สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลนาสะแบง
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :494
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :502
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย อสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :516
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :511
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :503
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :510
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรช่างก่ออิฐ ฉาบปูน
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :529
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตรศิลปะการจับจีบผ้า
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :522
โครงการศึกษาดูงาน แปลงวนเกษตรต้นแบบ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :317
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในสถาณการณ์ยุคโควิด ๑๙
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :288
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การใช้ชีวิตวิถีใหม่ในสถานการณ์ยุคโควิด ๑๙ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :288
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :287
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูน
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :506
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :484
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :483
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :478
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :568
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :530
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :490
โครงการอบรมแกนนำอาสายุวเกษตรกศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :505
กิจกรรมอาสายุวเกษตร กศน.ศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :428
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)มัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :454
การศึกษาพื้นฐาน(ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :405
การศึกษาพื้นฐานประถมศึกษา ตำบลนาสะแบง 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :394
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :413
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :410
หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :405
บ้านหนังสือชุมชน ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :403
โครงการทำเตาพลังงานชีวมวล ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :416
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :435
การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน สือสานประเพณี ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :380
การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ตำนาสะแบง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :392
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :507
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :564
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชัพ ไม่เกิน 30 ชม. ช่างปูน
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :568
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/62
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :589
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านใหม่ชมภู ตำบลนาสะแบง
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :674
กิจกรรมปฐนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :594
กิจกรรมปฐนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับ ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :672
กิจกรรมปฐนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :592
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :530
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ระดับ ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :561
จัดกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้ ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :473
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :535
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)
โพสเมื่อ :2019-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :511
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :478
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลือนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :432
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดอาชีพพารวย
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :451
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศึกษาหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :504
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :456
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :455
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มเลี้ยงกบในกระชัง 40 ช.ม
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :499
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart farmar
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :420
กศน.ตำบลนาสะแบง จัดกิจกรรม รณรงค์การเลือกตั้ง ในวันที่ 19 -20 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :480
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/61
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :423
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม
โพสเมื่อ :2019-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :516
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเรียนรู้การเลือกตั้งแบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญ2560
โพสเมื่อ :2019-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :404
กศน.ตำบลนาสะแบงได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2019-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :484
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจัดกิจกรรมให้ความรุ้การได้มาซึ่ง ส.ว.
โพสเมื่อ :2018-12-17
จำนวนผู้เข้าชม :436
กศน.ตำบลนาสะแบงนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-12-17
จำนวนผู้เข้าชม :420
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-12-17
จำนวนผู้เข้าชม :449
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมอบรมป้องกันพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :488
กศน.ตำบลนาสะแบงแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :504
กศน.ตำบลนาสะแบงแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :466
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :462
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :454
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :501
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :446
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดการสึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :499
กศน.ตำบลนาสะแบงจักการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :448
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการพัฒนาฌศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนหลักสูตร การค้าขายออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :624
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดอบรมกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน หลักสูตรDgital Literacy
โพสเมื่อ :2018-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :439
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :535
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :547
โครงการ กศน.smart onie เพื่อสร้าง smart farmer
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :537
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :555
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน ชั่วโมง)หลักสูตรการเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :581
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การเลี้ยงกบในกระชัง)
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :572
การจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกพืชผสมผสาน)
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :556
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (การปลูกดอกกระเจียวหวาน)
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :984
โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :490
โครงการค่ายวิทยาศาตร์
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :474
โครงการติวเข้มเติมความรู้ก่อนสอบ
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :481
โครงการอบรมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :475
โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :484
โครงการอบรมค่ายยุวกาชาด กศน.
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :476
โครงการปรับพื้นฐานผ็ุเรียน
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :463
กิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชาและพระรากรณียกิจรัชการที่ ๙
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :483
กศน.ตำบลนาสะแบงได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนา กศน.ตำบล ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินครั้งที่ 1
โพสเมื่อ :2017-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :668
กศน.ตำบลนาสะแบงได้ดำเนินการส่งมอบต้นกล้าดอกดาวเรืองให้กับผู้ใหญ่บ้านตำบลนาสะแบงครบทั้ง 9 หมู่บ้านๆละ100 ต้นเป็นที่เรียบร้อย
โพสเมื่อ :2017-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :662
กศน.ตำบลนาสะแบงได้ดำเนินการส่งมอบต้นกล้าดอกดาวเรืองให้กับผู้ใหญ่บ้านตำบลนาสะแบงครบทั้ง 9 หมู่บ้านๆละ100 ต้นเป็นที่เรียบร้อย
โพสเมื่อ :2017-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :549
กศน.ตำบลนาสะแบงรายงานการติดตามผลโครงการปลูกยางนาและใส่ปุ๋ยบำรุง
โพสเมื่อ :2017-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :638
นายสุภัทร ศรีดี ครู กศน.ตำบลนาสะแบง ร่วมเป็นวิทกรอบรมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2017-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :565
นายสุภัทร ศรีดี ครูกศน.ตำบลนาสะแบง เป็นวิทยากรอบรมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2017-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :549
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :546
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดการเรียนรู้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :550
กศน.ตำบลนาสะแบงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการปลูกยางนาตามรอยพ่อ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :508
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :487
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :476
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลนาสะแยงจัดโครงหมู่บ้านไม่ชื้อสิทธิขายเสียง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :489
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :471
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :505
กศน.ตำบลนาสะแบง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ หลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :492
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :457
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐานการทำอิฐบล็อก
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :484
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :477
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :486

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 14118374