สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลนาสะแบง
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :402
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :412
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย อสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :420
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :420
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :411
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :417
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรช่างก่ออิฐ ฉาบปูน
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :421
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตรศิลปะการจับจีบผ้า
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :430
โครงการศึกษาดูงาน แปลงวนเกษตรต้นแบบ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :261
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในสถาณการณ์ยุคโควิด ๑๙
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :232
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การใช้ชีวิตวิถีใหม่ในสถานการณ์ยุคโควิด ๑๙ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :231
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :231
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูน
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :446
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :433
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :424
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :422
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :482
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :477
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :429
โครงการอบรมแกนนำอาสายุวเกษตรกศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :440
กิจกรรมอาสายุวเกษตร กศน.ศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :366
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)มัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :396
การศึกษาพื้นฐาน(ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :349
การศึกษาพื้นฐานประถมศึกษา ตำบลนาสะแบง 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :340
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :360
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :355
หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :353
บ้านหนังสือชุมชน ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :348
โครงการทำเตาพลังงานชีวมวล ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :358
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :377
การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน สือสานประเพณี ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :324
การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ตำนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :338
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :453
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :505
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชัพ ไม่เกิน 30 ชม. ช่างปูน
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :512
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/62
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :532
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านใหม่ชมภู ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :614
กิจกรรมปฐนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :538
กิจกรรมปฐนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับ ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :615
กิจกรรมปฐนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :541
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :472
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ระดับ ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :506
จัดกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้ ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :422
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :482
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)
โพสเมื่อ :2019-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :458
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :420
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลือนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :377
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดอาชีพพารวย
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :393
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศึกษาหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :452
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :401
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :394
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มเลี้ยงกบในกระชัง 40 ช.ม
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :444
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart farmar
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :372
กศน.ตำบลนาสะแบง จัดกิจกรรม รณรงค์การเลือกตั้ง ในวันที่ 19 -20 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :426
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/61
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :366
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม
โพสเมื่อ :2019-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :458
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเรียนรู้การเลือกตั้งแบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญ2560
โพสเมื่อ :2019-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :345
กศน.ตำบลนาสะแบงได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2019-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :425
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจัดกิจกรรมให้ความรุ้การได้มาซึ่ง ส.ว.
โพสเมื่อ :2018-12-17
จำนวนผู้เข้าชม :379
กศน.ตำบลนาสะแบงนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-12-17
จำนวนผู้เข้าชม :361
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-12-17
จำนวนผู้เข้าชม :390
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมอบรมป้องกันพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :430
กศน.ตำบลนาสะแบงแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :445
กศน.ตำบลนาสะแบงแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :409
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :411
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :395
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :437
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :395
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดการสึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :443
กศน.ตำบลนาสะแบงจักการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :394
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการพัฒนาฌศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนหลักสูตร การค้าขายออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :563
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดอบรมกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน หลักสูตรDgital Literacy
โพสเมื่อ :2018-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :378
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :478
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :486
โครงการ กศน.smart onie เพื่อสร้าง smart farmer
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :481
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :501
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน ชั่วโมง)หลักสูตรการเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :520
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การเลี้ยงกบในกระชัง)
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :509
การจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกพืชผสมผสาน)
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :498
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (การปลูกดอกกระเจียวหวาน)
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :911
โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :433
โครงการค่ายวิทยาศาตร์
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :415
โครงการติวเข้มเติมความรู้ก่อนสอบ
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :424
โครงการอบรมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :423
โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :427
โครงการอบรมค่ายยุวกาชาด กศน.
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :423
โครงการปรับพื้นฐานผ็ุเรียน
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :411
กิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชาและพระรากรณียกิจรัชการที่ ๙
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :426
กศน.ตำบลนาสะแบงได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนา กศน.ตำบล ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินครั้งที่ 1
โพสเมื่อ :2017-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :612
กศน.ตำบลนาสะแบงได้ดำเนินการส่งมอบต้นกล้าดอกดาวเรืองให้กับผู้ใหญ่บ้านตำบลนาสะแบงครบทั้ง 9 หมู่บ้านๆละ100 ต้นเป็นที่เรียบร้อย
โพสเมื่อ :2017-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :605
กศน.ตำบลนาสะแบงได้ดำเนินการส่งมอบต้นกล้าดอกดาวเรืองให้กับผู้ใหญ่บ้านตำบลนาสะแบงครบทั้ง 9 หมู่บ้านๆละ100 ต้นเป็นที่เรียบร้อย
โพสเมื่อ :2017-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :494
กศน.ตำบลนาสะแบงรายงานการติดตามผลโครงการปลูกยางนาและใส่ปุ๋ยบำรุง
โพสเมื่อ :2017-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :587
นายสุภัทร ศรีดี ครู กศน.ตำบลนาสะแบง ร่วมเป็นวิทกรอบรมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2017-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :506
นายสุภัทร ศรีดี ครูกศน.ตำบลนาสะแบง เป็นวิทยากรอบรมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2017-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :492
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :494
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดการเรียนรู้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :494
กศน.ตำบลนาสะแบงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการปลูกยางนาตามรอยพ่อ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :456
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :432
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :429
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลนาสะแยงจัดโครงหมู่บ้านไม่ชื้อสิทธิขายเสียง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :430
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :420
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :456
กศน.ตำบลนาสะแบง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ หลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :437
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :401
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐานการทำอิฐบล็อก
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :429
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :422
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :437

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.175.201.191
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 28/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 12306284