สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลคำนาดี
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ศกร.ตำบลคำนาดี จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลคำนาดี ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2566 โดยนางสาวเทียน ภูยอดตา เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :160
ศกร.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอเสื่อกก จำนวน 35 ชั่วโมง ณ ศกร.ตำบลคำนาดี มีผู้เรียนจำนวน 11 คน โดยนางเพ็ช ปัดมานัด เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :159
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ( 30 ชั่วโมง ) หลักสูตร การทอผ้าพื้นเมือ ระหว่างวันที่ 23 - 30 มกราคม 2566 ณ กศน.ตำบลคำนาดี
โพสเมื่อ :2023-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :225
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเยาชนรุ่นใหม่ รู้ทันยาเสพติด วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ กศน.ตำบลคำนาดี
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :233
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการ พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) หลักสูตร การชงเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กศน.ตำบลคำนาดี กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ตำบลคำนาดี จำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :235
กศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านชุมภูทอง
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :248
กศน.ตำบลคำนาดี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :251
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์โยคะ(รุ่นที่1และรุ่นที่2) ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1และศาลาประชาคมหมู่ที่2ภูสามัคคี ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :267
กศน.ตำบลคำนาดี จักโครงการพัฒฯาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การแปรรูปข้าวเหนียว จำนวน 30 ชั่วโมง ในวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านห้วยภูสามัคคี ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :196
กศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำนาดี โดยมี นางสาวเทียนทอง ภูยอดตา เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :332
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำน้ำสมุนไพร(จำนวน 15 ชั่วโมง)15-17 มิถุนายน 2565 ณ กศน.ตำบลคำนาดี
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :292
กศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/รถโมบาย
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :396
กศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :406
กศน.ตำบลคำนาดี นำอาสาสมัครส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :400
กศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :359
กศน.ตำบลคำนาดี ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด ณ ตลาดต้องชม
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :412
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 21 มกราคม2565 ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :359
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2565 ณ กศน.ตำบลคำนาดี
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :344
กศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :338
ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่ กศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :256
ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่ กศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :256
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ :2022-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :284
กศน.ตำบลคำนาดีจัดการศึกาาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ.กศน.ตำบลคำนาดี
โพสเมื่อ :2022-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :277
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 และจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2022-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :276
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 และจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2022-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :360
กศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 8-18 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ :2021-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :409
กศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 4-9 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ :2021-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :426
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :490
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การประดับผ้าในงานพิธี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลคำนาดี
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :638
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร วันที่ 3-9 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :870
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :700
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :781
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า วันที่ 12-19 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :644
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ระหว่างวันที่ 3 - 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :608
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :597
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร การค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :680
กศน.ตำบลคำนาดีจัดโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :655
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :642
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :594
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :564
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :575
ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :590
ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :586
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :503
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :559
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำของชำร่วย
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :597
ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2019-10-01
จำนวนผู้เข้าชม :625
ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2019-10-01
จำนวนผู้เข้าชม :609
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลคำนาดี (ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๘ บ้านห้วยภูสามัคคี)
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :559
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลคำนาดี (ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๘ บ้านห้วยภูสามัคคี)
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :649
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(๕๐ ชั่วโมง) หลักสูตรช่างเชื่อม ในวันที่ ๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :568
กศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :642
กศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :682
กศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมบริการเคลื่อนที่ รถโมบาย
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :658
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 26 เมษายน 2562
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :584
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่19เมษายน2562
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :545
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่ 29 -30เมษายน 2562
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :558
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำข้าวโป่ง วันที่17-22มิถุนายน2562
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :597
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร งานใบตอง วันที่3-8 มิถุนายน2562
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :633
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2019-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :565
โครงการอบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :771
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :723
กศน.ตำบลคำนาดีจัดโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :721
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :728
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร/โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :662
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :693
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :706
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :708
กศน.ตำบลคำนาดีจัดโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :625
จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2019-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :629
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :752
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :799
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2019-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :633
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :604
ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2019-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :612
ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :608
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :605
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหลักสูตรการอัดฟางก้อน 10 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2019-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :534
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2019-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :545
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
โพสเมื่อ :2019-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :601
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร การแปรรูปผลไม้
โพสเมื่อ :2019-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :651
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :664
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :628
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :620
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดเคลืื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :588
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :586
โพสเมื่อ :2018-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :528
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โพสเมื่อ :2018-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :639
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการกำจัด ป้องกันลูกยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรค
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :669
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร การเพาะเห็ด
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :625
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :655
โครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :533
กิจกรรม SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :617
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :599
โครงการอบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์(E-Commerce)
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :636
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูน (๕๕ ชั่วโมงขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :492
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตร การปักผ้าด้วยปากกามหัสจรรย์
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :577
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :566
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :478
วิชาชีพระยะสั้น การแปรูปกล้วย
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :619
กศน.ตำบลคำนาดีจัดโครงการเดินตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :534
จัดกิจกรรมโครงการแยกขยะให้เป็นนิจลดมลพิษให้โลก ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :591
จัดกิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในวิถีชีวิต ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :510
จัดกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่พร้อมใจเรียนรู้มุ่งสู่อินเตอร์เน็ต
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :533
จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :539
จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :492
จัดกิจกรรมโครงการการอ่านสร้างฝัด
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :516
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :452
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่ ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :470
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :485
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :475
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :477
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :436
กิจกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสูญญากาศ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :468
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :548
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :506
กศน.ตำบลคำนาดี จัดวิชาชีพระยะสั้นการทำปลาร้าบอง
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :490
กศน.ตำบลคำนาดี จัดวิชาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) การทำปลาร้าบอง
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :477
โครงการสูงวัยใสใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :440
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ประถม
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :532
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ประถม
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :516
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :538
กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :501
การศึกษาขั้นพื้นฐานระกับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :491
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :520
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการบัญสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :576
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเดินตามคำสอนพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :527
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :425
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ วิิชาช่างเชื่อม (๑๐๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :454
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสุขภาพดี เพื่อชีวีที่สดใส
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :618
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (หลักสูตรการถนอมอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :493
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :425
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาภาษไทย
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :455
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :450
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสุขภาพดีเพื่อชีวีที่สดใส
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :467
พัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์)
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :632
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :463
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสู่ชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :464
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :446
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :497
กศน.ตำบลคำนาดีจัดโครงการหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :483
กิจกรรมขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :464
กิจกรรมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :485
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :524
โครงการชีวิตสดใส วัยสูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :446
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :451
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :467
จัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :439
กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :424
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :429
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :437
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิต
โพสเมื่อ :2017-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :487
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองดี กศน.ตำบลคำนาดี
โพสเมื่อ :2017-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :443
การศึกษาตามอัธยาศัยโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2016-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :508
บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2016-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :645
กศน.ตำบลคำนาดีรับมอบหนังสือ วารสาร ตามโครงการบรรสัญจร
โพสเมื่อ :2016-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :526
โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :525
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ต.คำนาดี
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :566
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :557
บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :485
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การนวดแผนไทย
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :676
กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :504
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3 อ.
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :505
กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น(การทำพานบายศรี)
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :497
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :510
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ตำบลคำนาดี
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :486
กศน.ตำบลคำนาดีจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :512
กิจกรรมส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :507
โครงการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :497
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :468
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :494
โครงการส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :470
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :520
นักศึกษาเทียบระดับ แบบไต่ระดับ
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :496
ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :498
ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :517
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :500
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชี
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :477
กศน.ตำบลคำนาดี
โพสเมื่อ :2016-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :516

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.175.201.191
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 28/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 12306285