :830
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-05-15
จำนวนผู้เข้าชม :900
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-05-15
จำนวนผู้เข้าชม :885
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-05-15
จำนวนผู้เข้าชม :864
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :920
โครงการภาษาอังฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย หลักสูตร 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :943
จัดการเรียนการสอนครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :920
จัดการเรียนการสอนสายสามัญกลุ่มครูอาสา
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :885
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :1229
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ บ้านโคกโขง หมู่ที่ 4 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา หลักสูตร 200 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :925
บ้านหนังสือชุมชนบคงเค็ง ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ผู้ดูแลบ้านหนังสือชุมชน : นางสาววนิดา อยู่เย็น
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :1055
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :1047
ห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :1007
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร 71 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :1117
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง "กลุ่มทอผ้าลายดอกสิรินทรวัลลี" ระหว่างวันที่ 9 - 25 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :935
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :927
ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :956
โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :962
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :892
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :885
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :880
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :1171
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :916
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :917
ร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :1023
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :920
อบรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :1531
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :923
กิจกรรมแจกสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :839
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :901
โครงการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโซน สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :880
ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :865
ร่วมงานวันครู ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :1052
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :875
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :885
โครงการชับเคลื่อนหลักปนัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :884
โครงการ English Camp
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :921
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :873
โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :898
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :920
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาการทำปลาร้าทรงเครื่องระหว่างวันที่26-31มกราคม2561
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :968
โครงการอบรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา วันที่ 20 ธ.ค. 2560
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :928
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2017-11-23
จำนวนผู้เข้าชม :1108
กศน.อำเภอเซกาประกาศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ใครสนใจติดต่อรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กศน.อ.เซกา ในวันที่25-29พ.ย.60 นี้ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 042-489460 ค่ะ
โพสเมื่อ :2017-11-21
จำนวนผู้เข้าชม :1256
กศน.อำเภอเซกาออกหน่วยบริการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐" วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :992
โครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :1057
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :1004
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :922
ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :934
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :952
มอบคูปองเพื่อรับบริการสื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษาคนพิการประจำปีงบประมาน 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :975
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :993
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :1341
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :936
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :887
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :1097
กิจกรรมผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :1027
โครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ กศน.อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :1086
กศน.อำเภอเซกา ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอเซกา วันที่ 12 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :935
โครงการศึกษาดูงานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :889
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการ To Be Number One ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :1055
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :1255
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 สถานที่ กองร้อย ตชด.244 อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :1672
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :1034
กศน.อำเภอเซกา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือน อบต.บ้านต้อง ตำบลบ้านต้อง
โพสเมื่อ :2017-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :1046
กศน.อำเภอเซกา วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา ณ.วัดโพธิืหมากแข้ง
โพสเมื่อ :2017-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :1066
กศน.อำเภอเซกา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บึงสะคราม บ้านโคกโขง ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2017-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :1053
กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ :2017-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :1002
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา ร่วมกับภาคีเครือข่ายกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเอง ณ บ้านหนองตีนเผือก
โพสเมื่อ :2017-06-21
จำนวนผู้เข้าชม :911
วันที่ 20 มิถุนาย 2560 กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านสันทรายงาม
โพสเมื่อ :2017-06-21
จำนวนผู้เข้าชม :953
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมรับฟังเพื่อชี้แจงแนวทางการสนันสนุนการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
โพสเมื่อ :2017-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :956
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมพิธีสรงน้ำ ถวายผ้าไตรและพุ่มดอกบัว หลวงปู่ทองคำ วัดถ้ำบูชา
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :1000
กศน.อำเภอเซกา จัดโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ วิชานวดแผนไทย 100 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :942
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมการอบรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-06-09
จำนวนผู้เข้าชม :1612
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชคืนคลองน้ำใสตามแนวทางประชารัฐ
โพสเมื่อ :2017-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :1013
โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :1063
โครงการสานสัมพันธ์รักประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติด กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :933
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา โครงการศึกษาดูงานที่ บ้านหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย
โพสเมื่อ :2017-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :922
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-06-01
จำนวนผู้เข้าชม :945
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กศน.อำเภอเซกา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง และโรงเรียนโสกก่าม-นาตะไก้ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-05-24
จำนวนผู้เข้าชม :1094
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :938
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2017-02-21
จำนวนผู้เข้าชม :1874
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :1177
ทดสอบกิจกรรม
โพสเมื่อ :2016-12-21
จำนวนผู้เข้าชม :985
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทอผ้ามัดหมี่ย้อมโคลน ในระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2559 ณบ้านท่าเซียงเครือ หมู่2 ตำบลป่ไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :1190
ครูอาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2559 - 23 ก.ย. 2559
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :1037
มอบคูปองเพื่อรับบริการสื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษาคนพิการประจำปีงบประมาน 2559
โพสเมื่อ :2016-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :1074
โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2016-07-28
จำนวนผู้เข้าชม :1274
กิจกรรมยุวกาชาด กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-07-22
จำนวนผู้เข้าชม :975
อำเภอเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2016-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :1136
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
โพสเมื่อ :2016-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :1063
ปฐมนิเทศ นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
โพสเมื่อ :2016-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :1130
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอเซกา ลงพื้นที่มอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :981
สายสามัญศรช.ดอนก่อ ตำบลปงไฮ
โพสเมื่อ :2016-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :985
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :1035
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :1001
โครงการส่งเาริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2016-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :986
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหรับนักศึกษาการ อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :958
การศึกษาเทียบประสบการณ์(แบบไต่ระดับ) กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :1000
การศึกษาเทียบประสบการณ์แบบได่ระดับ
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :980
โครงการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :968
โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน ในตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :2313
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :1010
จัดวิชาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาคนพิการ กลุ่มการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าพลาสติก
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :1019
มอบสื่อการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :951
กศน.อำเภอเซกา ร่วมกับ กศน.อำเภอบึงโขงหลง จัดกิจกรรมโครงการกีฬา กศน. ขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
โพสเมื่อ :2015-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :1242
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ฝึกทักษะภาษาอาเซี่ยน
โพสเมื่อ :2015-07-22
จำนวนผู้เข้าชม :1222
กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การนวดแผนไทย
โพสเมื่อ :2015-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :1804
กิจกรรมอำเภอยิ้ม อำเภอเซกา ตำบลบ้านต้อง
โพสเมื่อ :2015-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :1228

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.116.27
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 17/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 13805178