สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลป่งไฮ
Untitled Document
ประวัติตำบล

 สภาพทางกายภาพของชุมชน กศน.ตำบลป่งไฮ

          1.1ชื่อ  :กศน.ตำบลป่งไฮ

          1.2สังกัด

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

          1.3 ประวัติความเป็นมา

          ตำบลป่งไฮ  : ตำบลป่งไฮ เป็นตำบลหนึ่งในเก้าตำบลของอำเภอเซกา ห่างจากตัวอำเภอไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2026 เป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 180 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีความสัมพันธ์กันในระบบเครือญาติ มีสภาพเป็นสังคมชนบท มีการติดต่อกับสังคมนอกหมู่บ้าน กศน.ตำบลป่งไฮมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

1. สภาพทั่วไป

        บ้านป่งไฮก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.. 2485ได้มีราษฎรอพยพมาจากอำเภอตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี โดยมีนายมี สุดาชมและนายสีดา ศรีสว่าง เป็นผู้นำพาในการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นครั้งแรก ณ ที่ใกล้ดินป่ง มีต้นไฮใหญ่ (ต้นไทร) และนำเอาสองสิ่งนี้มาเรียกเป็นชื่อหมู่บ้าน คือบ้านป่งไฮ อยู่ที่นั้นได้ประมาณ 6ปี เนื่องจากการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ จึงอพยพมาตั้งอยู่ใกล้บริเวณน้ำฮี้ และได้จัดตั้งหมู่บ้านให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยมีการแต่งตั้งให้นายสีดา ศรีสว่าง        เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนแรก

        ในปี พ.. 2516กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะให้เป็นตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนาย บุญมี ดวงตา เป็นกำนันคนแรก และต่อมาในปี พ.. 2538ตำบลป่งไฮมีสภาตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2538และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ป่งไฮ ในปี พ.. 2540โดยมีกำนันตำบลป่งไฮ เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮโดยตำแหน่ง ปัจจุบันตำบลป่งไฮมีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองจำนวน 18หมู่บ้าน พื้นที่ จำนวน 180ตารางกิโลเมตร

1.2 สภาพทั่วไป

ตำบลป่งไฮ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเซกา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอ ห่างจากอำเภอเซกา ประมาณ 25กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 65กิโลเมตร

ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้.-

- ทิศเหนือ             มีพื้นที่ติดต่อเขตตำบลป่าแฝก                อำเภอพรเจริญ

- ทิศใต้                มีพื้นที่ติดต่อเขตตำบลหนองทุ่ม              อำเภอเซกา

- ทิศตะวันออก       มีพื้นที่ติดต่อเขตตำบลน้ำจั้น                  อำเภอเซกา

- ทิศตะวันตก         มีพื้นที่ติดต่อเขตตำบลท่าสะอาด             อำเภอเซกา

1.3 เนื้อที่ ตำบลป่งไฮ มีเนื้อที่ประมาณ 180ตารางกิโลเมตร

1.4ภูมิประเทศ ตำบลป่งไฮ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม สภาพดินทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย ป่าไม้เสื่อมโทรมตลอดพื้นที่ มีลำน้ำฮี้ไหลผ่านและสามารถใช้ได้ตลอดปี

 

 

1.5จำนวนหมู่บ้าน 18หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ ดังนี้.-

หมู่ที่ 1บ้านป่งไฮ                    หมู่ที่ 2บ้านท่าเชียงเครือ

หมู่ที่ 3บ้านหนองชัยวาน           หมู่ที่ 4บ้านโคกโขง

หมู่ที่ 5บ้านท่าไร่                    หมู่ที่ 6บ้านโนนหนามแท่ง

หมู่ที่ 7บ้านท่าสวรรค์               หมู่ที่ 8บ้านสังคมพัฒนา

หมู่ที่ 9บ้านดอนก่อ                 หมู่ที่ 10บ้านโชคชัย

   หมู่ที่ 11บ้านท่าช้าง                   หมู่ที่ 12บ้านโนนตาผา

   หมู่ที่ 13บ้านหนองแก่งทราย         หมู่ที่ 14บ้านท่าเชียงเครือใต้

        หมู่ที่ 15บ้านหนองชัยวานใต้         หมู่ที่ 16บ้านท่าสวรรค์เหนือ

        หมู่ที่ 17บ้านหนองไข่นก               หมู่ที่ 18บ้านทุ่งเจริญ

 

 

 

 

 

1.6 จำนวนครัวเรือนและประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 10,255คน แยกเป็น ชาย 5,211คน หญิง 5,044 คน จำนวน ครัวเรือนทั้งหมด 2,663 ครัวเรือน      แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้.-

ตารางที่ 1แสดงจำนวนหมู่บ้านประชากร และครัวเรือนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ

 

หมู่ที่

 

ชาย

 

หญิง

 

รวม

 

จำนวนครัวเรือน

 

หมู่ที่ 1บ้านป่งไฮ

547

519

1,066

247

หมู่ที่ 2บ้านท่าเชียงเครือ

491

438

929

231

หมู่ที่ 3บ้านหนองชัยวาน

382

364

746

184

หมู่ที่ 4บ้านโคกโขง

358

349

707

180

หมู่ที่ 5บ้านท่าไร่

250

188

438

115

หมู่ที่ 6บ้านโนนหนามแท่ง

172

175

348

88

หมู่ที่ 7บ้านท่าสวรรค์

93

93

186

51


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.175.201.191
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 28/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 12306536