สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลนาสะแบง
Untitled Document
ประวัติตำบล

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาสะแบง เดิมนั้นเป็นหมู่บ้านของตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล ด้วยการปกครองในขณะนั้นอยู่ไกลจากตัวอำเภอ จึงได้แบ่งแยกการปกครองเป็นตำบลนาสะแบง และเมื่อปี พ.ศ. 2539 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีวิไล มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาสะแบง หมู่ 2 บ้านนาสะแบงทุ่ง หมู่ 3 บ้านนาสะแบงสามัคคี หมู่ 4 บ้านหนองจิก หมู่ 5 บ้านหนองบัวงาม หมู่ 6 บ้านหนองบัวเงิน หมู่ 7 บ้านโนนสว่าง หมู่ 8 บ้านสันทรายงาม หมู่ 9 บ้านใหม่ชมภู

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,322 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 245 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.84 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากที่ว่าการอำเภอศรีวิไล ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง รพช. ไปทางทิศใต้ของอำเภอศรีวิไล

                    บุคลากร กศน.อำเภอศรีวิไล

               1. นายมงคล  สุระเสนา                 ผอ.กศน.อำเภอศรีวิไล

2.นายเพียงเกษ  เอกพันธุ์            ครูอาสาฯ

3.นางศิริญา  อินทร์ยู่                  ครูอาสาฯ

4.นายสุภัทร  ศรีดี                      ครู กศน. หัวหน้า กศน.ตำบลนาสะแบง

5.นายอนนท์  เสียงล้ำ                  ครู กศน.  ตำบลชุมภูพร

6.นางสาวยุพาภรณ์  โพธิภูมิ           ครู กศน.  หัวหน้า กศน.ตำบลนาสิงห์

7.นางธัญญา  สัตภัณฑ์                 ครู กศน.  หัวหน้า กศน.ตำบลศรีวิไล

8.นายกัมปนาท   ราชวงษ์             ครู กศน. หัวหน้า กศน.ตำบลนาแสง

      9.นายชัยรัตน์  พัทบุรี                   ครู กศน. บ้านนาคำแคน

               10.นางสาวอินทิรา  อุนาพรหม         ครู กศน.  หัวหน้า กศน.ตำบลชุมภูพร

               11.นายชัยเดชา  โสดาทุม               ครูศูนย์การเรียนชุมชน

               11. นางสาวแพรทอง  โพธิ์นะ          บรรณรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

               12. นายสัญญา  จันทร์ทรา              ครูผู้สอนคนพิการ

               13. นางสาวขวัญอิศรา   ทองโคตร     ครูผู้สอนคนพิการ

 

  คณะกรรมการ กศน.ตำบลนาสะแบง

1.นายระยอง อองตัน                           ประธาน

2.นายประยงค์ ศรีจันทร์                       รองประธาน

3. นายสุภัทร  ศรีดี                              เลขานุการ

4. นายพวงแขน มะลิวรรณ                     กรรมการ

5. นายกองเพชร  พันธุ์วัล                       กรรมการ

6. นายคำม้วน   สาแก้ว                         กรรมการ

7.  นายสีดา  สีสัย                                กรรมการ

8. นายทองศรี  ศิริมณี                           กรรมการ

9. นายสมบูรณ์  นาเวียง                         กรรมการ

     

 องค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลนาสะแบง

1. นางสาวละออง  ประชุมสุข      ประธาน

2. นางสมแปลง  พรมสีแก้ว         รองประธาน

3. นางพิกุล  ประชุมสุข              เลขานุการ           

4. นางสาวดวงใจ  สร้อยจักร         เหรัญญิก

5. นางสาวชุติกาณจน์  โคตรทะดี   ประชาสัมพันธ์

6. นางประชวน  เรนเดิรส์            ปติคม

7. นายวันชัย  เวียงแก้ว               กรรมการ

 8. นายทูรหิรัญ  ลุนพุฒ              กรรมการ

 9. นายชูชาติ  ผดาเวช               กรรมการ

 

        อาสาสมัคร กศน.ตำบลนาสะแบง

1. นางสมแปลง  พรมสีแก้ว

2. นางสาวดวงใจ  สร้อยจักร

3. นางสาวชุติกาญจน์  โคตรทะดี

4. นางสาวนุรัก  นะทอน

5. นายวันชัย  เวียงแก้ว

6. นายอุดร  แพงกัญญา

7. นายทูรหิรัญ  ลุนพุฒ

8. นางสาวเจนจิรา  ศรีจันทร์

9. นายสกล  อินเมืองแก้ว     


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 14118174