สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลคำนาดี
Untitled Document
ประวัติสถานศึกษา

 . ข้อมูลของกศน.ตำบล

. กศน.ตำบลคำนาดี  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

กศน.ตำบลคำนาดี  อำเภอเมืองบึงกาฬ   ตั้งอยู่ บ้านห้วยภูสามัคคี หมู่ที่ ๘  ตำบลคำนาดี   อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ   เดิมใช้ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านห้วยภูสามัคคี เป็นสถานที่พบกลุ่ม  ต่อมาได้ย้าย

       กศน.ตำบลคำนาดี  มาอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านชุมภูทองจนถึงปัจจุบัน

   ๒.  บุคลากร กศน. ตำบลคำนาดี

     ๑. นางสาวชุติมันต์  สารมานิตย์       ครู  กศน.ตำบลคำนาดี    ตั้งแต่  ๑ เมษายน ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน

     ๒. นางรุ่งนภา  ภู่แม่น้ำ                 ครู  กศน.ตำบลคำนาดี    ตั้งแต่  ๑ เมษายน ๒๕๕๑ –  ปัจจุบัน

                 ๒.๑  จำนวนบุคลากร

                   -  ครู กศน.ตำบล                                       จำนวน     ๒   คน

                    -  วิทยากรสอนเสริม                          จำนวน     ๒   คน

                   อาสาสมัคร กศน.ตำบลคำนาดี            จำนวน     ๑๖   คน

 

สถานภาพและบทบาทหน้าที่

สถานภาพ

กศน.ตำบลคำนาดี   เป็นศูนย์การเรียนชุมชนในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

 

บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ

1)      จัดและให้บริการการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาเพื่อเสริมในระบบโรงเรียนและ  จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและตามความต้องการสภาพปัญหาของท้องถิ่น

2)      จัดประสานให้มีศูนย์การเรียน หน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเป็นเครือข่ายการบริหารการศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาของตนเองในลักษณะศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาวางแผนและบริการ   การศึกษาต่อสมาชิกในชุมชนและระหว่างชุมชน

3)      สนับสนุนสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการงานการศึกษานอกโรงเรียนของเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดขบวนการเรียนการสอนและบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

4)      กำกับดูแล ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน

กรมการศึกษานอกโรงเรียนสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการในหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ตามคำสั่งที่ ๙๔ / ๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๗

          บทบาทและภารกิจของ กศน.ตำบล

                   กศน.ตำบล เป็นหน่วยงานในสังกัด กศน.อำเภอ  มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบล มีภารกิจที่สำคัญ  ดังนี้

          ๑. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน  อย่างน้อยปีงบประมาณละ ๕๖๐ คน โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรม  ดังนี้

                   ๑.๑ การศึกษานอกระบบ ๒๖๐ คน ประกอบด้วย

                             ๑.๑.๑ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  ๖๐ คน

                             ๑.๑.๒ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  จำนวน ๒๐ คน

                             ๑.๑.๓ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  จำนวน ๒๐ คน

                             ๑.๑.๔ กระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน ๑๐๐ คน

                   ๑.๒ การศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน ๓๐๐ คน

          ๒. สร้างและขยายภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน

          ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนของภาคีเครือข่าย  ทั้งในแง่ของความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมและศักยภาพในการจัด

          ๔. จัดทำระบบข้อมูล  สถิติ และสารสนเทศ เกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมายและผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาและแผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งระดับชุมชนหรือระดับจุลภาค ระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด และภาพรวมระดับประเทศของสำนักงาน  กศน.

          ๕. จัดทำแผนงาน  โครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและชุมชน และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกรอบจุดเน้นการดำเนินงานของสำนัก กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอ ที่สังกัดเพื่อการสนับสนุนงบประมาณจาก กศน.อำเภอ ที่สังกัด โดยในกรณีของการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดค่าใช้จ่ายรายหัวตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดคูณด้วยจำนวนนักศึกษา ๖๐ คน สำหรับกิจกรรมอื่นๆ นั้น  จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อเสนอของบประมาณให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก กศน.อำเภอ

          6. ประสานและเชื่อมโยงการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์การเรียนชุมชนและภาคีเครือข่ายในตำบล  โดยมีการประสานแผนการดำเนินงานภายในตำบลที่รับผิดชอบและ กับ กศน.อำเภอ ที่สังกัดตามกรอบจุดเน้นการดำเนินงานบนพื้นฐานของความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ

          ๗. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในความรับผิดชอบตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกของ กศน.อำเภอ ที่สังกัด

          ๘. รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อ กศน.อำเภอ ที่สังกัด ตามแผนหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้

          ๙. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก กศน.อำเภอ สำนักงาน กศน.จังหวัด หรือสำนักงาน กศน. และตามที่กฎหมายกำหนด                                     

 

 

 

 

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.175.201.191
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 28/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 12306500