สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลป่งไฮ
Untitled Document
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

 1.ชื่อโครงการ    การจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น

2.ตรงกับนโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ข้อที่ 4.การขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต       

3.หลักการและเหตุผล    

เนื่องจากปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ  มีทั้งสายสามัญ  สายอาชีพ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในชุมชน  เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ  และพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน  ให้สามารถหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพต่างๆให้ก้าวหน้าและมีรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว  กศน.ตำบลป่งไฮ   จึงได้จัดทำโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพขึ้น

4. วัตถุประสงค์

3.1   เพื่อให้ประชาชนได้มีประสบการณ์การพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน

3.2   เพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

3.3   เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

5. เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

          เชิงปริมาณ

                    -กลุ่มสนใจจำนวน  3กลุ่ม  รวม จำนวน  45คน  

เชิงคุณภาพ

                    -  ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความรู้  ความสามารถในการประกอบอาชีพ  มีทักษะชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว

          พื้นที่ดำเนินการ สถานที่และระยะเวลา

          ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

          1.วิชาการทำดอกไม้จันทร์12  ชั่วโมง   กศน.ตำบลป่งไฮ  ต.ป่งไฮ  อ.เซกา  จ.บึงกาฬ

          2.วิชาการทำดอกไม้จันทร์12  ชั่วโมง  กศน.ตำบลป่งไฮ ต.ป่งไฮ  อ.เซกา  จ.บึงกาฬ

          3.วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า  12  ชั่วโมง  กศน.ตำบลป่งไฮ ต.ป่งไฮ  อ.เซกา  จ.บึงกาฬ

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

1.ประชุมวางแผน

-เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดทำโครงการ

-บุคลากรกศน.ตำบลป่งไฮ

2 คน

กศน.       ต.ป่งไฮ

30พ.ค.2560

-

2.เสนอการอนุมัติการจัดโครงการ

-เพื่อขออนุมัติให้จัดโครงการและงบประมาณ

-ครู กศน.ตำบล

 

2 คน

กศน.       ต.ป่งไฮ

30พ.ค.2560

-

3.แต่งตั้งคณะทำงาน

-เพื่อมอบหมายภาระกิจและบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรม

-ครู กศน.ตำบล

 

2 คน

กศน.       ต.ป่งไฮ

30พ.ค.2560

-

4.ดำเนินงาน

-เพื่อให้ประชาชนได้มีประสบการณ์การพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน

-เพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

-เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

-นักศึกษากศน.และประชาชนตำบลป่งไฮ

45 คน

กศน.       ต.ป่งไฮ

พ.ค.-มิ.ย. 2560

6,753.-

5.สรุปและประเมินผล

-เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จของโครงการและได้ข้อมูลสารสนเทศ

 

-ครู กศน.ตำบล

 

2 คน

กศน.       ต.ป่งไฮ

มิ.ย. 2560

-

7.  งบประมาณ

                   จากแผนงบประมาณ :บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นเงิน 6,753.- บาท ดังนี้                   ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

                   - วัสดุฝึก         1,000.- บาท

                   - ค่าวิทยากร     3,753.-  บาท

8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1

(.. – .. 59)

ไตรมาส 2

(.. – มี..60)

ไตรมาส 3

(เม.. – มิ.. 60)

ไตรมาส 4

(.. – .. 60)

1.ประชุมวางแผน

 

 

 

 

2.เสนออนุมัติการจัดโครงการ

 

 

 

 

3.แต่งตั้งคณะทำงาน

 

 

 

 

4.จัดกิจกรรมตามโครงการ

 

 

6,753.-

 

5.สรุปและประเมินผล

 

 

 

 

รวมไตรมาส

 

 

 

 

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 14118164